Job 33:1-33

  • Babalawen ni Elihu ni Job gapu ta ikalkalinteganna ti kinalintegna (1-33)

    • Adda subbot a nasarakan (24)

    • Agsubli ti pigsana a kas idi kinaagtutubona (25)

33  “Ngem ita, Job, pangngaasim ta denggennak;Imdengam ti amin nga ibagak.   Kitaem, pangngaasim! Masapul nga agsaoak;Masapul nga agsao ti dilak.*   Makita iti panagsaok a nalinteg ti pusok,+Ket naimpusuan nga ibaga ti bibigko dagiti ammok.   Inaramidnak ti mismo nga espiritu ti Dios,+Ket pinagbiagnak ti mismo nga anges ti Mannakabalin-amin.+   No kabaelam, sungbatannak;Ibagam dagiti argumentom kaniak; agsaganaka.   Kitaem! Agpadata iti sango ti pudno a Dios;Napormaak iti pila a kas kenka.+   Isu a dinak kabuteng,Ken dimo ipapan a mangpadagsen dagiti ibagak kenka.   Ngem nangngegko nga imbagam,Wen, kanayon idi a mangmangngegko dagitoy a sasao,   ‘Nasin-awak, awan basolko;+Nadalusak, awan biddutko.+ 10  Ngem adda panggapuan ti Dios a mangbusor kaniak;Ibilangnak a kalabanna.+ 11  Ikabilna dagiti sakak iti tul-ong;Sipsiputanna amin a pappapanak.’+ 12  Ngem saan a husto dayta nga imbagam, isu a sungbatanka; Dakdakkel nga amang ti Dios ngem iti tao.+ 13  Apay nga agreklamoka maikontra Kenkuana?+ Gapu kadi ta dina sinungbatan dagiti imbagam?+ 14  Ta agsao ti Dios iti maminsan ken mamindua,Ngem awan ti mangikaskaso, 15  Iti tagtagainep, iti sirmata iti rabii,+Iti kaimas ti turog dagiti tattaoBayat a nakaturogda iti iddada. 16  Luktanna dagiti lapayagda+Ken imulana* kadakuada dagiti instruksionna, 17  Tapno iliklikna ti tao iti panagaramid iti dakes,+Ken tapno iyadayona ti tao iti kinatangsit.+ 18  Isalakan ti Dios ti biag ti tao manipud iti abut,*+Ken iti tadem ti espada.* 19  Adda masursuro ti tao no agpapaut-ot iti iddanaKen no saan nga agsardeng ti panagsakit dagiti tulangna, 20  Mapukaw ti ganasna a mangan,Ken dina kayat a ramanan ti naimas a makan.+ 21  Um-umresen ti lasagna,Ken makitkitan* dagiti tulangna. 22  Asidegen ti kararuana* iti abut;*Asidegen nga alaen dagidiay mangkeltay iti biagna. 23  No adda mensahero* a tumulong kenkuana,Maysa manipud iti sangaribu nga agserbi a pannakangiwatna,A mangibaga iti tao no ania ti nalinteg, 24  Paraburanto ngarud ti Dios ket ibagana,‘Lapdanyo ti iyuulogna iti abut!*+ Nakasarakak iti subbot!+ 25  Agbalin koma a nasalsalun-at ti lasagna ngem idi agtutubo;+Agsubli koma ti pigsana a kas idi kinaagtutubona.’+ 26  Agpakaasinto iti Dios+ ket paraburannanto,Ket maragsakanto a makakita iti rupa ti Dios,Ken pagbalinento manen ti Dios a nalinteg ti tao. 27  Ibaganto* dayta a tao kadagiti dadduma,‘Nagbasolak+ ken nagaramidak iti di umiso,Ngem saanko a naala ti maikari kaniak.* 28  Sinubbotna ti kararuak* iti iyuulog iti abut,*+Ket makitakto ti lawag.’ 29  Talaga nga aramiden ti Dios amin dagitoyIti mamindua, ken mamitlo pay ketdi, para iti tao, 30  Tapno isalakanna manipud iti abut,*Ken makitana ti lawag ti biag.+ 31  Ipangagnak, Job! Denggennak! Agulimekka ket itultuloyko ti agsao. 32  No adda kayatmo nga ibaga, ibagam latta. Agsaoka, ta kayatko a paneknekan a hustoka. 33  No awan ti maibagam, denggennak koma;Agulimekka ket isurokto kenka ti kinasirib.”

Footnotes

Lit., “ti dila ken ngadasko.”
Lit., “iseliona.”
Wenno “tanem.”
Wenno “armas.”
Wenno “rumrummuaren.”
Wenno “biagna.”
Wenno “tanem.”
Wenno “anghel.”
Wenno “tanem.”
Lit., “Ikantanto.”
Wenno mabalin a, “Ket awan nagunggonak iti dayta.”
Wenno “biagko.”
Wenno “tanem.”
Wenno “tanem.”