Izajáš 65:1–25

65  „Nechal jsem po sobě pátrat+ těmi, kdo se [po mně]* neptali.+ Nechal jsem se nalézt těmi, kdo mě nehledali.*+ Řekl jsem: ‚Tady jsem, tady jsem!‘+ národu, který nevzýval mé jméno.*+  Po celý den jsem rozprostíral ruce k zatvrzelému+ lidu, [k] těm, kdo chodí cestou, jež není dobrá,+ podle svých myšlenek;+  [k] lidu [tvořenému] těmi, kdo mě neustále urážejí přímo do obličeje,+ obětují v zahradách+ a přinášejí obětní dým+ na cihlách,*  usedají mezi pohřebními místy,+ také tráví noc dokonce v strážních budkách* a jedí maso prasete+ [a] ve svých nádobách mají i vývar ze zkažených věcí;+  [k] těm, kdo říkají: ‚Jdi si po svých. Nepřibližuj se ke mně, neboť na tebe jistě přenesu svatost.‘*+ Ti jsou dýmem v mém chřípí,+ ohněm hořícím po celý den.*+  Pohleď, je to přede mnou napsáno.+ Nezůstanu tichý,+ ale dám odměnu;+ dokonce jim dám odměnu do jejich vlastní náruče*+  za jejich* vlastní provinění a současně za provinění jejich praotců,“+ řekl Jehova. „Protože na horách přinášeli obětní dým a na pahorcích+ mě haněli,+ především jim také vyměřím jejich mzdu do jejich vlastní náruče.“+  Tak řekl Jehova: „Stejně jako se v hroznu najde mladé víno+ a někdo musí říci: ‚Nekaz jej,+ protože je v něm požehnání‘,+ tak [to] udělám kvůli svým sluhům,* abych nezničil každého.+  A vyvedu z Jákoba potomstvo*+ a z Judy dědičného vlastníka mých hor;+ a moji vyvolení to* vezmou do vlastnictví+ a moji vlastní sluhové tam budou přebývat.+ 10  A Šaron+ se stane pastvinou pro ovce+ a nížina Achor+ místem odpočinku pro skot, pro můj lid, který mě hledal.+ 11  To vy ale opouštíte Jehovu,+ zapomínáte na mou svatou horu,+ prostíráte stůl pro boha Štěstí*+ a naléváte míchané víno pro boha Osudu.*+ 12  A přisoudím vás meči,+ a všichni se skloníte, abyste byli pobiti;+ protože jsem volal,+ ale neodpovídali jste; mluvil jsem, ale nenaslouchali jste;+ a stále jste dělali, co je v mých očích špatné,+ a zvolili jste si to, v čem nemám potěšení.“+ 13  Proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Pohleďte, moji vlastní sluhové budou jíst,+ ale vy budete hladovět.+ Pohleďte, moji vlastní sluhové budou pít,+ ale vy budete žíznit.+ Pohleďte, moji vlastní sluhové se budou radovat,+ ale vy utrpíte hanbu.+ 14  Pohleďte, moji vlastní sluhové budou radostně volat kvůli dobrému stavu srdce,+ ale vy budete vykřikovat kvůli bolesti srdce a budete kvílet kvůli naprostému zhroucení ducha.+ 15  A jistě zanecháte své jméno u mých vyvolených jako přísahu* a Svrchovaný Pán Jehova [vás] vskutku jednotlivě* usmrtí,*+ ale své vlastní sluhy nazve jiným jménem;+ 16  kdokoli si tedy bude na zemi žehnat, bude si žehnat při BOHU* víry,*+ a kdokoli bude na zemi činit přísežné prohlášení, bude přísahat při BOHU víry;+ protože dřívější tísně budou opravdu zapomenuty a protože budou opravdu skryty před mýma očima.+ 17  Vždyť hle, tvořím nová nebesa+ a novou zemi;+ a dřívější věci nebudou připomínány+ ani nevstoupí do srdce.+ 18  Jásejte+ však a mějte navždy radost z toho, co tvořím.+ Vždyť hle, tvořím Jeruzalém [jako] příčinu k radosti a jeho lid [jako] příčinu k jásotu.+ 19  A budu mít z Jeruzaléma radost a [budu] jásat nad svým lidem;+ a už v něm nebude slyšet zvuk pláče ani zvuk žalostného křiku.“+ 20  „Už z toho místa nebude několik dnů starý kojenec+ ani stařec, který nenaplní své dny;+ vždyť někdo, ačkoli stoletý, zemře jako pouhý chlapec; a pokud jde o hříšníka, ačkoli [bude] stoletý, bude na něj svoláno zlo.+ 21  A jistě budou stavět domy a obývat [je];+ a jistě budou sázet vinice a jíst [jejich] ovoce.+ 22  Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu;+ a moji vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou.+ 23  Nebudou se lopotit zbytečně+ ani nebudou rodit pro rozrušení;+ protože jsou potomstvem vytvořeným z Jehovových požehnaných+ a jejich potomci s nimi.+ 24  A skutečně se stane, že než zavolají, já odpovím;+ zatímco ještě budou mluvit, já uslyším.+ 25  Vlk+ a beránek se budou svorně pást+ a lev bude žrát slámu právě jako býk;+ a pokud jde o hada, jeho potravou bude prach.+ Nebudou nijak škodit+ ani působit zkázu na celé mé svaté hoře,“+ řekl Jehova.

Poznámky

„Po mně“, LXXSy a tři heb. rkp.
„Byl jsem nalezen těmi, kdo mě nehledali“, LXXBagster. Viz Ří 10:20.
„Nevzýval mé jméno“, na základě malé změny ve značení samohlásek v souladu s TSyVg; M „nebyl nazýván mým jménem“.
Možná dlažba místa k přinášení obětí, jinak střešní tašky.
„Dokonce mezi skalami“, na základě malé opravy; LXXSy „v jeskyních“.
„Jistě se vůči tobě stanu svatým“, M.
„Pokud jde o tyto, jejich hněv je jako dým přede mnou; jejich trest bude v Gehinnam (gehenně), kde oheň hoří celý den“, T. Viz dodatek 4C.
„Ale dám jim trest za jejich přestupky a jejich těla vydám druhé smrti“,T.
„Jejich“, AqLXXSymThSy; MTVg „tvá“.
„Sluhům“, MTSyVg; LXX a sedm heb. rkp. „sluhovi“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „ji“, ž. r., j. č., vztahuje se na dědičné vlastnictví.
„Pro boha Štěstí.“ Heb. lag·gadhʹ; LXX „démona“; lat. For·tuʹnae. Srovnej 1Mo 30:11 ppč.
Nebo „pro boha Sudby“. Heb. lam·niʹ; řec. tei tyʹchei.
Tj. kletbu.
„Vás ... jednotlivě.“ Dosl. „tě“, m. r., j. č., ukazuje, že se vztahuje na jednotlivé osoby.
„Usmrtí“, M; T „usmrtí druhou smrtí“.
„Při Bohu.“ Heb. bEʼ·lo·héʹ.
Nebo „věrnosti“, na základě změněného značení samohlásek, aby zde bylo ʼe·munʹ; Heb. ʼa·menʹ, „Amen; Jistě!“.