ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಯಾವಾತ್ತಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದಿಯಾ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ?