Barua Mokwongo mar Petro 5:1-14

  • Kwauru kweth mar Nyasaye (1-4)

  • Bolreuru kendo nenuru (5-11)

    • Keturu parruok duto kuom Nyasaye (7)

    • Jachien chalo gi sibuor ma ruto (8)

  • Weche mogik (12-14)

5  Kuom mano, kaka jaduong’ wadu, jal ma noneno gi wang’e kaka Kristo nosandore, kendo achiel kuom jo ma biro yudo duong’ mibiro el,+ asayo jodongo manie kindu kama:  Kwauru kueth mar Nyasaye+ moseketue jorit, ok kichunou, to gi chuny mohero e nyim Nyasaye;+ bende, ok nikech hero ohala mag mibadhi,+ to gi chuny mamor;  bende, kik utimru ruodhi e wi jo ma gin mwandu Nyasaye,+ kar mano uket ranyisi maber ne kueth.+  To e kinde ma jakwath maduong’+ biro fwenyoree, unuyud osimbo mar duong’ ma ok kethre.+  E yo ma kamano, un chwo matindo, bolreuru ne chwo ma hikgi ng’eny.*+ To uduto ng’ato gi ng’ato, rwakuru bolruok kaka nanga, nimar Nyasaye kwedo jong’ayi, to ochiwo ng’wono mogundho ne jo ma bolore.+  Omiyo, bolreuru e bwo lwet Nyasaye ma nigi teko, mondo oting’u malo e kinde mowinjore,+  ka uketo parruoku duto kuome,+ nikech odewou.+  Sikuru ka urito pachu, kendo nenuru!+ Jasiku ma en Jachien wuotho koni gi koni kaka sibuor ma ruto komanyo ng’at ma dongam.+  To kwedeuru matek,+ ka uchung’ motegno e yie, ka ung’eyo ni sand kaka mago bende yudo riwruok mar owete e piny ngima.+ 10  To bang’ ka useyudo sand kuom kinde manok, Nyasach ng’wono duto mogundho ma noluongou e duong’ne mochwere+ nikech un e winjruok achiel gi Kristo, en owuon obiro miyo tiegruok maru obed moromo chuth. Obiro miyo uchung’ matek,+ obiro tegou,+ kendo obiro miyo ugurru e mise ma ok yiengni. 11  Teko mondo obed mare nyaka chieng’. Amin. 12  Kokalo kuom Silvano*+ ma akwano kaka owadwa mochung’ motegno e yie, asendikonu ka atiyo gi weche manok mondo ajiwu kendo mondo achiwnu neno mong’ith ni adier mae e ng’wono mogundho mar Nyasaye. Chung’uru motegno kuome. 13  Dhako man Babulon, ma en jal moyier kaka un, ooronu mos, Mariko+ ma wuoda bende otimo kamano. 14  Mosreuru gi nyoth mar hera. Beduru gi kuwe uduto ma un e winjruok achiel gi Kristo.

Weche Moler Piny

Kata, “jodongo.”
Iluonge bende ni Sila.