Přejít k článku

Přejít na obsah

 14. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Sloužíš naplno?

Sloužíš naplno?

„Konej dílo evangelisty, plně dovrš svou službu.“ (2. TIM. 4:5)

PÍSEŇ Č. 142 Kážeme lidem všeho druhu

CO SE DOZVÍŠ *

Ježíš se po svém vzkříšení setkává s učedníky a dává jim pokyn, aby šli a učili lidi o Bohu (1. odstavec)

1. Co chtějí dělat všichni Boží služebníci a proč? (Viz obrázek na titulní straně.)

JEŽÍŠ KRISTUS dal svým následovníkům pokyn: „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů.“ (Mat. 28:19) Všichni věrní Boží služebníci chtějí vědět, jak můžou svoji službu plně dovršit neboli věnovat se jí naplno. (2. Tim. 4:5) Tato práce je koneckonců důležitější, smysluplnější a naléhavější než jakákoli jiná činnost. Věnovat službě tolik času, kolik bychom chtěli, ale může být těžké.

2. Co musíme překonávat, když se snažíme sloužit naplno?

2 Svůj čas a energii musíme věnovat i jiným důležitým činnostem. Možná musíme trávit dlouhé hodiny v práci, abychom se postarali o to, co potřebujeme my a naše rodina. Možná máme ještě další rodinné povinnosti, jsme nemocní, bojujeme s psychickými problémy nebo zažíváme těžkosti, které přicházejí s vyšším věkem. Jak můžeme sloužit naplno i přes takové náročné okolnosti?

3. Co poznáváme z Ježíšových slov zaznamenaných u Matouše 13:23?

3 Pokud kvůli svým okolnostem nemůžeme službě Jehovovi věnovat tolik času, kolik bychom chtěli, neměli bychom být smutní. Ježíš věděl, že každý nebude moct přinášet stejné množství ovoce. (Přečti Matouše 13:23.) Jehova si moc váží všeho, co pro něj děláme, když to děláme co nejlépe. (Hebr. 6:10–12) Nebo naopak můžeme mít pocit, že by nám okolnosti dovolily sloužit Jehovovi víc. Zamysleme se tedy, jak dát v životě službu  na první místo, jak vést jednoduchý způsob života a jak se v kázání a vyučování druhých zlepšovat. Nejdřív si ale řekněme, co to znamená sloužit naplno.

4. Co znamená sloužit naplno?

4 Jednoduše řečeno, když sloužíme naplno, tak co nejvíc kážeme a vyučujeme. Nejde ale jenom o čas. Pro Jehovu jsou důležité naše pohnutky. Z lásky k němu a k bližním mu sloužíme * celou duší. (Mar. 12:30, 31; Kol. 3:23) Sloužit Bohu celou duší znamená nešetřit ve službě silami. Když si úkolu od Ježíše vážíme, snažíme se o dobré zprávě mluvit s co nejvíc lidmi.

5., 6. Uveď přirovnání, ze kterého je vidět, jak člověk s omezeným množstvím času může dát službu na první místo.

5 Představ si mladého muže, který rád hraje na kytaru. Nejraději by hrál pořád! Časem začne hrát o víkendech v jedné místní kavárně. To, co si vydělá, ale nestačí na všechny jeho výdaje. Od pondělí do pátku proto pracuje jako pokladní v supermarketu. I když tráví většinu času v obchodě, srdce má u hudby. Touží se v hraní zlepšovat a živit se jenom hudbou. Přesto si užívá každou chvíli, kdy může hrát, ať už je sebekratší.

6 Podobně i ty máš možná omezené množství času, který můžeš věnovat kazatelské službě. Přesto je to právě to, co miluješ. Snažíš se zlepšovat v tom, jak působit na srdce lidí, když s nimi mluvíš o dobré zprávě. Kvůli tomu, že máš spoustu povinností, si možná říkáš, jak dát v životě službu na první místo.

JAK DÁT V ŽIVOTĚ SLUŽBU NA PRVNÍ MÍSTO

7., 8. Jak můžeme napodobovat Ježíšův postoj ke službě?

7 Výjimečný příklad v tom, jaký mít ke službě postoj, dal Ježíš. Středobodem  jeho života bylo mluvit o Božím království. (Jan 4:34, 35) Nachodil stovky kilometrů, aby kázal co možná nejvíc lidem. Využil každou příležitost, aby o dobré zprávě mluvil s lidmi na veřejnosti i v jejich domovech. Celý jeho život se točil kolem služby.

