2021 Tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa labɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ ɖɩ-tɛ akɔnta

Na tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa labɩ kpaɣnɩ Septembre 2020 nɛ piwolo Août 2021 yɔ, ɖɩ-yɔɔ tɔm lɛɛtʋ.

2021 akɔntanaa kpeekpe

Pɩnaɣ taa akɔnta sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñaɣ pana nɛ posusi tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩlɩ liidiye nɖɩ pakpaɣ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ.

2021 Ajɛɛ nɛ lona akɔnta

Akɔntanaa mba pa-taa ɖɩnaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñʋʋ, mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ pa-ñʋʋ, mba powobi Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa yɔ pa-ñʋʋ, nɛ akɔntanaa lalaa.

Kalɩ ɖɔɖɔ....

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛzɩma wɛ kedeŋa kpeekpe yɔ?

Na ɛzɩma ɖɩlakɩ akɔnta nɛ ɖɩnaɣ ɛyaa ɛzɩma wɛ ɖa-agbaa taa yɔ.

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kajalaɣ ñɩma yɔ.

Tɔm susuu kɔɔnɔɔ tɔm

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa​—Ɛyaa mba ɖɩkɛnaa?

Ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlaa se patɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Cɩnɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩlɩ ɛyaa mba ɖeyi ɖeyi pɛkɛnaa yɔ.

ƐYAA MBA ÐƖKƐNAA?

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pɛkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl falaa. Cɔnɩ nɛ ŋna ɛzɩma palakɩ yɔ.