Izajáš 8:1–22

8  A Jehova přistoupil k tomu, aby mi řekl: „Vezmi si velkou tabulku+ a napiš na ni rydlem smrtelného člověka:* ‚Maher-šalal-chaš-baz.‘*  A ať mám pro sebe osvědčení+ věrných svědků,+ kněze Urijáše+ a Zecharjáše,* syna Jeberekjášova.“*  Pak jsem se přiblížil k prorokyni, a otěhotněla a časem porodila syna.+ Nyní mi Jehova řekl: „Dej mu jméno Maher-šalal-chaš-baz,  vždyť než bude chlapec vědět, jak se volá+ ‚Můj otče!‘ a ‚Má matko!‘, někdo odnese jmění Damašku a kořist Samaří před asyrským králem.“+  A Jehova přistoupil k tomu, aby ke mně mluvil ještě dále a říkal:  „Protože tento lid zavrhl+ vody Šiloachu,*+ které plynou klidně, a jásá+ nad Recinem a Remaljášovým* synem;+  právě proto, pohleď, Jehova* proti nim přivádí+ mohutné a mnohé vody Řeky,+ asyrského krále+ a všechnu jeho slávu.+ A jistě vystoupí nad všechna svá řečiště a přeteče ze všech svých břehů  a projde Judou. Skutečně zaplaví a přelije se.+ Dosáhne až po krk.+ A stane se, že rozprostření jeho křídel+ naplní šíři tvé země, Immanueli!“*+  Působte škodu,* národy, a buďte roztříštěny na kusy; a dopřejte sluchu, vy všichni ve vzdálených končinách země!+ Opásejte se+ a buďte roztříštěni na kusy!+ Opásejte se a buďte roztříštěni na kusy! 10  Naplánujte úklad, a ten bude zmařen!+ Promluvte jakékoli slovo, a neobstojí, neboť Bůh je s námi!*+ 11  Vždyť tak mi řekl Jehova se silou ruky, aby mě přiměl odbočit,* abych nekráčel cestou tohoto lidu, slovy: 12  „Nebudete říkat: ‚Spiknutí!‘ o všem, o čem tento lid říká: ‚Spiknutí!‘,+ a nebudete se bát předmětu jejich strachu ani se před ním nebudete chvět.+ 13  Jehova vojsk — on je Ten, s nímž byste měli zacházet jako se svatým,+ a on by měl být předmětem vašeho strachu,+ a on by měl být Ten, kdo působí, abyste se chvěli.“+ 14  A stane se posvátným místem;*+ ale oběma izraelským domům kamenem, o který se udeří, a skálou, o niž klopýtnou,+ pastí a léčkou obyvatelům* Jeruzaléma.+ 15  A mnozí mezi nimi určitě klopýtnou a padnou a rozbijí se a padnou do léčky a budou chyceni.+ 16  Sbal osvědčení,*+ zapečeť zákon mezi mými učedníky!*+ 17  A budu stále očekávat Jehovu,+ který skrývá obličej před Jákobovým domem,+ a budu v něho doufat.+ 18  Pohleď, já a děti, které mi Jehova dal,+ jsme jako znamení+ a zázraky* v Izraeli od Jehovy vojsk, který přebývá na hoře Sionu.+ 19  A v případě, že by vám říkali: „Obraťte se na spiritistická média+ nebo na ty, kdo mají ducha předpovídání, kdo pípají+ a tlumeným tónem pronášejí výroky“* — neměl by se každý lid obracet na svého Boha?+ [Měl by se snad obracet] na mrtvé ve prospěch živých?+ 20  K* zákonu a k osvědčení!+ Určitě budou říkat, co je podle tohoto prohlášení,*+ jež nebude mít žádné světlo úsvitu.+ 21  A každý* jistě potáhne zemí* tvrdě sevřen a hladový;+ a stane se, protože je hladový a protože se rozhořčil, že bude opravdu svolávat zlo na svého krále a na svého Boha*+ a jistě se zahledí vzhůru. 22  A pohlédne na zemi, a hle — tíseň a tma,+ příšeří, těžké časy a zatmění bez jasu.*+

Poznámky

Nebo „obyčejným rydlem“.
Znamená „Pospíchej, [nebo Pospícháním ke] kořisti! Přispěchal k plenění“.
Znamená „Jehova pamatoval“. Heb. Zekhar·jaʹhu.
Znamená „Jehova žehná“. Heb. Jeve·rekh·jaʹhu.
Znamená „posílající“, označuje vodovod; LXX „Siloe“.
Viz 2Kr 15:25, ppč. „Remaljášův“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Viz 7:14, ppč. „Immanuel“.
„Vězte“, LXX a na základě opravy v M, v souladu s paralelním výrazem „dopřejte sluchu“.
„Bůh je s námi.“ Heb. ʽim·maʹnu ʼEl; LXX „Jehova Bůh je s námi“.
„Aby mě napomenul, abych nekráčel“, na základě jiného odvození heb. slovesa.
Nebo „svatyní“.
„Obyvatelům“, LXXSyVg a sedm heb. rkp.; 1QIsaM „obyvateli“.
Nebo „svědectví“.
Nebo „mými poučenými“.
Nebo „divy; předzvěsti; závdavky“.
Nebo „a promlouvají jako břichomluvci“.
Nebo „Pro“; nebo „Patří to k“.
Nebo „slova; promluvené věci“.
Nebo „oni“. Dosl. „někdo“.
Dosl. „přes ni“. Tj. potáhne zemí.
„A na svého Boha.“ Heb. u·vEʼ·lo·havʹ.
„Bez jasu“, na základě malé opravy; LXX „aby nebylo vidět“; M „[do kterého] je někdo uvržen“.