Přejít k článku

Přejít na obsah

 16. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Zastávej se pravdy o smrti

Zastávej se pravdy o smrti

„Všímáme [si] inspirovaného výroku pravdy a inspirovaného výroku omylu.“ (1. JANA 4:6)

PÍSEŇ Č. 137 Dodej nám odvahu

CO SE DOZVÍŠ *

Nepodílej se na nebiblických zvycích, ale utěšuj příbuzné, kterým zemřel někdo blízký (1. a 2. odstavec) *

1., 2. a) Jakými způsoby Satan klame lidi? b) Co se dozvíš z tohoto článku?

SATAN je „otec lži“ a klame lidi od samého začátku lidských dějin. (Jan 8:44) K jeho lžím patří falešné nauky o smrti a posmrtném životě. Tyto nauky jsou základem mnoha rozšířených zvyků a pověr. Hodně bratrů a sester proto musí vést „tvrdý boj za víru“, když někdo z jejich příbuzných nebo z komunity zemře. (Juda 3)

2 Pokud se od tebe očekává, že se takových zvyků budeš účastnit, co ti může pomoct pevně se zastat toho, co o smrti říká Bible? (Ef. 6:11) Jak můžeš utěšit a posílit nějakého bratra nebo sestru, kteří můžou být pod tlakem se na nebiblických zvycích podílet? Z tohoto článku se dozvíš, co nám k tomu radí Jehova. Nejdřív se podívejme, co Bible říká o smrti.

PRAVDA O MRTVÝCH

3. K čemu vedla první lež?

3 Bůh nechtěl, aby lidé umírali. Adam s Evou mohli žít věčně, ale museli Jehovu poslouchat. Dal jim tento jednoduchý příkaz: „Pokud jde o strom poznání dobrého a špatného, z toho jíst nebudeš, neboť v den, kdy z něho pojíš, určitě zemřeš.“ (1. Mojž. 2:16, 17) Potom se na scéně objevil Satan. Prostřednictvím hada Evě řekl: „Určitě nezemřete.“ Je smutné, že té lži uvěřila a ovoce snědla. Později to udělal i její manžel. (1. Mojž. 3:4, 6) Tak vstoupily do světa hřích a smrt. (Řím. 5:12)

4., 5. Jak Satan klame lidi?

 4 Dopadlo to přesně tak, jak Bůh řekl – Adam a Eva zemřeli. Satan ale o smrti lhát nepřestal. Časem si vymyslel další lži. Jednou z nich je nauka, že po smrti nějaká část člověka žije dál, možná v duchovní říši. Satan touto lží v různých pozměněných podobách oklamal už nesčetné množství lidí a klame je dodnes. (1. Tim. 4:1)

5 Proč této lži věří tolik lidí? Satan zneužívá toho, jak smrt přirozeně vnímáme. Protože jsme byli stvořeni tak, abychom žili věčně, nechceme umírat. (Kaz. 3:11) Smrt považujeme za nepřítele. (1. Kor. 15:26)

6., 7. a) Podařilo se Satanovi pravdu o smrti utajit? b) Čeho se díky biblické pravdě nemusíme bát?

6 Pravdu o smrti se ale Satanovi nepodařilo utajit. Vlastně víc lidí než kdy dřív dnes ví, co Bible učí o mrtvých a o naději pro ně, a zastávají se toho. (Kaz. 9:5, 10; Sk. 24:15) Tyto pravdy nás utěšují a zbavují nás zbytečného strachu a nejistoty. Například se mrtvých nebojíme a nemáme o ně strach. Víme, že nejsou naživu a že nikomu nemůžou ublížit. Je to, jako kdyby tvrdě spali. (Jan 11:11–14) Také víme, že mrtví si neuvědomují plynutí času. Takže při vzkříšení budou dokonce i ti, kdo vstanou po mnoha staletích, vnímat uplynulou dobu jako okamžik, jako lusknutí prsty.

7 Souhlasíš s tím, že pravda o mrtvých je jasná, jednoduchá a logická? Je to obrovský rozdíl oproti Satanovým zmateným lžím. Kromě toho, že tyto lži klamou lidi, také očerňují našeho Stvořitele. Abychom lépe pochopili, co všechno Satan způsobil, budeme teď uvažovat o otázkách: Jak Satanovy lži očerňují Jehovu? Jak podkopávají víru v Kristovu výkupní oběť? A jak přispívají k ještě většímu zármutku a bolesti?

