Izajáš 37:1–38

37  A jakmile král Ezekjáš slyšel, stalo se, že okamžitě roztrhl své oděvy a přikryl se pytlovinou+ a vešel do Jehovova domu.+  Dále, poslal Eljakima,+ který byl nad domácností, a tajemníka Šebnu+ a starší muže* z kněží+ přikryté pytlovinou k proroku Izajášovi,+ synu Amocovu.+  A přistoupili k tomu, aby mu řekli: „Tak řekl Ezekjáš: ‚Tento den je dnem tísně+ a přísného napomenutí a opovržlivé nestoudnosti,+ neboť synové dospěli až k ústí lůna* a není síla k porodu.+  Snad Jehova, tvůj Bůh,* uslyší slova rabšakeho,+ kterého poslal jeho pán,* asyrský král, aby popichoval+ živého Boha,* a vskutku s ním zúčtuje za slova, která slyšel Jehova, tvůj Bůh.+ A pozvedneš modlitbu+ ve prospěch ostatku, který se má najít.‘“+  Sluhové krále Ezekjáše tedy vešli k Izajášovi.+  Potom jim Izajáš řekl: „Tohle byste měli říci svému pánovi: ‚Tak řekl Jehova:+ „Neboj se+ kvůli slovům, která jsi slyšel, jimiž o mně sloužící+ asyrského krále mluvili utrhačně.  Hle, vkládám do něho ducha,+ a uslyší zprávu+ a vrátí se do své vlastní země; a jistě způsobím, že ve své vlastní zemi padne mečem.“‘“+  Potom se rabšake+ vrátil a našel asyrského krále, jak bojuje proti Libně,+ neboť slyšel, že od Lakiše+ odtáhl.  A slyšel říkat o Tirhakovi,+ králi Etiopie:* „Vytáhl, aby s tebou bojoval.“ Když [to] slyšel, ihned poslal posly+ k Ezekjášovi a řekl: 10  „Tohle byste měli říci judskému králi Ezekjášovi: ‚Nenech se klamat svým Bohem, v něhož důvěřuješ,+ když říkáš: „Jeruzalém nebude dán do ruky asyrského krále.“+ 11  Pohleď, sám jsi slyšel, co udělali asyrští králové všem zemím, že je zasvětili zničení,+ a ty sám budeš osvobozen?+ 12  Osvobodili bohové+ národů, které zničili moji praotcové,+ [své národy], ano Gozan+ a Charan+ a Recef a syny Edenu,+ kteří byli v Tel-assaru? 13  Kde je král Chamatu+ a král Arpadu+ a král města Sefarvajim+ — Heny a Ivvy?‘“+ 14  Potom vzal Ezekjáš dopisy z ruky poslů a přečetl je,+ načež Ezekjáš vyšel do Jehovova domu a předestřel to před Jehovou.+ 15  A Ezekjáš se začal modlit k Jehovovi+ a říkal: 16  „Ó Jehovo vojsk, BOŽE Izraele,+ který sedíš na cherubínech, ty jediný jsi [pravý] Bůh všech království země.+ Ty sám jsi udělal nebesa a zemi.+ 17  Nakloň své ucho, Jehovo, a slyš.+ Otevři své oči,+ Jehovo, a viz, a slyš všechna Senacheribova slova,+ jež poslal, aby popichoval živého Boha.*+ 18  Je to skutečnost, Jehovo, že asyrští králové zpustošili všechny země a jejich vlastní zemi.+ 19  A jejich bohové byli vydáni ohni,+ protože to nebyli žádní bohové,*+ ale zpracování lidských rukou,+ dřevo a kámen, takže je zničili.+ 20  A nyní nás, Jehovo, náš Bože,+ zachraň z jeho ruky,+ aby všechna království země poznala, že jedině ty, Jehovo, jsi [Bůh].“*+ 21  A Izajáš, syn Amocův, přistoupil k tomu, aby poslal k Ezekjášovi a řekl: „Tak řekl Jehova, BŮH Izraele: ‚Protože ses ke mně modlil ohledně asyrského krále Senacheriba,+ 22  to je slovo, které proti němu mluvil Jehova: „Panenská dcera Sionu tebou pohrdla, vysmála se ti.+Jeruzalémská dcera za tebou potřásla hlavou.+ 23  Koho jsi popichoval+ a o kom jsi mluvil utrhačně?+A proti komu jsi pozvedl hlas+a zvedáš oči do výše?+To proti Svatému Izraele!+ 24  Prostřednictvím svých sluhů jsi popichoval Jehovu* a říkáš:+‚Množstvím svých válečných dvoukolých vozů já+ —já jistě vystoupím do výše hornatých krajů,+nejodlehlejších končin Libanonu;+a pokácím jeho vznosné cedry, jeho vybrané jalovce.+A vstoupím na jeho konečnou výšinu,* [do] lesa jeho sadu.+ 25  Já sám budu jistě kopat a pít vodya chodidly svých nohou vysuším všechny nilské kanály+ v Egyptě.‘*+ 26  Neslyšel jsi?+ Z odlehlých časů je to, co udělám.+Od minulých dnů jsem to dokonce utvářel.+ Nyní to přivodím.+A posloužíš, aby opevněná města zpustla jako kupy trosek.+ 27  A jejich obyvatelé budou mít zemdlené ruce;+budou prostě zděšeni a zahanbeni.+Budou jako polní rostlinstvo a hebká zelená tráva,+tráva ze střech+ a z terasy před východním větrem.+ 28  A tvé klidné sezení* a tvé vycházení+ a tvé vcházení dobře znám,+a tvé vzrušení proti mně,+ 29  protože tvé vzrušení proti mně+ a tvůj řev mi dolehly do uší.+A jistě ti do nosu nasadím svůj hák a svou uzdu mezi tvé rty+a vskutku tě odvedu zpátky tou cestou, kterou jsi přišel.“+ 30  „‚A to bude pro tebe znamením: Tento rok se bude jíst, co vyroste z roztroušených jader,+ a druhý rok obilí, které vyrazí samo; ale třetí rok sejte semeno a sklízejte, a sázejte vinice a jezte jejich plody.+ 31  A ti, kdo uniknou z judského domu, ti, kdo zůstanou,+ jistě dole zakoření a nahoře ponesou plody.+ 32  Vždyť z Jeruzaléma vyjde ostatek+ a ti, kdo uniknou z hory Sion.+ Právě horlivost Jehovy vojsk to učiní.+ 33  Proto tak řekl Jehova o asyrském králi:+ „Nevejde do tohoto města+ ani tam nevystřelí šíp ani mu nenastaví štít ani proti němu nenasype obléhací násep.“‘+ 34  ‚Vrátí se cestou, kterou přišel, a do tohoto města nevejde,‘ je Jehovův výrok.+ 35  ‚A jistě budu toto město bránit,+ abych je zachránil kvůli sobě+ a kvůli svému sluhovi Davidovi.‘“+ 36  A Jehovův anděl+ přistoupil k tomu, aby vyšel a srazil v táboře Asyřanů sto osmdesát pět tisíc.+ Když lidé časně ráno vstali, hle, všichni byli mrtví, mrtvoly.+ 37  Proto asyrský král Senacherib+ odtáhl a šel a vrátil se+ a usídlil se v Ninive.+ 38  A když se klaněl+ v domě svého boha* Nisroka,+ stalo se, že jeho vlastní synové Adrammelek a Šarecer ho srazili mečem+ a sami unikli do země Ararat.*+ A začal místo něho vládnout jeho syn Esar-chaddon.+

