ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 37: ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ

ಪಾಠ 37: ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ

ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ.