Izajáš 16:1–14

16  Pošlete berana panovníkovi země+ od Sely směrem k pustině, k hoře sionské dcery.+  A stane se, [že] moabské dcery budou u brodů Arnonu+ jako prchající okřídlený tvor zahnaný od [svého] hnízda.+  „Uveďte* radu, vykonejte rozhodnutí.+ Učiň* svůj stín podobným noci v pravé poledne.+ Skryj rozehnané;+ nezrazuj nikoho prchajícího.+  Kéž moji rozehnaní přebývají jako [někdo] cizí dokonce v tobě, Moabe.+ Staň se jim skrýší před plenitelem.+ Vždyť utlačovatel* došel konce; plenění ustalo; s těmi, kdo pošlapávali [jiné], se na zemi skoncovalo.+  A v milující laskavosti* bude trůn jistě pevně založen;+ a někdo na něm v opravdovosti* usedne v Davidově stanu,+ bude soudit a hledat právo a bude pohotový ve spravedlnosti.“+  Slyšeli jsme o Moabově pýše, že je velmi pyšný;+ jeho domýšlivost a jeho pýcha a jeho rozlícení+ — jeho prázdné povídání takové nebude.+  Proto bude Moab kvílet nad Moabem; ano celý bude kvílet.+ Zkrušení budou vskutku úpět po kir-charesetských rozinkových koláčích,+  protože uschly i chešbonské terasy.+ Réva ze Sibmy+ — majitelé* národů otloukli její jasně červené [ratolesti].* Dosahovaly až k Jazeru;+ rozlezly se po pustině. Její vlastní odnože byly ponechány, aby bujely samy; přešly až k moři.  Proto budu plakat pláčem Jazeru nad révou ze Sibmy.+ Svými slzami tě zmáčím, Chešbone+ a Eleale,+ protože padl křik i na tvé léto a na tvou žeň.*+ 10  A ze sadu bylo odňato radování a radost; a na vinicích se radostně nevolá, nekřičí se.+ Šlapající nešlape víno v lisech.+ Způsobil jsem, že přestal křik.+ 11  Proto mé vnitřnosti bouří právě jako harfa dokonce nad Moabem,+ a mé nitro nad Kir-charesetem.*+ 12  A stalo se, že bylo vidět, že Moaba na výšině unavili;+ a přišel se modlit do své svatyně+ a nemohl ničeho dosáhnout.+ 13  To je to slovo, které Jehova mluvil o Moabu dříve. 14  A nyní Jehova promluvil a řekl: „Do tří let, podle roků námezdného dělníka,+ bude také sláva+ Moabu potupena s velkým rozruchem všeho druhu, a těch, kdo zbudou, bude zanedbatelně málo, ne[budou] mocní.“+

Poznámky

„Uveďte“, m. r., mn. č. v 1QIsaM, ale v Mmargin a 11 heb. rkp. je uveden ž. r., j. č.
„Učiň“, ž. r., j. č.
„Utlačovatel“, na základě malé opravy; M „stlačovatel“.
Nebo „ve věrně oddané lásce“. Heb. ba·cheʹsedh.
Nebo „v pravdě“. Heb. be·ʼemethʹ.
Nebo „vznešený majitel“. Heb. ba·ʽaléʹ, tvar mn. č. od baʹʽal, vyjadřuje vznešenost.
Nebo „[hrozny]“.
Nebo „protože padl [bitevní] křik na tvé letní ovoce a na tvou sklizeň“.
„Nad Kir-charesetem“, na základě opravy; M(heb.) leQirʹ chaʹres.