Poznámky

Nebo „starší“.
Dosl. „místu protržení“. Srovnej 66:9.
„Tvůj Bůh.“ Heb. ʼElo·hejʹkha.
„Jeho pán.“ Heb. ʼadho·navʹ, mn. č. od ʼa·dhónʹ, označuje vznešenost.
„Živého Boha.“ Heb. ʼElo·himʹ chai; přídavné jméno chai, „živý“, je v j. č., ačkoli ʼElo·himʹ je mn. č.
„Etiopie“, Vg; LXX „Etiopů“; MTSy „Kuše“.
Viz v. 4, ppč. „živého Boha“.
Nebo „nebyl žádný Bůh“. Heb. loʼ ʼelo·himʹ.
„Bůh“, vloženo v souladu s 1QIsa 2Kr 19:19.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
„Výšinu“, M; ve 2Kr 19:23, ‚ubytovací místo‘.
„Egyptě.“ Heb. Ma·córʹ, j. č. Srovnej 36:6 ppč.
„Tráva ze střech, která je sežehnuta před východním větrem. (28) Tvé vstávání“, 1QIsa.
„Svého boha.“ Heb. ʼelo·havʹ, mn. č. od ʼelóʹah, označuje vznešenost „Nisroka“, falešného boha.
„Země Ararat“, MVg; TSy „země Kardo“; LXX „Arménie“.