Izajáš 11:1–16

11  A vyjde proutek+ z pařezu* Jišaie;+ a výhonek*+ z jeho kořenů bude plodný.*+  A usadí se na něm Jehovův duch,*+ duch moudrosti+ a porozumění,+ duch rady a moci,+ duch poznání+ a bázně před Jehovou;+  a bude mít potěšení v bázni před Jehovou.+ A nebude soudit podle pouhého zdání svých očí ani kárat prostě podle toho, co slyší jeho uši.+  A ponížené bude soudit se spravedlností+ a s přímostí bude muset udílet pokárání ve prospěch mírných země. A musí udeřit zemi* holí svých úst;+ a duchem svých rtů usmrtí ničemného.+  A spravedlnost se prokáže být opaskem jeho boků+ a věrnost opaskem jeho beder.+  A vlk skutečně bude chvíli přebývat s beránkem+ a levhart ulehne s kůzletem a tele a mladý lev s hřívou+ a dobře živené zvíře, všichni spolu;+ a pouhý malý chlapec je povede.*  A kráva i medvěd se budou pást; jejich mláďata budou lehat spolu. A dokonce i lev bude žrát slámu právě jako býk.+  A kojenec si jistě bude hrát nad kobří dírou;+ a odstavené dítě skutečně položí svou vlastní ruku na světelný otvor* jedovatého hada.  Nebudou nijak škodit+ ani působit zkázu na celé mé svaté hoře,+ protože země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.*+ 10  A v ten den se stane,+ že to bude Jišaiův kořen,+ jenž bude stát jako signál* pro národy.+ Tázavě se k němu obrátí i národy+ a jeho místo odpočinku se stane slavným.+ 11  A v ten den se stane, že Jehova* opět podá ruku, podruhé,+ aby získal ostatek* svého lidu, který zůstane z Asýrie+ a z Egypta+ a z Patru+ a z Kuše*+ a z Elamu+ a ze Šinaru*+ a z Chamatu a z mořských ostrovů.+ 12  A jistě vyzdvihne signál* pro národy a shromáždí rozehnané* z Izraele;+ a rozptýlené z Judy sesbírá ze čtyř nejzazších končin* země.+ 13  A Efrajimova žárlivost odejde,+ a dokonce ti, kdo projevují Judovi nepřátelství, budou odříznuti. Efrajim nebude žárlit na Judu ani Juda nebude projevovat nepřátelství Efrajimovi.+ 14  A musí letět na rameno Filištínů k západu;*+ společně vydrancují syny Východu.*+ Na Edom a Moab napřáhnou ruku+ a synové Ammona budou jejich poddanými.+ 15  A Jehova jistě odřízne* jazyk Egyptského moře+ a ve žhnutí* svého ducha mávne rukou proti Řece.+ A udeří ji v [jejích] sedmi bystřinách a skutečně způsobí, že lidé půjdou v sandálech.+ 16  A vznikne silnice+ z Asýrie pro ostatek+ jeho lidu, který zůstane,+ právě jako vznikla pro Izrael v den, kdy vycházel z egyptské země.

Poznámky

Nebo „kořene“.
„A výhonek.“ Heb. weneʹcer. Viz Mt 2:23 ppč.
„Bude plodný“, 1QIsaM; LXXSyVg „vyrazí“; T uvádí „A vyjde král ze synů Jišaie a ze synů jeho synů bude vychován Mesiáš (Kristus)“.
„Duch.“ Heb. ruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tus. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„Zemi.“ Heb. ʼeʹrec; podle opravy navržené v Gins. ʽa·ricʹ „tyrana“. Srovnej 13:11, ppč. „tyranů“.
Nebo „bude mezi nimi vedoucím“.
Nebo „mládě“. LXX „doupě“; Vg „dutinu; sluj“.
Nebo „mořskou nádrž“.
„Jako signál.“ Heb. lenesʹ; lat. in siʹgnum.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „ty, kdo zůstali“.
„Kuše“, 1QIsaMSy; LXXVg „Etiopie“; T „Indie“.
„Šinaru“, MVg; T „Bábelu (Babylónie)“; Sy „Seiru“.
Viz v. 10 ppč.
„Rozptýlené“, ž. r.
Dosl. „křídel“.
Dosl. „moři“.
Nebo „Orientálce“.
„Odřízne“, KB, s. 334; podle jiného odvození heb. slovesa „zasvětí zničení; dá do klatby“. Srovnej 3Mo 21:18 „s roztrženým nosem“.
„Žhnutí“, BDB, s. 744; na základě opravy podle KB, s. 728, „plné moci“.