8 Snažíme se být jako on, a tak hledáme příležitosti, abychom o dobré zprávě mluvili, kdykoli a kdekoli je to možné. Pro službu jsme ochotní obětovat svoje pohodlí. (Mar. 6:31–34; 1. Petra 2:21) Někteří z nás můžou sloužit jako zvláštní, pravidelní nebo pomocní průkopníci. Jiní se naučili nějaký jazyk nebo se přestěhovali tam, kde je potřeba víc zvěstovatelů. Hodně práce ale dělají ostatní zvěstovatelé, kteří slouží nejlépe, jak můžou. Ať už je naše situace jakákoli, Jehova od nás nevyžaduje víc, než co můžeme dělat. Chce, abychom se všichni z oznamování „slavné dobré zprávy šťastného Boha“ radovali. (1. Tim. 1:11; 5. Mojž. 30:11)

9. a) Jak dal Pavel prioritu službě, i když musel pracovat? b) Co ze Skutků 28:16, 30 a 31 vyplývá o Pavlově postoji ke službě?

9 Dobrým příkladem člověka, pro kterého byla služba nejdůležitější činností v životě, je apoštol Pavel. Když byl během své druhé misionářské cesty v Korintu, měl velmi málo peněz, a tak musel nějaký čas vyrábět stany. Nepovažoval to ale za svoji hlavní činnost. Pracoval, aby pokryl svoje náklady a mohl Korinťanům oznamovat dobrou zprávu, aniž by je zatěžoval. (2. Kor. 11:7) I když se musel nějak živit, služba pro něj byla prioritou a kázal každý sabat. Potom co se jeho okolnosti zlepšily, se na ni mohl zaměřit víc. „Začal [se] důkladně zaměstnávat slovem a svědčil Židům, aby dokázal, že Ježíš je Kristus.“ (Sk. 18:3–5; 2. Kor. 11:9) Později, když byl dva roky v domácím vězení v Římě, mluvil o dobré zprávě s lidmi, kteří za ním chodili, a psal dopisy. (Přečti Skutky 28:16, 30, 31.) Byl rozhodnutý nepřipustit, aby cokoli odvádělo jeho pozornost od služby. Napsal: „Proto se nevzdáváme, poněvadž máme tuto službu.“ (2. Kor. 4:1) I když musíme stejně jako Pavel trávit hodně času v práci, pořád pro nás může být služba tou nejdůležitější činností v životě.

Sloužit naplno můžeme mnoha různými způsoby (10. a 11. odstavec)

10., 11. Jak můžeš sloužit naplno, když máš zdravotní problémy?

10 I když kvůli pokročilému věku nebo zdravotním problémům nemůžeš tolik chodit do služby dům od domu, můžeš využívat jiné formy služby. Křesťané v prvním století mluvili s lidmi, kdekoli byli. K tomu, aby mluvili o biblické pravdě, využili každou příležitost – ať už to bylo dům od domu, na veřejnosti, nebo neformálně. (Sk. 17:17; 20:20) Pokud se ti špatně chodí, mohl by sis sednout někde, kde bývá hodně lidí, a mluvit s kolemjdoucími. Můžeš také sloužit neformálně, psát dopisy nebo telefonovat. Mnozí zvěstovatelé, kteří mají různé zdravotní problémy, nacházejí v těchto způsobech služby radost a uspokojení.

11 I přes zdravotní problémy můžeš sloužit naplno. Znovu se zamysli nad příkladem apoštola Pavla. Řekl: „Ke všemu mám sílu mocí toho, kdo mi sílu  předává.“ (Filip. 4:13) Tuto sílu potřeboval, když na jedné ze svých misionářských cest onemocněl. Galaťanům napsal, že jim „poprvé oznamoval dobrou zprávu skrze nemoc svého těla“. (Gal. 4:13) Podobně i ty, když jsi nemocný, můžeš mít příležitost mluvit o dobré zprávě s lidmi, jako jsou doktoři, zdravotní sestry a jiní, kdo o tebe pečují. Tito lidé jsou často v práci, když se je zvěstovatelé snaží zastihnout doma.

JAK VÉST JEDNODUCHÝ ZPŮSOB ŽIVOTA

12. Co znamená mít prosté oko?

12 Ježíš řekl: „Lampou těla je oko. Jestliže je tedy tvé oko prosté, celé tvé tělo bude jasné.“ (Mat. 6:22) Co tím myslel? To, že bychom měli vést jednoduchý způsob života – být zaměření na jeden cíl a nenechat se ničím rozptylovat. Ježíš je nám příkladem v tom, že se zaměřoval na službu, a svoje následovníky učil, aby se na službu Jehovovi a na Boží království zaměřovali i oni. Ježíše napodobujeme tím, že hledáme „nejprve království a Otcovu spravedlnost“, jinými slovy, že je pro nás služba prioritou. (Mat. 6:33)

13. Co nám pomůže zaměřit se na službu?

13 Jeden způsob, jak se zaměřit na službu, je zjednodušit si život, abychom mohli víc času věnovat tomu, že budeme druhým pomáhat poznat Jehovu  a zamilovat si ho. * Mohl by sis například upravit pracovní dobu tak, že budeš moct ve všední dny chodit víc do služby? Mohl bys omezit některé odpočinkové činnosti, které ti berou hodně času?