SATANOVY LŽI PŮSOBÍ OBROVSKÉ ŠKODY

8. Jak podle Jeremjáše 19:5 Satanovy lži očerňují Jehovu?

8 Satanovy lži o mrtvých očerňují Jehovu. K těmto lžím patří nauka, že po smrti lidé trpí v pekle. Takové nauky staví Boha do špatného světla. Jak to?  Láskyplnému Bohu připisují vlastnosti Ďábla. (1. Jana 4:8) Jak to na tebe působí? A co je důležitější, jak to působí na Jehovu? Vždyť on veškerou krutost nenávidí! (Přečti Jeremjáše 19:5.)

9. Jaký vliv mají Satanovy lži na víru v Kristovu výkupní oběť, o které se píše v Janovi 3:16 a 15:13?

9 Satanovy lži o smrti podkopávají víru v Kristovu výkupní oběť. (Mat. 20:28) Další satanská lež je to, že lidé mají nesmrtelnou duši. Pokud by to byla pravda, každý by mohl žít věčně. V takovém případě by za nás Kristus nemusel dát svůj život jako výkupné. Jeho oběť je ale tím největším projevem lásky v celých lidských dějinách. (Přečti Jana 3:16; 15:13.) Představ si, co si Jehova a jeho Syn musí myslet o naukách, které tento vzácný dar naprosto znevažují!

10. Jak Satanovy lži přispívají k zármutku a bolesti?

10 Satanovy lži přispívají k zármutku a bolesti. Rodiče, kteří truchlí nad smrtí svého dítěte, můžou občas slyšet názor, že Bůh si dítě vzal k sobě, aby měl v nebi dalšího andělíčka. Pomůže tato satanská lež zmírnit bolest rodičů, nebo k ní ještě přidá? Falešná nauka o pekelném ohni měla také ospravedlnit mučení, včetně upalování lidí, kteří se stavěli proti církvi. Podle jedné knihy o španělské inkvizici někteří z těch, kdo byli za takovou krutost odpovědní, možná věřili, že kacířům dávají „jenom ochutnat, jaký by byl věčný pekelný oheň“. Dělali to proto, aby kacíři ještě před smrtí svých hříchů litovali a pekelného ohně byli ušetřeni. V mnoha zemích lidé cítí povinnost uctívat zemřelé předky, prokazovat jim čest nebo je prosit o požehnání. Jiní si chtějí předky usmířit, aby je nějak nepotrestali. Nauky, které se zakládají na satanských lžích, ale skutečnou útěchu nepřinášejí. Spíš jsou příčinou zbytečné úzkosti, nebo dokonce strachu.

JAK SE MŮŽEME BIBLICKÉ PRAVDY ZASTÁVAT

11. Jak nás příbuzní nebo přátelé můžou nutit k tomu, abychom jednali v rozporu s Božím Slovem?

11 Láska k Bohu a jeho Slovu nám pomáhá poslouchat Jehovu, dokonce když se nás příbuzní nebo přátelé snaží v dobré víře přesvědčit, abychom se s nimi podíleli na nebiblických zvycích. Můžou se nás snažit zahanbit, třeba když řeknou, že jsme zemřelého neměli rádi nebo jsme k němu neměli úctu. Můžou také tvrdit, že kvůli našemu chování bude zemřelý nějak ubližovat živým. Jak se můžeme biblické pravdy zastat? Uvažuj o tom, jak uplatnit následující biblické rady.

