Kadagiti Taga-Roma 14:1-23

  • Saan nga agiinnukom (1-12)

  • Saan a mangaramid iti pakaitibkolan ti sabali (13-18)

  • Ikagumaan ti maaddaan iti kappia ken panagkaykaysa (19-23)

14  Awatenyo ti tao nga adda pagkapuyan ti pammatina,+ ngem saankayo a mangukom maibatay iti agduduma nga opinion.*  Ti tao a napigsa ti pammatina ket kanenna ti amin, ngem nateng laeng ti kanen ti tao a nakapuy ti pammatina.  Daydiay mangmangan dina koma umsien daydiay saan a mangmangan, ken daydiay saan a mangmangan dina koma umsien daydiay mangmangan,+ ta inawat ti Dios dayta a tao.  Asinoka a mangukom iti adipen ti sabali?+ Ti apona ti addaan kalintegan a mangikeddeng no umiso wenno saan ti ar-aramiden dayta a tao.+ Kinapudnona, gapu ta tultulongan ni Jehova,* agbalin a nasayaat ti takderna iti imatang ti Dios.  Adda tao a mangibilang a napatpateg ti maysa nga aldaw ngem iti sabali nga aldaw;+ adda met tao nga agpapada ti amin nga aldaw para kenkuana;+ bay-anyo a ti tunggal maysa ket kombinsido unay iti patienna nga umiso.  Ti mangngilin iti aldaw ngilinenna dayta para ken Jehova.* Ti met mangan ket mangan para ken Jehova,* ta agyamyaman iti Dios;+ ket ti saan a mangan saan a mangan para ken Jehova,* ngem agyamyaman latta iti Dios.+  Kinapudnona, awan kadatayo ti agbiag a para laeng iti bagina,+ ken awan ti matay a para laeng iti bagina.  Ta no agbiagtayo, agbiagtayo para ken Jehova,*+ ket no mataytayo, mataytayo para ken Jehova.* Isu nga agpadpada a no agbiagtayo ken no mataytayo, kukuanatayo ni Jehova.*+  Ta maigapu iti dayta a natay ni Kristo ken nagbiag manen, tapno isu koma ti Apo agpadpada dagiti natay ken dagiti sibibiag.+ 10  Ngem apay nga ukomem ni kabsatmo?+ Wenno apay nga umsiem met ni kabsatmo? Ta agtakdertayo amin iti sanguanan ti pangukoman ti Dios.+ 11  Ta naisurat: “‘Ikarik, kas sibibiag a Dios,’+ kuna ni Jehova,* ‘agparintumengto kaniak ti tunggal tumeng, ken ipakaammonto ti tunggal dila a bigbigenna a siak ti Dios.’”+ 12  Tunggal maysa ngarud kadatayo ket manungsungbatto iti Dios.+ 13  Saantayo ngarud koma nga agiinnukomen,+ no di ket determinadotayo a saan a mangikabil iti pakaitibkolan wenno bangen iti sango ti maysa a kabsat.+ 14  Ammok ken kombinsidoak ken Apo Jesus nga awan ti aniaman a banag a narugit;+ malaksid no ibilang ti maysa a tao a narugit dayta a banag, narugit dayta kenkuana. 15  Ta no maitibkol ni kabsatmo gapu iti taraon, saankan nga agtigtignay a maitunos iti ayat.+ Gapu iti taraon, saanmo a dadaelen daydiay a maipaay kenkuana natay ni Kristo.+ 16  Saanyo ngarud nga ipalubos a dakes ti maibagada iti naimbag nga ar-aramidenyo. 17  Ta ti Pagarian ti Dios saanna a kaipapanan ti pannangan ken iyiinum,+ no di ket kinalinteg ken talna ken rag-o nga ipaay ti nasantuan nga espiritu. 18  Ta makaparagsak iti Dios ken kadagiti tattao ti asinoman nga agpaadipen ken Kristo iti daytoy a pamay-an. 19  Surotentayo koma ngarud dagiti bambanag a mamataud iti talna+ ken ti bambanag a makapabileg iti maysa ken maysa.+ 20  Isardengyo a dadaelen ti aramid ti Dios maigapu laeng iti taraon.+ Agpayso a nadalus ti amin a banag ngem makadangran* iti tao ti mangan no makaitibkol dayta.+ 21  Ti kasayaatan ket ti saan a pannangan iti karne wenno iyiinum iti arak wenno panangaramid iti aniaman a pakaitibkolan ti kabsatmo.+ 22  Iti sanguanan ti Dios, pagtalinaedem iti bagim ti pammati nga adda kenka. Naragsak ti tao nga agtignay maitunos iti desisionna ken saanna nga ukomen ti bagina. 23  Ngem no agduadua, sana kanen latta, isu ket nakabasol, ta saan a mangan maibatay iti pammati. Kinapudnona, amin a banag a saan a maibatay iti pammati ket basol.

Footnotes

Wenno mabalin a, “panagduadua iti un-unegyo.”
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Wenno “di umiso.”