Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛzɩma wɛ kedeŋa kpeekpe yɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛzɩma wɛ kedeŋa kpeekpe yɔ?

Ɛsɔ sɛtʋ pɩnaɣ * 2019

Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñʋʋ

8 683 117

Agbaa

119 712

Ajɛɛ wena a-taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu tɔm yɔ

240

Ɛzɩma ɩlakɩ nɛ ɩtɩlɩɣ mba pɛwɛ mɩ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ pa-ñʋʋ?

Ɛyaa mba posusuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ kpekpeka paa fenaɣ ŋga yɔ, mba ɖɩkpakɩɣ se pɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. (Maatiyee 24:14) Ðɩkalɩɣ ɛyaa mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm nɛ papɩsɩ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ nɛ pɩkpɛndɩnɩ mba patɩmɩyɩsɩtɩ-wɛ lɩm ɛlɛ pamʋnaa nɛ posusuu tɔm yɔ.

Pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛha liidiye naɖɩyɛ nɛ pʋcɔ ɛpɩsɩ Aseɣɖe Tʋ na?

Aayɩ. Pɩtɩpɔzɩ se ɛyʋ ɛha liidiye naɖɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ Aseɣɖe Tʋ, nɛ paa ɛtɛm kɛʋ Aseɣɖe Tʋ yɔ, pɩtɩpɔzɩ ɖɔɖɔ se ɛhɛyɩ liidiye naɖɩyɛ nɛ pʋcɔ paha-ɩ wala ɛgbɛyɛ taa. (Tʋma Labʋ 8:​18-​20) Toovenim taa lɛ, sɔɔlɩm haɖɛ ɖɩlakɩ, nɛ ɛyʋ ɛlabɩ haɖɛ naɖɩyɛ yɔ, e-ɖeke ɛsɩmnɩ mbʋ ɛhawa yɔ. Paa Aseɣɖe Tʋ weyi lɛ, ɛhaɣ ɛ-alɩwaatʋ, e-ɖoŋ nɛ ɛ-ñɩm faaa ɛzɩ ɛɖʋʋ ɛ-taa yɔ nɛ ɛɖʋʋnɩ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ.​—2 Kɔrɛntɩ 9:7.

Ɛzɩma ɩlakɩ nɛ ɩtɩlɩɣ ɛyaa mba palɩzɩɣ aseɣɖe nɛ kpekpeka yɔ pa-ñʋʋ?

Paa fenaɣ ŋga lɛ, paa Yehowa Aseɣɖe Tʋ weyi lɛ, ɛlakɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ akɔnta nɛ ɛcɛlɩ e-egeetiye taa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa. Paakpaɣ nɔɔyʋ nɛ ɖoŋ se ɛla akɔnta ŋgʋ.

Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa kpɛndɩɣ tɔm susuyaa tɩŋa tɛ akɔntanaa lɛ, petiyini ɛgbɛyɛ piliŋa. Ɛgbɛyɛ piliŋa ñɛkpɛndɩɣ ɛjaɖɛ yaa ajɛɛ wena a-yɔɔ kɔcɔŋna yɔ, a-taa agbaa tɩŋa tɛ akɔntanaa lɛ, ketiyini ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ.

Mbʋ palakɩ nɛ paa Ɛsɔ sɛtʋ pɩnaɣ * ŋga kaatɛŋ lɛ, pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba palabɩ tʋmɩyɛ pɩnaɣ ŋga ka-taa yɔ pa-ñʋʋ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ðɩkpakɩɣ ajɛɛ ana a-taa tɔm susuyaa ñʋʋ nɛ ɖɩkpɛndɩ lɛ, ɖɩtɩlɩɣ kedeŋa kpeekpe yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñʋʋ. Ye ɛyʋ ɛsɔɔlaa se ɛtɩlɩ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñʋʋ nɛ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ akɔnta yɔɔ tɔm tetete yɔ, ɛpɩzɩɣ ewolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ hɔɔlʋʋ Aux 4 coins du mondeyɔɔ. Akɔntanaa mba, pakpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ ɛzɩ pɩɩwɛʋ kajalaɣ Krɩstʋ mba hɔɔlʋʋ taa yɔ.​—Tʋma Labʋ 2:​41; 4:4; 15:3.

