ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 4: ಕದಿಯಬಾರದು

ಪಾಠ 4: ಕದಿಯಬಾರದು

ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಲಬ್‌ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು?