Izajáš 60:1–22

60  „Povstaň,+ ženo,* rozlévej světlo,+ neboť tvé světlo přišlo+ a Jehovova sláva, ta tě ozářila.+  Pohleď, tma+ totiž přikryje zemi a hustá temnota národnostní skupiny; tebe však bude ozařovat Jehova a bude na tobě vidět jeho vlastní sláva.+  A národy jistě půjdou k tvému světlu+ a králové+ k jasu tvé záře.+  Pozvedni své* oči všude kolem a viz! Sebrali se všichni;+ přišli k tobě.+ Tvoji vlastní synové stále zdaleka přicházejí, a tvé dcery, o něž se bude pečovat po boku.+  V tom čase uvidíš* a jistě se rozzáříš+ a tvé srdce se opravdu zatřese a rozšíří, protože k tobě zamíří bohatství moře; jmění národů, to k tobě přijde.+  Vzdouvající se spousta velbloudů tě pokryje, mladí velbloudí samci z Midianu a z Efy.+ Všichni ze Šeby+ — ti přijdou. Ponesou zlato a vonnou pryskyřici. A budou ohlašovat Jehovovy chvály.+  Všechna kedarská stáda bravu+ — seberou se k tobě. Nebajotští+ berani — budou ti sloužit.*+ Se schválením přijdou na můj oltář+ a zkrášlím svůj vlastní dům krásy.+  Kdo jsou ti, kdo přilétají právě jako oblak+ a jako holubice k otvorům své ptačí budky?  Vždyť ve mne budou stále doufat ostrovy,+ a také taršišské+ lodě jako zprvu, aby zdaleka přivezly tvé syny+ a s nimi jejich stříbro a jejich zlato+ jménu+ Jehovy, tvého Boha,* a Izraelova Svatého,+ neboť tě zkrášlí.+ 10  A tvé zdi opravdu postaví cizinci*+ a jejich vlastní králové ti budou sloužit;*+ ve svém rozhořčení tě totiž [nejprve] udeřím,+ ale ve své dobré vůli se nad tebou jistě smiluji.+ 11  A tvé brány skutečně zůstanou neustále otevřeny;*+ nebudou se zavírat dokonce ve dne ani v noci, aby se ti přinášelo jmění národů,+ a vedení budou poskytovat jejich králové.+ 12  Kterýkoli národ a kterékoli království, jež ti nebude sloužit, totiž zahyne; a národy zcela jistě propadnou zpustošení.+ 13  Přijde k tobě samotná sláva Libanonu, jalovec, jasan a cypřiš současně,+ aby zkrášlily místo mé svatyně;+ a místo svých nohou, to oslavím.+ 14  A půjdou k tobě synové těch, kdo tě trápili, a budou se sklánět;+ a všichni, kdo s tebou zacházejí neuctivě, se ohnou až k chodidlům tvých nohou+ a budou tě muset nazvat Jehovovým městem, Sionem+ Izraelova Svatého. 15  Místo aby ses prokázala být zcela opuštěná a nenáviděná a nikdo by neprocházel,+ vystavím tě dokonce jako předmět hrdosti na neurčitý čas, [jako] jásot po generaci za generací.+ 16  A opravdu budeš sát mléko národů+ a prsy králů budeš sát;+ a jistě poznáš, že já, Jehova,+ jsem tvůj Zachránce,+ a Jákobův Mocný+ je tvůj Výkupce.*+ 17  Místo mědi přinesu zlato+ a místo železa přinesu stříbro a místo dřeva měď a místo kamenů železo; a pokoj určím jako tvé dozorce*+ a spravedlnost jako ty, kdo ti přidělují úkoly.+ 18  V tvé zemi již nebude slyšet násilí, plenění nebo zhroucení uvnitř tvých hranic.+ A jistě nazveš své vlastní zdi Záchrana+ a své brány Chvála. 19  Slunce se ti již neprokáže být světlem ve dne a pro jas už ti nebude dávat světlo měsíc. A Jehova se ti stane světlem trvajícím na neurčito+ a tvůj Bůh* tvou krásou.+ 20  Tvé slunce již nebude zapadat ani tvého měsíce nebude ubývat; vždyť Jehova se ti stane světlem trvajícím na neurčito+ a dny tvého truchlení budou dokončeny.+ 21  A pokud jde o tvůj lid, ti všichni budou spravedliví;+ na neurčitý čas budou držet ve vlastnictví zemi,+ výhonek mé* sadby,+ dílo mých rukou,+ abych byl zkrášlen.+ 22  Z maličkého se stane tisíc a z malého mocný národ.+ Já, Jehova, to urychlím ve svůj čas.“+

Poznámky

„Ženo“, protože slovesné tvary v heb. se vztahují na 2. osobu ž. r., j. č. TLXXVgc „Jeruzaléme!“.
„Své“, ž. r., j. č., stejně jako ve v. 1.
„Uvidíš“, 1QIsaMTLXXSyVg; nejméně 15 heb. rkp. „se budeš bát“.
„Budou ti sloužit (budou ti sloužícími).“ Heb. ješor·thuʹnekh; lat. mi·ni·straʹbunt.
„Tvého Boha.“ Heb. ʼElo·haʹjikh.
Dosl. „synové cizí (země)“.
Viz v. 7 ppč.
„Tvé brány skutečně zůstanou neustále otevřeny“, na základě opravy v souladu s TLXXSyVg; 1QIsaM „ty otevři své brány“.
Nebo „já jsem Jehova, tvůj Zachránce a tvůj Výkupce, Jákobův mocný“.
Dosl. „tvůj dozor“.
„A tvůj Bůh.“ Heb. wEʼ·lo·haʹjikh.
„Mé“, TSyVg a 14 nebo více heb. rkp.; 1QIsa „Jehovovy“; M „jeho“.