Izajáš 28:1–29

28  Běda vznešené koruně* efrajimských+ opilců a vadnoucímu květu jeho spanilé okrasy, jež je na hlavě úrodného údolí* těch, [kdo jsou] přemoženi vínem!  Pohleď, Jehova* má někoho silného a schopného života.+ Jako hřímavá bouře s krupobitím,+ ničivá bouře, jako hřímavá bouře mocných zaplavujících vod+ jistě silou* způsobí svržení na zem.  Vznešené koruny efrajimských opilců budou nohama pošlapány.+  A vadnoucí květina+ spanilé okrasy, jež je na hlavě úrodného údolí, se stane podobnou ranému fíku+ před létem, který jasnozřivec, když ho vidí, zatímco ho má ještě v dlani, spolkne.  V ten den se Jehova vojsk stane korunou okrasy+ a věncem spanilosti+ zbývajícím* z jeho lidu,+  a duchem práva* tomu, kdo zasedá v soudu,+ a mocí těm, kdo odvracejí bitvu od brány.+  A tihle také — kvůli vínu sešli z cesty a kvůli opojnému nápoji zbloudili. Kněz a prorok+ — sešli z cesty kvůli opojnému nápoji, zmátli se po víně, zbloudili+ po opojném nápoji; sešli z cesty ve svém vidění, zamotali se, pokud jde o rozhodování.  Vždyť stoly se všechny naplnily nechutnými zvratky+ — není místo, [kde by nebyly].  Koho bude někdo poučovat v poznání+ a komu dá někdo porozumět [tomu], co bylo vyslechnuto?*+ Těm, kdo byli odstaveni od mléka, těm odsunutým od prsů?+ 10  Vždyť je to „příkaz za příkazem, příkaz za příkazem, měřicí provazec za měřicím provazcem, měřicí provazec za měřicím provazcem, tady trochu, tamhle trochu“.*+ 11  Vždyť prostřednictvím těch, kdo svými rty koktají,+ a jiným jazykem+ bude mluvit k tomuto lidu,+ 12  k těm, jimž řekl: „Tohle je místo odpočinku. Dopřejte odpočinek unavenému. A toto je místo poklidu“, ale kdo nebyli ochotni slyšet.+ 13  A jim se Jehovovo slovo jistě stane „příkazem za příkazem, příkazem za příkazem, měřicím provazcem za měřicím provazcem, měřicím provazcem za měřicím provazcem,+ tady trochu, tamhle trochu“, aby šli a jistě klopýtli nazad a skutečně byli zlomeni a lapeni do léčky a chyceni.+ 14  Proto slyšte Jehovovo slovo, chvastouni,* panovníci+ tohoto lidu, který je v Jeruzalémě: 15  Protože jste řekli: „Uzavřeli jsme smlouvu se Smrtí;+ a se Šeolem jsme docílili vidění;*+ přetékající prudká záplava, v případě, že by se přehnala, k nám nepřijde, neboť jsme si učinili útočištěm lež+ a skryli jsme se ve falši“;+ 16  proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Hle, kladu* jako základ na Sionu+ kámen,*+ vyzkoušený kámen,+ drahocenný roh+ jistého základu.*+ Žádný, kdo projevuje víru, nepodlehne panice.*+ 17  A právo* učiním měřicím provazcem+ a spravedlnost+ nivelačním nástrojem; a krupobití+ smete útočiště lži+ a vody vyplaví i skrýš.+ 18  A vaše smlouva se Smrtí bude jistě zrušena*+ a to vaše vidění se Šeolem neobstojí.+ Přetékající prudká záplava — až se přežene,+ vy se pro ni také stanete místem k pošlapání.+ 19  Kdykoli se přežene, odnese vás,+ protože se přežene ráno co ráno, za dne i za noci; a stane se jedině důvodem k třesení,+ aby [jiní] porozuměli, co bylo slyšet.“* 20  Vždyť lehátko se prokázalo [jako] příliš krátké na to, aby se na něm člověk natáhl, a tkané prostěradlo je [příliš] úzké, když se člověk balí. 21  Jehova totiž povstane právě jako u hory Peracim,+ znepokojí se právě jako v nížině u Gibeonu,+ aby vykonal svůj skutek — jeho skutek je zvláštní — a aby provedl své dílo* — jeho dílo je neobvyklé.+ 22  A teď se neprojevte jako posměváčci,+ aby vaše pouta nezesílila, neboť je tu záhuba, dokonce něco rozhodnutého, o čem jsem slyšel od Svrchovaného+ Pána, Jehovy vojsk, pro celou zemi.*+ 23  Dopřejte sluchu a naslouchejte mému hlasu; věnujte pozornost a naslouchejte mé řeči. 24  Cožpak po celý den oráč orá,+ aby zasel semeno, kypří a vláčí svou zemskou půdu?+ 25  Když uhladí její povrch, nerozhazuje pak černuchu a nerozsypává šabrej+ a nemusí dát pšenici, proso*+ a ječmen na ustanovené místo,*+ a špaldu+ jako svou hranici?+ 26  A kdosi ho napravuje+ podle toho, co je správné.* Jeho vlastní Bůh* ho poučuje.+ 27  Vždyť po černuše se nešlape s nástrojem k mlácení;+ a po šabreji se neotáčí kolo vozu. Černucha se totiž obvykle vytlouká prutem+ a šabrej holí. 28  Drtí se snad obvykle chlebové zrno? Vždyť je nikdy nikdo ustavičně+ nevyšlapává.+ A musí uvést do pohybu válec svého vozu a své vlastní oře, [ale] nerozdrtí je.+ 29  Také to přišlo od Jehovy vojsk,+ který je podivuhodný v radě, který velkolepě jednal v účinném působení.+