Ɩkalɩɣ nɛ pɩkpɛndɩɣnɩ mba pɔkɔŋ mi-kediɣzisi taa ɛlɛ paasusuu tɔm yɔ?

Ðɩɩkalɩɣ ɛyaa mba, ɛlɛ ɖɩmʋʋ-wɛ nɛ taa leleŋ. Pa-taa sakɩyɛ kɔŋ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ ɖɩlakɩ-sɩ tam kʋɖʋm pɩnaɣ taa yɔ sɩ-ɖɩlaɖɛ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ ɛyaa mba pɔkɔŋ sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ yɔ pa-ñʋʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñʋʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛyaa mba pɔkɔŋ ɖe-kediɣzisi ɛlɛ patɩkɛ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ pa-ñʋʋ. Ɛyaa mba pɔkɔm Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ 2019, paakpɛndɩ ɛyaa 20 919 041.

Ɛyaa mba paakɔŋ ɖe-kediɣzisi yɔ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ pa-taa sakɩyɛ Bibl nɛ ɖɩɩpɔzʋʋ-wɛ kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ. Pɩnaɣ 2019 taa ɖɩkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa ɛzɩ 9 618 182 mbʋ yɔ Bibl paa fenaɣ ŋga, nabʋyʋ taa ɖɩkpɛndɩɣ ɛyaa sakɩyɛ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ-wɛ Bibl.

Ɛbɛ yɔɔ mba komina kalɩɣ se pɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ pakɩlɩɣ ɖɔʋ ɛyaa mba mɩ-maɣmaɣ ɩkalɩɣ yɔ?

Pʋcɔ komina tʋmlaɖaa ɖiɣzini Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa mba ñʋʋ lɛ, pɔpɔzʋʋ ɛyaa se pana se Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɛwɛɛ. Kɩɖaʋ: Etaazuunii ɛjaɖɛ taa tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ kɩgalʋʋ ɖeɖe yɔ, ɖɩ-taa mba yɔɔdaa se “paapɔzʋʋ ɛyaa tɔm lɛ, pañɩnɩɣ se pana se ɛyaa sɔɔlaa se patɩlɩ-wɛ se Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɛwɛɛ.” Tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa mba sɔzaa se mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ lɛ se “paa nabʋyʋ ɛɛwɩlɩɣ se ndʋ ɛyaa heyiɣ-wɛ yɔ tɩkɛ toovenim yɔ, tɩ-yɔɔ patɩŋɩɣna nɛ palakɩ akɔntanaa.” Ɛlɛ ɖa lɛ, ɛyaa mba posusuu tɔm nɛ palakɩ pɔ-tɔm susuu akɔnta yɔ, pe-ɖeke ɖɩkalɩɣ se pɛkɛ Yehowa aseɣɖe Tɩnaa, pɩtɩkɛ mba pakpakɩɣ pa-tɩ yem se pɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ.

^ tay. 2 Ɛsɔ sɛtʋ pɩnaɣ paɣzɩɣ 1er septembre nɛ piwolo pɩsɩɩnɩ pɩnaɣ lɛɛka tɛ 31 août. Ðɩkpaɣ ɛzɩ pɩnaɣ 2017 tɛ Ɛsɔ sɛtʋ pɩnaɣ mbʋ yɔ yɔ, kapaɣzɩ 1er septembre 2016 nɛ kɛtɛ 31 août 2017.

^ tay. 16 Ɛsɔ sɛtʋ pɩnaɣ paɣzɩɣ 1er septembre nɛ piwolo pɩsɩɩnɩ pɩnaɣ lɛɛka tɛ 31 août. Ðɩkpaɣ ɛzɩ pɩnaɣ 2017 tɛ Ɛsɔ sɛtʋ pɩnaɣ mbʋ yɔ yɔ, kapaɣzɩ 1er septembre 2016 nɛ kɛtɛ 31 août 2017.