Přejít k článku

Přejít na obsah

 17. STUDIJNÍ ČLÁNEK

S Jehovovou pomocí se postav proti zlým duchům

S Jehovovou pomocí se postav proti zlým duchům

„[Zápasíme] proti ničemným duchovním silám v nebeských místech.“ (EF. 6:12)

PÍSEŇ Č. 33 Nebojte se!

CO SE DOZVÍŠ *

1. Například jak dává podle Efezanům 6:10–13 Jehova najevo, že mu na nás záleží?

JEHOVA nám mnoha způsoby dává najevo, že mu na nás záleží. U srdce nás hřeje zvlášť to, že nám pomáhá bojovat proti našim nepřátelům. Naši úhlavní nepřátelé jsou Satan a démoni. Jehova nás před nimi varuje a dává nám to, co potřebujeme, abychom se jim postavili na odpor. (Přečti Efezanům 6:10–13.) Když Jehovovu pomoc přijmeme a naprosto se na něj spolehneme, můžeme se proti Ďáblovi úspěšně postavit. Můžeme mít stejnou důvěru jako apoštol Pavel, který napsal: „Je-li Bůh při nás, kdo bude proti nám?“ (Řím. 8:31)

2. O čem teď budeme přemýšlet?

2 Jsme praví křesťané, a tak nás Satan a démoni nefascinují. Zaměřujeme se hlavně na to, abychom se učili o Jehovovi a sloužili mu. (Žalm 25:5) Základy toho, jak Satan působí, ale znát musíme. Proč? Aby nás nepřelstil. (2. Kor. 2:11) Zamyslíme se teď nad tím, jak především se Satan a démoni snaží lidi oklamat. Budeme přemýšlet také o tom, jak jim můžeme úspěšně odporovat.

JAK ZLÍ DUCHOVÉ KLAMOU LIDI

3., 4. a) Co je spiritismus? b) Jak rozšířená je víra v to, že spiritismus funguje?

3 Satan a démoni se snaží lidi oklamat hlavně prostřednictvím spiritismu. Ti, kdo spiritismus provozují,  tvrdí, že vědí nebo ovládají věci, které lidé normálně vědět nebo ovládat nemůžou. Někteří například tvrdí, že prostřednictvím věštění nebo astrologie dokážou předpovídat budoucnost. Jiní se můžou chovat tak, jako by mluvili s mrtvými. A další provozují čarodějnictví nebo magii a můžou se snažit někoho zaklít. *

4 Jak rozšířená je víra v to, že spiritismus funguje? Jeden průzkum, který proběhl v 18 zemích Latinské Ameriky a Karibiku, odhalil, že asi třetina dotázaných věří v magii a čarodějnictví neboli kouzelnictví a skoro stejný počet lidí věří, že je možné komunikovat s duchy. Z jiného průzkumu provedeného v 18 afrických zemích vyplynulo, že v průměru víc než polovina dotázaných věří v čarodějnictví. Ať už žijeme kdekoli, je jisté, že si na spiritismus musíme dávat pozor. Vždyť Satan se snaží oklamat „celou obydlenou zemi“. (Zjev. 12:9)

5. Co si Jehova myslí o spiritismu?

5 Jehova je Bůh pravdy. (Žalm 31:5) Co si tedy o spiritismu myslí? Nenávidí ho! Izraelitům řekl: „Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo přiměje svého syna nebo svou dceru, aby prošli ohněm, nikdo, kdo používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi.“ (5. Mojž. 18:10–12) Zákon, který dal Jehova Izraelitům, křesťané dodržovat nemusí. Víme ale, že Boží pohled na spiritismus se nezměnil. (Mal. 3:6)

6. a) K čemu Satan používá spiritismus? b) Jaká je podle Kazatele 9:5 pravda o mrtvých?

6 Jehova nás před spiritismem varuje, protože ví, že Satan ho používá, aby lidem ubližoval. Prostřednictvím spiritismu šíří lži včetně té, že mrtví žijí v nějaké jiné říši. (Přečti Kazatele 9:5.) Používá ho také k tomu, aby lidi udržoval ve strachu a daleko od Jehovy. Chce, aby ti, kdo spiritismus provozují, věřili ve zlé duchovní síly, a ne v Jehovu.

JAK SE PROTI ZLÝM DUCHŮM POSTAVIT

7. Co nám Jehova říká?

7 Jak už jsme si uvedli, Jehova nám říká to, co potřebujeme znát, aby nás Satan a démoni nepřelstili. Zamysleme se teď nad některými konkrétními kroky, které v boji proti nim můžeme podniknout.

8. a) Především jak se stavíme proti zlým duchům? b) Jak Žalm 146:4 odhaluje Satanovu lež o mrtvých?