12. Například které názory a zvyky týkající se mrtvých jsou jednoznačně nebiblické?

12 Buď rozhodnutý nemít nic společného s nebiblickými naukami a zvyky. (2. Kor. 6:17) V jedné zemi v Karibiku mnozí lidé věří, že po smrti člověka může jeho duch zůstat někde kolem a ty, kdo se k zemřelému špatně chovali, trestat. Podle jednoho zdroje může duch dokonce „napáchat v komunitě velké škody“. V některých částech Afriky je zvykem v domě zesnulého zakrývat zrcadla a otáčet fotografie směrem  ke zdi. Proč? Někteří tvrdí, že mrtvý se nesmí vidět. Jako Jehovovi služebníci určitě nevěříme žádným mýtům ani se nepodílíme na žádných zvycích, kterými Satan propaguje svoje lži. (1. Kor. 10:21, 22)

Nedorozuměním v rodině můžeš předejít, když si pečlivě vyhledáš informace založené na Bibli a dobře komunikuješ s příbuznými, kteří nejsou svědky Jehovovými (13. a 14. odstavec) *

13. Pokud si nějakým zvykem nejsi jistý, co bys měl podle Jakuba 1:5 udělat?

13 Pokud si nejsi jistý, jestli je nějaký zvyk správný nebo ne, modli se k Jehovovi o moudrost. (Přečti Jakuba 1:5.) Pak si k tomu vyhledej informace v našich publikacích. Případně se můžeš poradit se staršími ve sboru. Neřeknou ti, co máš udělat, ale ukážou ti příslušné biblické rady, například ty, které jsou rozebrány v tomto článku. Když tyto kroky uděláš, budeš školit svoji rozlišovací schopnost a ta ti pak pomůže se správně rozhodnout. (Hebr. 5:14)

14. Jak můžeme zabránit tomu, že by kvůli nám někdo duchovně zeslábl?

14 „Všechno dělejte k Boží slávě. Nestaňte se příčinami ke klopýtání.“ (1. Kor. 10:31, 32) Když se rozhodujeme, jestli se na nějakém zvyku nebo tradici budeme podílet, měli bychom také vzít v úvahu, jaký vliv může mít naše rozhodnutí na svědomí druhých, zvlášť bratrů a sester. Samozřejmě bychom nikdy nechtěli, aby kvůli nám někdo duchovně zeslábl. (Mar. 9:42) Kromě toho nechceme zbytečně urážet lidi, kteří nejsou svědky Jehovovými. Láska nás podnítí, abychom s nimi mluvili uctivě. Takovým jednáním oslavujeme Jehovu. Určitě se nebudeme s lidmi hádat ani se smát jejich tradicím. Pamatuj, že láska má obrovskou sílu! Když ji projevujeme tím, že jsme ohleduplní a uctiví, můžeme dokonce obměkčit srdce našich odpůrců.

15., 16. a) Proč je moudré říct druhým, čemu věříš? Uveď příklad. b) Jak můžeš uplatnit Pavlova slova z Římanům 1:16?

15 Svému okolí dej vědět, že jsi svědek Jehovův. (Iz. 43:10) Když tvoji příbuzní a lidé v okolí budou vědět, že uctíváš Jehovu, nejspíš pro tebe bude snazší zvládat citově vypjaté situace. Francisco z Mosambiku napsal: „Když jsme s manželkou Carolinou poznali pravdu, řekli jsme naší rodině, že už nebudeme uctívat mrtvé. Naše odhodlání bylo  vyzkoušeno, když zemřela Carolinina sestra. V místní komunitě je zvykem tělo zesnulého obřadně vykoupat. Potom jeho nejbližší příbuzný musí tři dny spát na místě, kde byla voda z koupele vylita. Účelem těchto zvyků je usmířit si ducha zemřelého. Rodina očekávala, že manželka tuto povinnost splní.“

16 Jak na to Francisco a jeho manželka zareagovali? Francisco vysvětluje: „Milujeme Jehovu a chceme mu dělat radost, a tak jsme se na zvyku odmítli podílet. Carolinina rodina se hodně rozzlobila. Obvinili nás, že k zesnulé nemáme úctu, a řekli, že nás už víc nebudou navštěvovat ani nám pomáhat. Díky tomu, že jsme jim dřív vysvětlili, čemu věříme, neřešili jsme to s nimi, když byli rozzlobení. Někteří příbuzní nás dokonce obhajovali, když řekli, že jsme svůj názor už předtím vysvětlili. Časem se příbuzní uklidnili a bylo možné obnovit pokojné vztahy. Někteří si k nám dokonce přišli pro biblické publikace.“ Nikdy bychom se neměli stydět za svůj názor, kterým se zastáváme pravdy o mrtvých. (Přečti Římanům 1:16.)

