Job 3:1-26

3  Kalpasan idi daytoy a linuktan ni Job ti ngiwatna ket rinugianna nga ilunod ti aldawna.+  Simmungbat ita ni Job ket kinunana:   “Mapukaw koma ti aldaw a pannakayanakko,+Kasta met ti rabii nga adda nagkuna, ‘Nayinaw ti maysa a nabaneg a lalaki!’   No maipapan iti dayta nga aldaw, agbalin koma a sipnget.Ti Dios saanna koma a sapulen dayta manipud ngato,Uray ti lawag ti aldaw saan koma nga agsilnag iti dayta.   Bawyen koma dayta ti kinalidem ken napuskol a kinasipnget.Ti ulep ti tudo agtaeng koma iti ngatuen dayta.Pagaligageten koma dayta ti bambanag a mamagsipnget iti aldaw.+   Dayta a rabii—alaen koma ti daguyemyem;+Saan koma a maragsakan iti tengnga dagiti aldaw ti maysa a tawen;Kadagiti bilang ti lunar a bulbulan saan koma a sumrek dayta.   Adtoy! Dayta a rabii—agbalin koma a baog;Awan koma ti narag-o nga ikkis nga umay iti dayta.+   Ilunod koma dayta dagiti managilunod ti aldaw,Dagidiay sisasagana a mangriing iti Leviatan.+   Sumipnget koma dagiti bituen iti apagriwetna;Urayenna koma ti lawag ket awan;Ket saanna koma a makita dagiti silnag ti bannawag. 10  Ta saanna nga inserra dagiti ruangan ti tian ni inak,+Ket iti kasta italimengna ti riribuk manipud kadagiti matak. 11  Apay a saanak a natay manipud iti aanakan?+Apay a saanak a rimmuar manipud iti mismo a tian ket kalpasanna nauyos ti biagko? 12  Apay nga inawatdak dagiti tumeng,Ken apay dagiti suso+ tapno pagsusuak koma? 13  Ta ita nagiddaak koman tapno saanak a masinga;+Naturogak koma idin; agin-inanaak koman+ 14  A kadua ti ar-ari ken dagiti manangbalakad iti daga,+Dagidiay mangbangbangon kadagiti langalang a disso maipaay iti bagbagida,+ 15  Wenno kadua dagiti prinsipe nga addaan balitok,Dagidiay mangpunno iti balbalayda iti pirak; 16  Wenno, kas iti maysa a nailemmeng nga alis,+ saanak koman a naadda,Kas iti ubbing a saan a nakakita iti lawag.+ 17  Sadiay dagiti met laeng nadangkes simmardengda iti panangriribuk,+Ket sadiay agin-inana dagidiay napakil iti bileg.+ 18  Dagiti met laeng balud agnamnam-ayda a sangsangkamaysa;Pudno a saanda a mangngeg ti timek daydiay mangdagdag kadakuada nga agtrabaho.+ 19  Ti bassit ken dakkel agpada nga adda sadiay,+Ket ti adipen mawayawayaan ken apona. 20  Apay nga isu mangted lawag iti daydiay addaan pakariribukan,Ken biag kadagidiay sipapait ti kararuada?+ 21  Apay nga adda dagidiay agur-uray ken patay, ket saan a dumteng,+Nupay itultuloyda a kalien dayta nga ad-adda ngem kadagiti nalmeng a gameng? 22  Dagidiay nga agragrag-o iti kinaragsak,Agragsakda agsipud ta makasarakda iti lugar a pagitabonan. 23  [Apay nga isu mangted lawag] iti nabaneg a lalaki, a ti dalanna naitalimeng,+Ken isu nga inaladan ti Dios?+ 24  Ta iti kasakbayan ti taraonko dumteng ti panagsennaayko,+Ket kas iti dandanum agbuyat dagiti umung-ungor nga ikkisko;+ 25  Agsipud ta makapaalinggaget a banag ti nagalinggagetak, ket dumteng dayta kaniak;Ket ti kaamakko umay kaniak.+ 26  Saanak idi nga awanan pagdanagan, ket saanak met a di nasinga,Wenno uray agin-inana, ket kaskasdi a ti pannakariribuk umay.”

Footnotes