14. Jaké změny udělali jedni manželé, aby se mohli víc zaměřit na službu?

14 Přesně to udělali Elias, který slouží jako starší, a jeho manželka. Elias vypráví: „Nemohli jsme se hned pustit do průkopnické služby, ale někde jsme začít museli. A tak jsme udělali relativně malé kroky k tomu, abychom svoji službu zvýšili. Například jsme přestali tolik utrácet, omezili odpočinkové aktivity, kterým jsme při zpětném pohledu věnovali až moc času, a požádali zaměstnavatele o pružnější pracovní dobu. Díky tomu jsme mohli chodit do služby večer, vést víc biblických studií, a dokonce jít dvakrát v měsíci do služby ve všední den. Měli jsme z toho obrovskou radost!“

JAK SE V KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ DRUHÝCH ZLEPŠOVAT

Když budeme uplatňovat to, co se učíme na shromáždění v týdnu, budeme se ve službě neustále zlepšovat (15. a 16. odstavec) *

15., 16. Jak podle 1. Timoteovi 4:13 a 15 můžeme zlepšovat svoje schopnosti, které jako zvěstovatelé potřebujeme? (Viz rámeček „ Cíle, které mi pomůžou sloužit naplno“.)

15 Další způsob, jak můžeme sloužit naplno, je zlepšovat schopnosti, které jako zvěstovatelé potřebujeme. V některých profesích se od lidí vyžaduje, aby se pravidelně školili a vzdělávali s cílem zlepšovat svoje schopnosti a rozšiřovat svoje znalosti. To samé platí  o nás. Měli bychom se neustále učit, jak být ve službě šikovnější. (Přísl. 1:5; přečti 1. Timoteovi 4:13, 15)

16 Jak se tedy ve službě můžeme neustále zlepšovat? Tím, že dáváme dobrý pozor na to, co se učíme na shromáždění Život a služba. Toto shromáždění je skvělým školením, které nám pomáhá se ve službě postupně zlepšovat. Když například předsedající dává studentovi rady, můžeme si z nich něco odnést i my. Takové návrhy můžeme uplatnit, až budeme ve službě příště. Můžeme poprosit dozorce naší služební skupiny, aby nám poradil nebo s námi šel do služby. Spolupracovat můžeme také s jiným zkušeným zvěstovatelem, průkopníkem nebo krajským dozorcem. Když se naučíme lépe používat všechno, co máme v naší základní výbavě do služby, budeme mít z kázání a vyučování větší radost.

17. Co budeš zažívat, když budeš Bohu sloužit naplno?

17 Je to velká čest, že můžeme být „Boží spolupracovníci“! (1. Kor. 3:9) Když „se [budeš ujišťovat] o důležitějších věcech“ a zaměřovat se na službu Jehovovi, budeš mu sloužit radostně. (Filip. 1:10; Žalm 100:2) Jsi jedním z Božích služebníků, a tak si můžeš být jistý, že Jehova ti bude dávat sílu potřebnou k tomu, abys sloužil naplno bez ohledu na to, jaké problémy nebo omezení možná máš. (2. Kor. 4:1, 7; 6:4) Ať už ti tvoje okolnosti umožnují kázat hodně, nebo málo, pokud Bohu sloužíš celou duší, máš důvod k radosti. (Gal. 6:4) Službou naplno dáváš najevo svoji lásku k Jehovovi a k bližním. „Takovým jednáním zachráníš sebe i ty, kdo ti naslouchají.“ (1. Tim. 4:16)

PÍSEŇ Č. 141 Hledáme ty, kdo milují pokoj

^ 5. odst. Od Ježíše jsme dostali za úkol kázat dobrou zprávu o Království a pomáhat lidem, aby se stali jeho učedníky. Při studiu tohoto článku budeme přemýšlet o tom, jak můžeme sloužit naplno, i když máme náročné životní okolnosti. Ukážeme si také, jak se ve službě můžeme zlepšovat a jak z ní můžeme mít větší radost.

^ 4. odst. VYSVĚTLENÍ VÝRAZU: Naše služba Jehovovi zahrnuje kázání a vyučování, stavbu a údržbu sálů Království, sjezdových hal, poboček nebo překladatelských kanceláří a také humanitární pomoc. (2. Kor. 5:18, 19; 8:4)

^ 13. odst. Sedm tipů, jak si zjednodušit život, najdeš v rámečku ve Strážné věži z července 2016 na straně 10.

^ 62. odst. POPIS OBRÁZKŮ: Sestra předvádí na shromáždění v týdnu opětovnou návštěvu. Když potom předsedající její úkol hodnotí, dělá si poznámky do své brožury Vyučovat. To, co se na shromáždění naučila, uplatňuje o víkendu ve službě.