8 Čti Boží Slovo a přemýšlej o něm. To je hlavní způsob, jak zavrhnout lži, které propagují zlí duchové. Boží Slovo  je jako ostrý meč, který může Satanovy lži rozetnout, tedy odhalit. (Ef. 6:17) Odhaluje například lež, že mrtví můžou komunikovat s živými. (Přečti Žalm 146:4.) Také nám připomíná, že jenom Jehova může spolehlivě předpovídat budoucnost. (Iz. 45:21; 46:10) Když si Bibli budeme pravidelně číst a do hloubky o ní přemýšlet, budeme vyzbrojení, abychom lži, které zlí duchové propagují, odmítali a nenáviděli.

9. Jakým spiritistickým praktikám se vyhýbáme?

9 Odmítej dělat cokoli, co je se spiritismem spojené. Jsme praví křesťané, a tak se nezabýváme žádným druhem spiritismu. Například nechodíme ke spiritistickému médiu ani se nesnažíme nějakým jiným způsobem komunikovat s mrtvými. Jak jsme uvedli v předchozím článku, odmítáme se podílet na pohřebních zvycích, které se zakládají na nauce, že mrtví jsou někde naživu. A nesnažíme se prostřednictvím astrologie nebo věštění zjistit budoucnost. (Iz. 8:19) Víme, že to všechno je velmi nebezpečné a že bychom se tím mohli dostat do přímého kontaktu se Satanem a démony.

Buď jako křesťané v prvním století – zbav se čehokoli, co je spojené s okultismem, a vyhýbej se zábavě s prvky spiritismu (10. až 12. odstavec)

10., 11. a) Co někteří lidé v prvním století udělali, když poznali biblickou pravdu? b) Proč bychom měli podle 1. Korinťanům 10:21 napodobit příklad křesťanů v prvním století a jak to můžeme udělat?

10 Zbav se věcí souvisejících s okultismem. Do spiritismu byli v prvním století zapojeni někteří obyvatelé Efezu. Když poznali biblickou pravdu, udělali radikální krok. „Značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil.“ (Sk. 19:19) Tito lidé se pevně postavili proti zlým duchům. Jejich knihy o magii stály  hodně peněz. Ale místo toho, aby je někomu dali nebo prodali, zničili je. Víc jim záleželo na tom, aby se líbili Jehovovi, než na tom, jakou cenu ty knihy mají.

11 Jak můžeme křesťany z Efezu napodobit? Je moudré zbavit se všeho, co může být spojené s okultismem. Můžou to být amulety, talismany nebo jiné věci, které lidé nosí nebo vlastní ve snaze chránit se před zlými duchy. (Přečti 1. Korinťanům 10:21.)

12. Jaké otázky ohledně zábavy bychom si měli položit?

12 Poctivě se zamysli nad svou zábavou. Polož si otázky: Čtu knihy, časopisy nebo články na internetu, které jsou o okultismu? A co hudba, kterou poslouchám, filmy a televizní pořady, které sleduju, nebo počítačové hry, které hraju? Souvisí něco ze zábavy, které se věnuju, se spiritismem? Objevují se v ní například upíři, zombie nebo nadpřirozené věci? Vykresluje magii, kouzla nebo kletby jako něco neškodného? Samozřejmě ne každá zábava, která obsahuje prvky ze světa fantazie, nebo každá pohádka jsou nutně spojené se spiritismem. Když si vybíráš, čím se budeš bavit, buď rozhodnutý zůstat daleko od čehokoli, co Jehova nenávidí. Za každou cenu chceme mít před Bohem čisté svědomí. (Sk. 24:16) *

13. Co bychom neměli dělat?

13 Nevyprávěj příběhy o démonech. V tomto ohledu chceme napodobovat Ježíše. (1. Petra 2:21) Předtím než  přišel na zem, žil v nebi, takže o Satanovi a démonech toho věděl hodně. Nevyprávěl ale příběhy o tom, co zlí duchové dělali. Ježíš chtěl být svědkem Jehovy, ne reklamním agentem Satana. Ježíše můžeme napodobovat tak, že nebudeme šířit příběhy o démonech. Naopak svými slovy dáváme najevo, že naše „srdce se rozechvělo dobrou záležitostí“, tedy pravdou. (Žalm 45:1)

Není proč se zlých duchů bát. Jehova, Ježíš a andělé jsou mnohem mocnější (14. a 15. odstavec) *

14., 15. a) Proč bychom se zlých duchů neměli děsit? b) Co je důkazem toho, že Jehova dnes svůj lid chrání?

