1. Petra 2:1–25

  • Vytvořte si touhu po Božím slovu (1–3)

  • Živé kameny, ze kterých se staví duchovní dům (4–10)

  • Žít ve světě jako cizinci (11, 12)

  • Správná podřízenost (13–25)

    • Kristus je náš vzor (21)

2  Přestaňte tedy s veškerou špatností,+ podváděním, pokrytectvím, závistí a zraňujícími slovy.  Jako novorozená děťátka+ si vytvořte touhu po nefalšovaném* mléku Božího slova, abyste díky němu rostli k záchraně+ –  pokud jste ovšem ochutnali,* že Pán je laskavý.  Když přicházíte k němu, k živému kameni, který lidé zavrhli,+ ale Bůh ho vyvolil a je pro něj drahocenný,+  sami jste jako živé kameny, ze kterých se staví duchovní dům,+ abyste byli svatým kněžstvem a mohli obětovat duchovní oběti+ přijatelné Bohu prostřednictvím Ježíše Krista.+  V Písmu se totiž říká: „Podívejte se, pokládám na Sionu vyvolený kámen, drahocenný základní úhelný kámen. Kdo v něj věří, rozhodně se nezklame.“*+  Pro vás je drahocenný, protože jste věřící. Ale ohledně těch, kdo nevěří, je napsáno: „Kámen, který stavitelé zavrhli,+ se stal hlavním úhelným kamenem“*+  a „kamenem úrazu a skálou v cestě.“+ Klopýtají, protože neposlouchají slovo. Právě k tomu byli určeni.  Ale vy jste „vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ,+ lid, který se stal zvláštním vlastnictvím,+ abyste široko daleko oznamovali nádherné vlastnosti“*+ toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.+ 10  Kdysi jste totiž nebyli lidem, ale teď jste Boží lid,+ kdysi vám nebylo projevováno milosrdenství, ale teď vám projeveno je.+ 11  Milovaní, vyzývám vás jako cizince a dočasné obyvatele,+ abyste nepodléhali tělesným touhám,+ které proti vám vedou válku.+ 12  Chovejte se mezi národy co nejlépe,+ aby ti, kdo vás obviňují, že jste špatní lidé, na vlastní oči viděli vaše dobré skutky+ a díky tomu oslavovali Boha v den, kdy vykoná prohlídku. 13  Kvůli Pánu se podřizujte každému lidskému zřízení,*+ ať králi+ jako nadřazenému, 14  nebo místodržitelům, které posílá, aby trestali ty, kdo páchají zlo, a chválili ty, kdo konají dobro.+ 15  Vždyť Bůh si přeje, abyste konáním dobra umlčovali řeči, které proti vám ve své nevědomosti mluví nerozumní lidé.+ 16  Jste svobodní lidé,+ ale využívejte svou svobodu jako Boží otroci,+ a ne k tomu, abyste zakrývali* špatné jednání.+ 17  Mějte úctu k lidem všeho druhu,+ milujte všechny své bratry,*+ mějte bázeň před Bohem,+ mějte úctu ke králi.+ 18  Ať se sluhové podřizují svým pánům s veškerým respektem,+ nejen těm dobrým a rozumným, ale i těm, kterým je těžké se zavděčit. 19  Bohu je totiž příjemné, když někdo snáší těžkosti* a nespravedlivě trpí kvůli tomu, že před ním chce mít čisté svědomí.+ 20  Vždyť co je na tom záslužného, když snášíte rány za své hříchy?+ Ale když snášíte utrpení kvůli tomu, že konáte dobro, to je Bohu příjemné.+ 21  K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás+ a zanechal vám vzor, abyste šli věrně v jeho stopách.+ 22  Nezhřešil+ ani se v jeho ústech nenašel podvod.+ 23  Když ho uráželi,+ neoplácel urážkami.+ Když trpěl,+ nevyhrožoval, ale všechno nechával na tom, kdo soudí+ spravedlivě. 24  Sám vynesl naše hříchy+ ve svém těle na kůl,*+ abychom byli od hříchů osvobozeni* a žili pro to, co je správné. A „jeho zraněními jste byli uzdraveni“.+ 25  Vždyť jste byli jako bloudící ovce,+ ale teď jste se vrátili k pastýři+ a dozorci* svých duší.*

Poznámky

Nebo „čistém“.
Nebo „vyzkoušeli si“.
Dosl. „nebude zahanben“.
Dosl. „hlavou rohu“.
Dosl. „ctnosti“, tj. chvályhodné vlastnosti a skutky.
Dosl. „stvoření“.
Nebo „omlouvali“.
Nebo „celé společenství bratrů“.
Nebo „zármutek, bolest“.
Nebo „strom“, dosl. „dřevo“.
Nebo „skoncovali s hříchy“, dosl. „zemřeli hříchům“.
Řec. výraz episkopos označuje toho, kdo dohlíží a chrání. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „životů“.