Izajáš 13:1–22

13  Prohlášení proti Babylónu,*+ které viděl ve vidění Izajáš,* syn Amocův:+  „Vyzdvihněte signál* na hoře holých skal.*+ Pozvedněte k nim hlas, zamávejte rukou,+ ať vejdou do vchodů urozených.+  Sám jsem vydal příkaz svým posvěceným.*+ Povolal jsem k [vyjádření] svého hněvu také své silné,+ své nanejvýš rozjásané.  Naslouchej!* Zástup v horách, něco jako početný lid!+ Naslouchej!* Vřava království, národů, které se shromáždily!+ Jehova vojsk povolává válečné vojsko.+  Přicházejí z daleké země,+ z nejzazšího konce nebes, Jehova a zbraně jeho otevřeného odsouzení, aby rozvrátili celou zemi.+  Kvílejte, vždyť Jehovův den je blízko!+ Přijde jako plenění od Všemohoucího.*+  Proto všechny ruce sklesnou a celé srdce smrtelného člověka roztaje.+  A lidé se rozrušili.+ Popadají [je] křeče a porodní bolesti; mají porodní bolesti jako žena, která rodí.+ Hledí na sebe v ohromení. Jejich obličeje jsou zanícené obličeje.+  Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu+ a aby z ní vyhladil její hříšníky.+ 10  Vždyť ani samotné nebeské hvězdy a jejich souhvězdí Kesilu*+ nevyšlehnou svým světlem; slunce se při svém východu opravdu zatmí a měsíc nedá zářit svému světlu. 11  A jistě uvedu na úrodnou zemi* [její vlastní] špatnost+ a na ničemné jejich vlastní provinění. A opravdu způsobím, že ustane pýcha opovážlivců, a domýšlivost tyranů* snížím.+ 12  Smrtelného člověka učiním vzácnějším než přečištěné zlato*+ a pozemského člověka [vzácnějším] než zlato* z Ofiru.+ 13  Proto způsobím, že se nebe znepokojí+ a země se vyhoupne ze svého místa při rozlícení Jehovy vojsk+ a ve dni jeho hořícího hněvu.+ 14  A stane se, že jako zahnaná gazela a jako stádo bravu, které nemá, kdo by je sebral,+ obrátí se každý ke svému vlastnímu lidu; a prchnou, každý do své vlastní země.+ 15  Každý, kdo bude nalezen, bude probodnut, a každý, kdo bude v tom rozmachu chycen, padne mečem;+ 16  a jejich děti, ty jim budou na kusy rozraženy před očima.+ Jejich domy budou vypleněny a jejich vlastní manželky budou znásilněny.+ 17  Burcuji tu proti nim Médy,+ kteří považují stříbro za nic, a pokud jde o zlato, nemají v něm potěšení. 18  A [jejich] luky budou rozrážet na kusy i mladé muže.+ Plody břicha nebudou litovat;+ jejich oku nebude líto synů. 19  A Babylón, okrasa království,+ krása pýchy Chaldejců,+ bude, jako když Bůh* rozvrátil Sodomu a Gomoru.+ 20  Nikdy nebude obýván+ ani nebude přebývat po generaci za generací.+ A Arab si tam nepostaví stan a pastýři tam nenechají ulehnout [svá stáda bravu]. 21  A jistě tam budou léhat ti, kdo obcházejí v bezvodých krajích,* a jejich domy se naplní výry.*+ A budou tam přebývat pštrosi* a budou tam poskakovat démoni v kozlí podobě.*+ 22  A v jeho obytných věžích budou výt šakali+ a v palácích největšího potěšení bude velký had. A to období pro něj přijde záhy, a jeho dny nebudou odloženy.“+

Poznámky

„Babylónu“, LXXVg; 1QIsaMTSy „Bábelu“.
Heb. Ješaʽ·jaʹhu.
„Signál.“ Heb. nes.
Dosl. „hoře zametené do čista“.
„Svým posvěceným“, tj. posvěceným pro Jehovovu válku. Heb. lim·qud·da·šaiʹ; lat. sanc·ti·fi·caʹtis meʹis. Srovnej Joe 3:9 (4:9 v M).
Dosl. „Zvuk“. Viz 1Mo 4:10, ppč. „Poslyš“.
Dosl. „Zvuk“.
„Od Všemohoucího.“ Heb. miš·Šad·daiʹ. Srovnej 9:6, ppč. „bůh“.
Dosl. „a jejich Kesily“. Viz Job 9:9, ppč. „souhvězdí Kesilu“.
„Úrodnou zemi.“ Heb. te·velʹ; řec. oi·kou·meʹnei, „obydlenou zemi“; lat. orʹbis, „kruh“, tj. zemský. Viz Mt 24:14, ppč. „zemi“.
„Tyranů.“ Heb. ʽa·ri·cimʹ.
„Než přečištěné zlato.“ Heb. mip·pazʹ.
„Než zlato.“ Heb. mik·keʹthem. Viz Job 28:16 ppč.
„Bůh.“ 1QIsaM(heb.) ʼElo·himʹ; řec. ho The·osʹ; TVgc „Jehova“.
„Ti, kdo obcházejí v bezvodých krajích.“ Nebo „démoni“. T „opice“; LXXSyVg „divoká zvířata“.
„Draky“, Vg.
„Pštrosi.“ Heb. benóthʹ ja·ʽanahʹ. Srovnej 3Mo 11:16, ppč. „pštros“.
Nebo „chlupatí (střapatí) tvorové“, MVg; TLXXSy „démoni“. Srovnej 3Mo 17:7, ppč. „podobě“; 2Pa 11:15 ppč.