14 Zlých duchů se neděs. V dnešním světě se nám můžou přihodit špatné věci. Může se nám stát nehoda, můžeme nečekaně onemocnět, nebo dokonce zemřít. Neměli bychom si ale myslet, že jsou za to zodpovědné neviditelné bytosti. Bible říká, že každého „postihuje čas a nepředvídaná událost“. (Kaz. 9:11) Pokud jde o démony, Jehova ukázal, že je daleko mocnější než oni. Například Satanovi nedovolil, aby zabil Joba. (Job 2:6) Za dnů Mojžíše ukázal, že je mocnější než kněží, kteří v Egyptě provozovali magii. (2. Mojž. 8:18; 9:11) Později dal v nebi Ježíšovi moc nad Satanem a démony, což vedlo k tomu, že byli z nebe svrženi k zemi. A brzy budou uvrženi do propasti, kde nebudou moct nikomu škodit. (Zjev. 12:9; 20:2, 3)

15 Máme množství důkazů, že Jehova dnes chrání svůj lid. Zamysli se nad tímto: Kážeme dobrou zprávu a učíme biblické pravdy ve všech částech světa. (Mat. 28:19, 20) Výsledkem je, že odhalujeme všechno zlo, které má Ďábel na svědomí. Kdyby mohl, určitě by všechnu naši činnost zastavil. On ale nemůže. Zlých duchů se proto nemusíme děsit. Víme, že „pokud jde ... o Jehovu, jeho oči se toulají po celé zemi, aby ukázal svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je vůči němu úplné“. (2. Par. 16:9) Když jsme Jehovovi věrní, démoni nám nemůžou trvale ublížit.

 ODMĚNA PRO TY, KDO SI OD JEHOVY NECHÁVAJÍ POMOCT

16., 17. Vyprávěj příběh někoho, kdo se odvážně postavil proti zlým duchům.

16 Chce to odvahu postavit se proti zlým duchům, zvlášť když jsme pod tlakem přátel nebo příbuzných, kteří to myslí dobře. Ty, kdo takovou odvahu projevují, ale Jehova podporuje. Uveďme si příklad sestry, která se jmenuje Erica a žije v Ghaně. Když začala studovat Bibli, bylo jí 21. Její otec byl kněz, který provozoval magii, a rodina očekávala, že Erica se bude podílet na jednom spiritistickém zvyku. Patřilo k tomu jíst jídlo obřadně obětované bohům, které uctíval její otec. Když to odmítla dělat, ostatní z rodiny to považovali za urážku bohů. Věřili, že ti je potrestají psychickými a fyzickými nemocemi.

17 Rodina se Eriku snažila přinutit, aby zvyk dodržovala. Ona na to ale nepřistoupila, i když kvůli tomu musela odejít z domova. Někteří svědkové jí nabídli, že může bydlet u nich. Jehova Eriku odměnil tím, že získala novou rodinu – spoluvěřící, kteří se jí stali jakoby bratry a sestrami. (Mar. 10:29, 30) Přestože se jí příbuzní zřekli, a dokonce jí spálili věci, zůstala věrná Jehovovi, dala se pokřtít a teď je pravidelná průkopnice. Démonů se neděsí. A pokud jde o její rodinu, říká: „Každý den se modlím, aby poznali Jehovu a získali svobodu, která jde ruku v ruce se službou našemu laskavému Bohu.“

18. Jak nás Jehova odmění, když mu budeme důvěřovat?

18 Všichni nezažijeme tak velkou zkoušku víry jako Erica. Přesto se každý z nás musí proti zlým duchům postavit a důvěřovat Jehovovi. Když to uděláme, Jehova nám požehná a Satanovi se nepodaří nás oklamat. Kromě toho nebudeme ochromeni strachem z démonů. A navíc upevníme svoje přátelství s Jehovou. Učedník Jakub napsal: „Podřiďte se tedy Bohu, ale postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás. Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jak. 4:7, 8)

PÍSEŇ Č. 133 Hledej záchranu u Boha

^ 5. odst. Jehova nás miluje, a proto nás varuje před zlými duchy a jejich škodlivým vlivem. Jak se zlí duchové snaží lidi oklamat? A co můžeme udělat, abychom se jim postavili na odpor? Při studiu tohoto článku se zamyslíme nad tím, jak nám v tom Jehova pomáhá.

^ 3. odst. VYSVĚTLENÍ VÝRAZŮ: Spiritismus se vztahuje na nauky a praktiky spojené s démony. Zahrnuje nauku, že duchové zesnulých přežívají smrt fyzického těla a komunikují s živými, a to zejména prostřednictvím nějaké osoby (média). Ke spiritismu patří také praktiky jako čarodějnictví a věštění. Slovo magie, jak ho používáme v tomto článku, se vztahuje na praktiky spojené s okultismem neboli nadpřirozenem. Může to být svolání kletby, začarování nebo zlomení kletby. Magií se nemyslí triky vytvářené rychlými pohyby rukou, které někteří lidé provádějí čistě pro zábavu.

^ 12. odst. Starší nemají právo určovat pravidla týkající se zábavy. Když se křesťan rozhoduje, co bude číst, na co se bude dívat nebo jaké hry bude hrát, musí používat svoje biblicky školené svědomí. Hlava rodiny udělá dobře, když se ujistí, že se rodina při výběru zábavy řídí biblickými zásadami. (Viz článek „Zakazují svědkové Jehovovi určité filmy, knihy nebo písně?“, který vyšel na jw.org®. Najdeš pod O NÁS > ČASTÉ OTÁZKY.)

^ 54. odst. POPIS OBRÁZKU: Ježíš jako náš mocný nebeský král vede armádu andělů. Nad nimi je Jehovův trůn.