Kadagiti Taga-Roma 4:1-25

  • Naideklara a nalinteg ni Abraham gapu iti pammati (1-12)

    • Ni Abraham, ama dagiti addaan pammati (11)

  • Kari a naawat babaen ti pammati (13-25)

4  No kasta ngarud, ania ti maibagatayo a nagun-odan ni Abraham nga ama a nagtaudantayo?  Kas pagarigan, no naideklara ni Abraham a nalinteg gapu kadagiti aramidna, adda rasonna nga agpannakkel, ngem saan a makapagpannakkel iti Dios.  Ta ania ti ibaga ti kasuratan? “Namati ni Abraham ken Jehova,* ket naibilang kas nalinteg.”+  Ti sueldo ti tao nga agtrabtrabaho ket saan a maibilang a nagpaiduma a kinaimbag no di ket kas banag a masapul a maited kenkuana.*  Iti sabali a bangir, ti tao a saan nga agtrabtrabaho ngem mamati iti Daydiay mangideklara a nalinteg ti maysa a managbasol, ti pammatina ket maibilang kas kinalinteg.+  Kas iti imbaga ni David maipapan iti kinaragsak ti tao nga ibilang ti Dios a nalinteg saan a gapu kadagiti aramidna:  “Naragsak dagidiay napakawan dagiti dakes nga aramidda ken naabbongan* dagiti basolda;  naragsak ti tao a saanto a pulos singiren ni Jehova* ti basolna.”+  Dagiti laeng kadi nakugit ti addaan iti kasta a kinaragsak wenno uray dagiti di nakugit?+ Ta ibagbagatayo: “Naibilang kas nalinteg ni Abraham gapu iti pammatina.”+ 10  Kaano a naibilang a nalinteg? Idi kadi nakugiten wenno idi saan pay a nakugit? Idi saan pay a nakugit. 11  Naikkan iti tanda+​—ti pannakakugit​—kas tatak* ti kinalinteg babaen ti pammatina bayat a saan pay a nakugit, tapno agbalin nga ama ti amin a naideklara a nalinteg gapu iti pammatida,+ nupay saanda a nakugit; 12  ken tapno agbalin nga ama dagiti nakugit nga annak, saan laeng a dagiti mangtungtungpal iti panagkugit no di ket uray pay dagiti pudpudno a mangtultulad iti pammati ni amatayo nga Abraham+ idi saan pay a nakugit. 13  Naikari ken Abraham wenno iti kaputotanna* a tawidenda ti lubong,+ saan a gapu iti linteg no di ket gapu iti kinalinteg babaen ti pammati.+ 14  Ta no ti agtawid ket dagidiay mangsursurot iti linteg, awan serserbi ti pammati ken uray ti kari. 15  Kinapudnona, ti Linteg ket mangyeg iti pungtot,+ ngem no awan ti linteg, awan met ti aniaman a basol.+ 16  Isu a dayta ket gapu iti pammati, tapno maitunos koma dayta iti nagpaiduma a kinaimbag,+ tapno ti kari ket sigurado a matungpal iti amin a kaputotanna,*+ saan laeng a kadagidiay mangsursurot iti Linteg no di pay ket kadagidiay addaan iti pammati a kas ken Abraham nga amatayo amin.+ 17  (Dayta ket kas iti naisurat: “Pinagbalinka nga ama ti adu a nasion.”)+ Napasamak dayta iti imatang ti Dios a pinatina, daydiay mangpabiag kadagiti natay ken mangibaga iti bambanag a saan pay a natungpal a kas man la natungpaldan.* 18  Nupay kasla imposible, ngem gapu iti namnama, adda pammatina nga isu ket agbalin nga ama ti adu a nasion sigun iti naibaga: “Kastanto ti pagbalinan ti kaputotam.”*+ 19  Ken uray no saan a kimmapuy ti pammatina, imbilangna a kasla natayen ti bagina (ta dandani 100 idin ti tawenna),+ ken lupes* ni Sara.+ 20  Ngem gapu iti kari ti Dios, saan a kimmapuy ti pammatina; bimmileg ketdi ket indaydayawna ti Dios 21  ken talaga a kombinsido a kabaelan ti Dios a tungpalen ti inkarina.+ 22  Isu a “naibilang kas nalinteg.”+ 23  Ngem saan laeng a para kenkuana a naisurat ti sasao a “naibilang kas nalinteg,”+ 24  no di ket para met kadatayo a maibilangto kas nalinteg, gapu ta mamatitayo Kenkuana a nangpagungar ken Jesus nga Apotayo.+ 25  Isu ket nayawat tapno matay gapu kadagiti basoltayo+ ken napagungar tapno maideklaratayo a nalinteg.+

Footnotes

Kitaem ti App. A5.
Wenno “kas utang.”
Wenno “napakawan.”
Kitaem ti App. A5.
Wenno “garantia; pammatalged.”
Lit., “bin-ina.”
Lit., “bin-ina.”
Wenno mabalin a, “mangpaadda iti awan.”
Lit., “bin-im.”
Saan nga agsikog.