Job 33:1-33

33  “Ita, nupay kasta, O Job, pangngaasim ta denggem ti sasaok,Ket iti isuamin a panagsaok umimdengka.   Adtoy, pangngaasim! Kasapulan a luktak ti ngiwatko;Ti dilak buyogen ti ngadasko+ kasapulan nga agsao.   Ti sasaok isuda ti kinalinteg ti pusok,+Ket ti pannakaammo isu ti iyebkas a sipapasnek dagiti bibigko.+   Ti mismo nga espiritu ti Dios inaramidnak,+Ket ti met laeng anges ti Mannakabalin-amin pinabiagnak.+   No kabalinam, sungbatannak,Mangurnoska iti sasao iti sanguanak; agsaadka.   Adtoy! Iti pudno a Dios kaslaak met laeng kenka;+Manipud iti pila nasukogak,+ siak met.   Adtoy! Ti kinamakaaliaw iti biangko saanto a mamagkullayaw kenka,Ket awan ti panangpilitko+ a nadagsento kenka.   Isuna laeng ta kinunam kadagiti lapayagko,Ket ti timek ti sasaom dinengdengngegko,   ‘Nasin-awak nga awanan salungasing;+Nadalusak, ken awan biddutko.+ 10  Adtoy! Isu makasarak kadagiti pasamak a panangbusor kaniak,Ibilangnak a kabusorna.+ 11  Ikabilna ti saksakak kadagiti tul-ong,+Siputanna dagiti amin a danak.’+ 12  Adtoy! Iti daytoy awanka iti umiso,+ sungbatanka;Ta ti Dios adayo a naringringbaw ngem iti mortal a tao.+ 13  Apay a nakisupiatka kenkuana,+Agsipud ta amin a sasaom saanna a sungbatan?+ 14  Ta ti Dios agsao iti maminsan,Ken mamindua+—nupay saan a tagipatgen dayta ti maysa— 15  Iti maysa a tagtagainep,+ maysa a sirmata+ iti rabii,No ti nargaan a turog umapay kadagiti tattao,Bayat dagiti pannakairidep iti rabaw ti pagiddaan.+ 16  Iti daytan a luktanna ti lapayag dagiti tattao,+Ket iti pammagbaga kadakuada ikabilna ti seliona, 17  Tapno isiasina ti maysa a tao iti aramidna,+Ken maabbonganna ti mismo a panagpannakkel+ manipud iti nabaneg a lalaki. 18  Igawidna ti kararuana manipud iti abut+Ken ti biagna manipud panaglabas babaen iti maysa a pika.+ 19  Ket isu pudno a matubngar iti rigat iti rabaw ti pagiddaanna,Ket ti panagririri dagiti tulangna agtultuloy. 20  Ket ti biagna pudno unay a pagbalinenna a makarumen ti tinapay,+Ket ti bukodna a kararua matarigagayan a taraon. 21  Ti lasagna agrunot manipud panagkita,Ket pudno unay nga agparang dagidi tulangna a saan a nakita. 22  Ket ti kararuana umasideg iti abut,+Ken ti biagna kadagidiay mangipagteng iti ipapatay. 23  No adda mensahero nga agpaay kenkuana,Pannakangiwat, maysa manipud sangaribu,Tapno ibaga iti tao ti kinalintegna, 24  Iti kasta isu paraburanna ken kunaenna,‘Ispalenna koma manipud iyuulog iti abut!+Nakasarakak iti subbot!+ 25  Ti lasagna agbalin a nasalsalibukag ngem iti kinaagtutubo;+Isu agsubli kadagiti aldaw ti kired ti kinaagtutubona.’+ 26  Isu agpakaasinto iti Dios tapno isu pagragsakanna koma,+Ket makitananto ti rupana buyogen ti narag-o a panagdir-i,Ket Isu isublinanto ti kinalintegna iti mortal a tao. 27  Kantaannanto dagiti tattao ket kunaenna,‘Nagbasolak;+ ket ti nalinteg binallikugko,Ket pudno unay a saan nga umiso a banag dayta kaniak. 28  Sinubbotna ti kararuak manipud iseserrek iti abut,+Ket ti met laeng biagko makitananto ti lawag.’ 29  Adtoy! Amin dagitoy a banag aramiden ti Dios,Dua a daras, tallo a daras, iti kasasaad ti maysa a nabaneg a lalaki, 30  Tapno pagsublienna ti kararuana manipud iti abut,+Iti kasta isu malawagan iti lawag dagidiay sibibiag.+ 31  Mangipangagka, O Job! Umimdengka kaniak!Agulimekka, ket siak agtultuloyakto nga agsao. 32  No adda aniaman a sasao a sawen, sungbatannak;Agsaoka, ta naragsakanak iti kinalintegmo. 33  No awan, sika umimdengka kaniak;+Agulimekka, ket isurokto kenka ti kinasirib.”

Footnotes