Poznámky

Dosl. „koruně vznešenosti“.
Dosl. „údolí tučností [nebo úrodných půd]“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Dosl. „rukou“.
Nebo „ostatku“.
Nebo „soudu“. Heb. miš·patʹ.
Nebo „porozumět zprávě“.
Dosl. „Vždyť je to ‚caw za caw, caw za caw, qaw za qaw, qaw za qaw, trochu zde, trochu tam‘“. Jsou to zvuky napodobující prorokovu řeč. Heb. ki caw la·cawʹ caw la·cawʹ, qaw la·qawʹ qaw la·qawʹ, zeʽérʹ šam zeʽérʹ šam.
Dosl. „muži chvástavé řeči“.
Dosl. „vizionáře“, M; T „mír“; LXXVg „smlouvu (smlouvy)“.
„Hle, kladu“, v souladu s TLXXSyVg; M „Hle, já jsem [Ten, kdo] položil“.
„Na Sionu kámen.“ Heb. beCi·jónʹ ʼaʹven; řec. Si·onʹ liʹthon; lat. Siʹon laʹpi·dem; syr. beCe·hiun kiʼ·faʼ; T(aram.) beCi·jónʹ meʹlekh, „na Sionu krále“.
Nebo „roh setkání pro základ se základem“. Výraz ‚jistý základ‘ zní doslovně „základ založený“.
Nebo „nebude jednat ukvapeně“.
Nebo „soud“. Heb. miš·patʹ.
Dosl. „A ... byla přikryta“. Heb. wekhup·parʹ.
Nebo „zprávě“.
Nebo „svou službu“. Heb. ʽavo·dha·thóʹ.
Heb. ha·ʼaʹrec.
„Pšenici, proso.“ Nebo „pšenici do řádků“. Význam druhého heb. slova je nejistý.
Nebo „v ustanoveném čase“; nebo „na ustanovený díl“. Význam je nejistý.
Nebo „pokud jde o soud“.
„Jeho vlastní Bůh.“ Heb. ʼElo·havʹ.