Kadagiti Taga-Roma 10:1-21

  • No kasano a magun-odan ti kinalinteg ti Dios (1-15)

    • Panangipakaammo iti publiko (10)

    • Maisalakanto ti umawag iti nagan ni Jehova (13)

    • Nagpintas dagiti saka dagidiay mangaskasaba (15)

  • Saanda nga inawat ti naimbag a damag (16-21)

10  Kakabsat, ti naimbag a tarigagay ti pusok ken ti pakaasik iti Dios para kadakuada ket talaga a para iti pannakaisalakanda.+  Ta paneknekak nga adda regtada nga agserbi iti Dios,+ ngem saan a maitunos iti umiso a pannakaammo.  Saanda a nagpasakup iti kinalinteg ti Dios+ ta dida ammo ti kinalinteg ti Dios+ ngem ikagkagumaanda ketdi a paneknekan a nalintegda iti bukodda a pamay-an.+  Ta ni Kristo ti pagpatinggaan ti Linteg,+ tapno agbalin a nalinteg ti amin a mangipakpakita iti pammati.+  Ta insurat ni Moises ti maipapan iti kinalinteg sigun iti Linteg: “Agbiagto ti tao a mangtungpal kadagita.”+  Ngem kuna ti kinalinteg nga ibunga ti pammati: “Dimo ibaga iti pusom,+ ‘Asinonto ti umuli idiay langit?’+ kayatna a sawen, tapno iyulogna ni Kristo,  wenno, ‘Asinonto ti umulog iti nakaun-uneg nga abut?’+ kayatna a sawen, tapno pagungarenna ni Kristo.”  Ngem ania ti kunana? “Ti sao ket asideg kenka, iti ngiwatmo ken iti pusom”;+ kayatna a sawen, “ti sao” ti pammati nga ikaskasabatayo.  Ta no ipakaammom a ni Jesus ket Apo,+ ken naimpusuan nga ipakitam ti pammatim nga isu ket pinagungar ti Dios, maisalakankanto. 10  Ta babaen ti puso, ipakita ti maysa a tao ti pammatina para iti kinalinteg, ngem babaen ti ngiwat, ipakaammona iti publiko+ ti mensahe para iti pannakaisalakan. 11  Ta kuna ti kasuratan: “Saanto a mapaay ti asinoman a mangibatay iti pammatina kenkuana.”+ 12  Ta awan ti pagdumaan ti Judio ken Griego.+ Adda laeng maymaysa nga Apo ti isuamin, a nabaknang* iti amin nga umaw-awag kenkuana. 13  Ta “maisalakanto ti amin nga umawag iti nagan ni Jehova.”*+ 14  Ngem kasanoda nga awagan daydiay saanda a patien? Kasano met a patienda daydiay saanda a nangngeg? Ken kasano a mangngegda no awan mangasaba? 15  Kasano met a mangasabada no saanda a naibaon?+ Kas iti naisurat: “Anian a nagpintas dagiti saka dagidiay mangidandanon iti naimbag a damag maipapan iti nasayaat a bambanag!”+ 16  Ngem aminda ket saan a nagtulnog iti naimbag a damag. Ta kuna ni Isaias: “Jehova,* asino ti namati iti imbagami?”*+ 17  No kasta, adda pammati gapu iti nangngeg.+ Adda met nangngeg gapu ta naikasaba ti sao maipapan ken Kristo. 18  Ngem damagek man, Saanda ngata a nangngeg? Kinapudnona, “nagsaknap ti mensaheda iti intero a daga, ken dimmanon dayta iti amin a suli ti mapagnaedan a daga.”+ 19  Ngem saludsodek man pay, Saan kadi a naawatan dayta ti Israel?+ Umuna, kinuna ni Moises: “Pagimonenkayo gapu iti awan serserbina a tattao; pagrurodenkayo gapu iti awan mamaayna a nasion.”+ 20  Ngem nakaturtured ni Isaias a nangibaga: “Nasarakandak dagidiay saan a mangsapsapul kaniak;+ nagparangak kadagidiay saan nga agsalsaludsod maipapan kaniak.”+ 21  Ngem imbagana maipapan iti Israel: “Agmalmalem nga inyunnatko ti imak iti ilik a di mangipangpangag ken nasukir.”+

Footnotes

Wenno “naparabur.”
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Wenno “impadamagmi?”