POZŮSTALÉ UTĚŠUJ A BUĎ JIM OPOROU

Praví přátelé utěšují ty, kterým zemřel někdo blízký, a jsou jim oporou (17. až 19. odstavec) *

17. Jak můžeme být skutečným přítelem někomu, kdo truchlí?

17 Když někdo ze sboru ztratí milovaného člověka, měli bychom udělat, co můžeme, abychom byli skutečným přítelem, „bratrem, který se narodil pro čas tísně“. (Přísl. 17:17) Jak můžeme být takovým přítelem, zvlášť když bratr nebo sestra, kteří truchlí, jsou pod tlakem podílet se na nebiblických zvycích? Uvažujme teď o dvou radách z Bible, které nám můžou pomoct pozůstalého utěšit.

18. Proč se Ježíš rozplakal a co se z jeho příkladu můžeme naučit?

18 „Plačte s těmi, kdo pláčou.“ (Řím. 12:15) Když chceme utěšit křesťana, který je přemožen zármutkem, možná vůbec nevíme, co říct. Někdy ale víc než slova řeknou naše slzy. Potom co zemřel Lazar, tak Marie, Marta a další  plakali nad ztrátou svého milovaného bratra a přítele. O čtyři dny později za nimi přišel Ježíš a „dal průchod slzám“, i když věděl, že Lazara brzy vzkřísí. (Jan 11:17, 33–35) Z Ježíšových slz bylo vidět, co v tu chvíli cítil jeho Otec. Také z nich bylo vidět, jak moc Ježíš tu rodinu miloval. Marii a Martu to určitě velmi utěšilo. Podobně když bratři a sestry pocítí naši lásku a zájem, uvědomí si, že nejsou sami, ale že kolem sebe mají milující přátele, kteří je podporují.

19. Jak můžeme uplatnit myšlenku z Kazatele 3:7, když utěšujeme truchlícího křesťana?

19 „Čas být zticha a čas mluvit.“ (Kaz. 3:7) Další způsob, jak utěšit truchlícího křesťana, je zkrátka pozorně mu naslouchat. Nech ho vylít svoje srdce a neurážej se, když řekne něco neuváženě. (Job 6:2, 3) Může být ve velkém stresu také kvůli nátlaku od příbuzných, kteří nejsou svědky Jehovovými. Proto se s ním pomodli. Pros Jehovu, aby mu dal sílu a aby mu pomohl rozumně uvažovat. (Žalm 65:2) Pokud to dovolí okolnosti, přečti si s ním kousek z Bible. Nebo si s ním přečti nějaký článek z našich publikací, který se pro tu situaci hodí, třeba povzbuzující životní příběh.

20. Co se dozvíme z příštího článku?

20 Jsme skutečně moc vděční za to, že známe pravdu o mrtvých a o nádherné budoucnosti, která čeká ty, kdo jsou v pamětních hrobkách. (Jan 5:28, 29) Svými slovy a skutky se proto odvážně zastávejme biblické pravdy a říkejme ji druhým při každé vhodné příležitosti. Příští článek bude pojednávat o dalším způsobu, který Satan používá, aby lidi držel v duchovní tmě – o spiritismu. Dozvíme se, proč se musíme vyhýbat zvykům a zábavě, které jsou spojené s touto démonskou pastí.

PÍSEŇ Č. 107 Vystupme na Jehovovu horu

^ 5. odst. Satan a démoni klamou lidi tím, že jim lžou o stavu mrtvých. Takové lži vedou k mnoha nebiblickým zvykům. Tento článek ti pomůže zůstat věrný Jehovovi, když tě druzí nutí se takových zvyků účastnit.

^ 55. odst. POPIS OBRÁZKU: Žena truchlí nad smrtí někoho blízkého a členové její rodiny, kteří jsou svědkové Jehovovi, ji utěšují.

^ 57. odst. POPIS OBRÁZKU: Potom co si křesťan našel informace o pohřebních zvycích, laskavě vysvětluje svůj postoj příbuzným.

^ 59. odst. POPIS OBRÁZKU: Starší utěšují a povzbuzují křesťana, kterému zemřel někdo blízký.