Kadagiti Taga-Roma 1:1-32

  • Kablaaw (1-7)

  • Kayat ni Pablo ti bumisita idiay Roma (8-15)

  • Agbiag ti nalinteg gapu iti pammati (16, 17)

  • Awan ti pagpambar dagiti dakes a tattao (18-32)

    • Dagiti kualidad ti Dios ket makita iti sangaparsuaan (20)

1  Siak ni Pablo, nga adipen ni Kristo Jesus. Naayabanak nga agbalin nga apostol ken nadutokan a mangideklara iti naimbag a damag ti Dios,+  nga inkarina a nasaksakbay babaen kadagiti propetana a nadakamat iti nasantuan a Kasuratan.  Dayta a naimbag a damag ket maipapan iti Anakna a nayanak kas tao manipud iti kaputotan* ni David.+  Ngem napaneknekan nga isu ti Anak ti Dios+ idi napagungar babaen ti pannakabalin ti nasantuan nga espiritu.+ Daytoy nga anak ket ni Jesu-Kristo nga Apotayo.  Babaen kenkuana, naawatmi ti nagpaiduma a kinaimbag ken ti kinaapostol+ tapno maipakita ti tattao iti amin a nasion+ ti pammati ken panagtulnogda a pakaidaydayawan ti naganna,  ken karamankayo met kadagiti nasion a naayaban nga agbalin a kukua ni Jesu-Kristo.  Dayta ti makagapu a sursuratankayo, dakayo nga adda dita Roma kas patpatgen ti Dios, a napili nga agbalin a nasantuan: Adda koma kadakayo ti nagpaiduma a kinaimbag ken talna manipud iti Dios nga Amatayo ken ni Apo Jesu-Kristo.  Umuna iti amin, agyamanak iti Diosko babaen ken Jesu-Kristo maigapu kadakayo amin, ta ti pammatiyo ket mapagsasaritaan iti intero a lubong.  Naimpusuan nga agserserbiak iti Dios ken ipakpakaammok ti naimbag a damag maipapan iti Anakna. Isu ti saksik a kanayon nga iramramankayo kadagiti kararagko,+ 10  nga ipakpakaasik a no koma mabalin, mabisitakayo no pagayatan ti Dios. 11  Ta il-iliwek a makitakayo tapno makaitedak iti naespirituan a sagut a mangpatibker kadakayo; 12  wenno tapno makapagpipinnaregtatayo+ iti pammati, dakayo ken siak. 13  Ngem kayatko a maammuanyo, kakabsat, a namin-adun nga implanok ti sumarungkar kadakayo​—ngem malaplapdanak agingga ita—​tapno mangyeg met iti nasayaat a resulta ti panangasabak dita a kas iti dadduma a nasion. 14  Nakautangak, agpadpada kadagiti Griego ken kadagiti ganggannaet,* agpadpada kadagiti masirib ken kadagiti saan a nakaadal; 15  isu a magagaranak a mangipakaammo met iti naimbag a damag kadakayo dita Roma.+ 16  Ta diak ibain ti naimbag a damag.+ Kinapudnona, dayta ti pamay-an ti Dios a mangipakita iti pannakabalinna tapno maisalakan ti amin nga addaan pammati,+ umuna kadagiti Judio+ ken kasta met kadagiti Griego.+ 17  Ta gapu iti dayta, maipakaammo ti kinalinteg ti Dios babaen ti pammati ken para iti pammati,+ kas naisurat: “Ngem agbiagto ti nalinteg gapu iti pammatina.”+ 18  Ta manipud idiay langit, maipakpakaammo ti pungtot ti Dios+ maibusor iti amin a kinadakes ken kinakillo ti tattao a manglaplapped iti kinapudno+ iti nakillo a pamay-an, 19  ta ti mabalin a maammuan maipapan iti Dios ket nakalawlawag kadakuada, ta pinagbalin dayta ti Dios a nalawag kadakuada.+ 20  Ta dagiti di makita a kualidadna ket nalawag a makita manipud idi pinarsuana ti lubong ken agpatpatuloy, ta maawatan dagita babaen ti bambanag a naaramid,+ uray ti agnanayon a pannakabalin+ ken kina-Diosna,+ tapno awan ti pagpambarda. 21  Ta nupay am-ammoda ti Dios, saanda nga indaydayaw kas Dios wenno nagyaman kenkuana. Nagbalin ketdi nga awan serserbi ti panagrasrasonda ken awanen a pulos ti rikna ti maag a pusoda.+ 22  Uray ibagbagada a masiribda, nagbalinda a maag 23  ken ti dayag ti Dios a sibibiag iti agnanayon* ket pinagbalinda a kapada ti ladawan ti matay a tao, dagiti billit, uppat ti sakana a parsua, ken reptilia.*+ 24  Gapu ta kayatda nga aramiden dagiti tarigagay ti pusoda, binay-an ida ti Dios nga aramidenda ti kinarugit tapno maibabainda ti mismo a bagida. 25  Ti kinapudno maipapan iti Dios ket sinukatanda iti kinaulbod ken nagdaydayaw ken nagserbida kadagiti parsua imbes nga iti Namarsua, a maidaydayaw iti agnanayon. Amen. 26  Isu a binay-an ida ti Dios a surotenda dagiti seksual a tarigagayda,+ ta binaliwan dagiti babbai ti natural a pakausaran ti bagida ket ar-aramidendan ti maikontra iti nakaparsuaan.+ 27  Binay-an metten dagiti lallaki ti natural a pakausaran ti* babai ta simged ti derrepda iti maysa ken maysa, lallaki iti padada a lallaki,+ nga ar-aramidenda ti naalas ket sagsagabaendan ti naan-anay a dusa, a resulta ti dakes nga aramidda.+ 28  Gapu ta dida ibilang a masapul a bigbigenda ti Dios,* binaybay-an ida ti Dios ken impalubosna nga agpanunotda iti dakes, isu nga aramidenda dagiti banag a di maitutop.+ 29  Ket napno ti panunotda iti amin a kita ti kinakillo,+ basol, kinaagum,+ ken kinadakes, napnoda iti apal,+ ta mammapatayda,+ mannakiapa, manangallilaw,+ ken kayatda ti mangdangran,+ managtsismisda, 30  mangpadpadakesda,+ kagurada ti Dios, awan daydayawda, natangsit, napangas, nalaingda nga agplano iti makadangran,* nasukirda kadagiti nagannak,+ 31  awan pannakaawatda,+ saanda a tungtungpalen dagiti tulagan, awan nainkasigudan a panagayatda, ken saanda a naasi. 32  Uray no ammoda ti amin a nalinteg a bilin ti Dios​—a maikari a matay dagiti agar-aramid kadagita+—​itultuloyda latta nga aramiden dagita ken anamonganda pay dagiti agar-aramid kadagita.

Footnotes

Lit., “bin-i.”
Wenno “saan a Griego.” Lit., “barbaro.”
Lit., “di agrupsa.”
Wenno “agkarkarayam a bambanag.”
Wenno “natural a pannakirelasion iti.”
Wenno “ibilangda a saan a napateg a siuumiso nga am-ammuen ti Dios.”
Wenno “mangar-aramidda kadagiti makadangran a bambanag.”