Izajáš 52:1–15

52  Probuď se, probuď se, oblékni se svou silou,+ Sione! Oblékni si své krásné oděvy,+ Jeruzaléme, svaté město!+ Vždyť již do tebe nevejde neobřezaný a nečistý.+  Setřes ze sebe prach,+ vstaň, posaď se, Jeruzaléme. Uvolni si pouta na šíji, zajatá sionská dcero.+  Vždyť tak řekl Jehova: „Za nic jste byli prodáni+ a bez peněz budete vykoupeni.“+  Tak totiž řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Nejprve šel můj lid do Egypta, aby tam přebývali jako [někdo] cizí;+ a Asýrie, ta je utlačovala bez příčiny.“  „A teď, jaký tu mám zájem?“ je Jehovův výrok. „Můj lid byl totiž vzat za nic.+ Právě ti, kdo nad nimi panovali, stále kvíleli,“*+ je Jehovův výrok, „a s mým jménem bylo neustále, celý den, zacházeno s neúctou.+  Proto můj lid pozná mé jméno,+ ano proto v ten den, protože já jsem Ten, kdo mluví.+ Pohleďte, to jsem já.“  Jak půvabné jsou na horách nohy+ toho, jenž přináší dobrou zprávu,+ jenž zvěstuje pokoj,+ jenž přináší dobrou zprávu o něčem lepším,+ jenž zvěstuje záchranu,+ jenž říká Sionu: „Tvůj Bůh* se stal králem!“+  Naslouchej!* Tvoji* vlastní strážní+ pozvedli hlas.+ Jednohlasně stále radostně volají; vždyť z očí+ do očí uvidí, až Jehova opět shromáždí Sion.+  Rozveselte se, jednohlasně radostně volejte, zpustošená místa Jeruzaléma,+ vždyť Jehova utěšil svůj lid;+ vykoupil Jeruzalém.+ 10  Jehova obnažil svou svatou paži před očima všech národů;+ a všechny konce země uvidí záchranu našeho Boha.+ 11  Odvraťte se, odvraťte se, vyjděte odtamtud,+ nedotýkejte se ničeho nečistého;+ vyjděte z jeho středu,+ uchovejte se čistí, vy, kdo nesete Jehovovo náčiní.+ 12  Nevyjdete totiž v panice a nebudete prchat.+ Vždyť Jehova dokonce půjde před vámi+ a BŮH Izraele bude vaší zadní stráží.*+ 13  Pohleď, můj sluha+ bude jednat s pochopením.+ Bude ve vysokém postavení a jistě bude povznesen a velmi vyvýšen.+ 14  Do té míry, že mnozí na něho* zírali v ohromení+ — o tolik bylo jeho znetvoření, pokud jde o jeho vzhled,+ větší než u kteréhokoli jiného muže,* a pokud jde o jeho důstojnou podobu,+ větší než u synů lidstva* —, 15  podobně poleká mnoho národů.+ Králové před ním zavřou ústa,+ protože skutečně uvidí, co jim nebylo vylíčeno, a obrátí své úvahy k tomu, co neslyšeli.+

Poznámky

Nebo „stále působili, aby [oni] kvíleli“.
„Tvůj Bůh.“ Heb. ʼElo·haʹjikh.
Dosl. „Hlas“.
„Tvoji“, ž. r., vztahuje se na „Sion“.
„Bude vaší zadní stráží.“ Dosl. „vás bude shromažďovat“.
„Něho“, TSy; 1QIsaMLXXVg „tebe“.
„Než... muže.“ Heb. me·ʼišʹ.
Nebo „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.