Barua Mokwongo mar Petro 3:1-22

  • Mon kod chwo (1-7)

  • Kechreuru; dwaruru kuwe (8-12)

  • Sand nikech tim makare (13-22)

    • Beduru moikore dwoko wach e wi genou (15)

    • Batiso kod chuny maler (21)

3  E yo ma kamano, un mon, bolreuru ne chwou+ mondo ka nitie moko kuomgi ma ok luw wach Nyasaye, to oywagi kokalo kuom timbe mag mondegi kata ka ok oyalnegi wach,+  nikech gisebedo ka gineno timbeu maler+ kod kaka unyiso luor matut.  Kik uwe mondo bidhruoku obed mana ma oko—kaka kado yie wich, kata rwakruok gi gik dhahabu,+ kata lewni mabeyo—  to onego obed bidhruok ma iye mar chuny, ma ok kethre, ma nyiso ni un gi chuny ma terore mos kendo mamuol.+ Mano e gima nigi duong’ moloyo e wang’ Nyasaye.  Nimar mano e kaka mon maler machon ma nogeno kuom Nyasaye ne jobidhore, ka giyie bolore giwegi e bwo chwogi,  mana kaka Sara ne winjo Ibrahim koluonge ni ruodha.+ Omiyo, usebedo nyithind Sara, tek mana ni udhi nyime timo gik mabeyo ma ok uwe gimoro amora omiu luoro.+  Kamano bende, un chwo, dhiuru nyime dak gi mondeu ka un gi ng’eyo malong’o.* Migiuru duong’ ahinya+ kaka ne gima ng’aw, nikech gin jo ma mon, nimar gin bende gibiro yudo ng’wono mogundho mar ngima kanyachiel kodu,+ mondo kik geng’ lamou.  Mogik, uduto beduru e paro achiel,+ ka ukechoru, ka unyisoru hera mar owete, ka unyisoru ng’wono,+ kendo kuboloru.+  Kik uchul rach kar rach,+ kata ayany kar ayany.+ Kar mano, guedhgiuru,+ nikech ne oluongu e yorni mondo ubi uyud gueth kaka pok maru. 10  Nimar “ng’at ma dwaro ngima maber, kendo ma dwaro dak aming’a, nyaka geng’ lewe kik wach weche maricho,+ kendo ogeng’ dhoge kik wach miriambo. 11  Olokre owe richo,+ kendo otim gik mabeyo;+ omany kuwe kendo oluwe.+ 12  Nimar wenge Jehova* ng’iyo jo makare, kendo ite winjo sayogi,+ to wang’ Jehova* mon gi jo ma timo gik maricho.”+ 13  Ka un gi kinda ne gik mabeyo, en ng’a ma kuom adier biro hinyou?+ 14  To kata ka isandou nikech tim makare, ubedo jo mamor.+ Kata kamano, kik uluor gima giluoro,* bende kik chunyu chandre.+ 15  To yieuru e chunyu ni Kristo e Ruoth kendo ni oler, ka kinde duto ubedo moikore dwoko wach e nyim ng’at ma dwaro ng’eyo wach geno ma un-go, to utim kamano gi chuny mamuol+ kod luor matut.+ 16  Sikuru ka un gi chuny maler,+ mondo ka nitie wach moro amora marach miwacho e wiu, jo ma timo kamano oyud wich-kuot+ nikech timbeu mabeyo kaka jolup Kristo.+ 17  Nimar ber moloyo osandu nikech utimo gik mabeyo,+ ka mano e dwaro mar Nyasaye, kar mondo osandu nikech utimo gik maricho.+ 18  Nikech kata mana Kristo ne otho dichiel ma ok bi nwo kendo, mondo oum richo,+ ng’at makare ne jo ma ok kare,+ mondo otau koterou ir Nyasaye.+ Ne onege e ringruok,+ to ne ochiere e del mar polo.+ 19  Kendo ka ne en e del ma kamano, ne odhi molando wach kum ne jochiende manie tuech,+ 20  ma chon ne otamore winjo Nyasaye, e ndalo mag Noa,+ ka ne Nyasaye pod hore sa ma ne igero yie.+ Ji manok kende, tiende ni ji aboro, e ma ne ores e pigno.+ 21  Batiso, ma en gima chalo gi mano bende resou gie sani (ok kuom golo chilo mag ringruok, to kuom kwayo Nyasaye mondo omiwa chuny maler),+ kokalo kuom chier mar Yesu Kristo. 22  Sani en e bad Nyasaye korachwich,+ nimar ne odhi e polo, kendo malaike, gi loje, kod telo, ne oket e bwo tekone.+

Weche Moler Piny

Kata, “kudewogi.”
Kata nyalo bedo, “kik uluor gik ma gibwogougo.”