Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Kwaliba Umuntu Uwamonapo Lesa?

Bushe Kwaliba Umuntu Uwamonapo Lesa?

Icasuko ca mu Baibolo

Takwaba umuntu uwamonapo Lesa. (Ukufuma 33:20; Yohane 1:18; 1 Yohane 4:12) Baibolo itila “Lesa Mupashi,” e ico te kuti tumumone.—Yohane 4:24; 1 Timote 1:17.

Bamalaika bena balamona Lesa, pantu nabo mipashi. (Mateo 18:10) Na bantu bamo abafwa, bakabuuka no kuya ku muulu. Bakaba imipashi, e co bakalamona Lesa.—Abena Filipi 3:20, 21; 1 Yohane 3:2.

Ifyo twingamona Lesa pali ino nshita

Baibolo ilingi ilabomfya ishiwi lya kuti ukumona nga ilelanda pa kwishiba. (Esaya 6:10; Yeremia 5:21; Yohane 9:39-41) Kanshi umuntu kuti amona Lesa na “menso ya mutima” wakwe nga aali ne citetekelo icingalenga aishiba Lesa no kulamutasha pa mibele yakwe. (Abena Efese 1:18) Baibolo yalilanda ifyo twingacita pa kuti tube ne citetekelo ca musango uyu.

Bushe ca cine ukuti Mose, Abrahamu, na bantu bambi balimwene Lesa?

Nga mwakonka bwino amalyashi umo abantu bamo bamona kwati Baibolo itila abantunse bamo balimwene Lesa, mukasanga ukuti bamalaika abaleimininako Lesa, e bo balemona no kuti limo Lesa alemonekela mu fimonwa.

Bamalaika.

Ku kale, bamalaika balemonekela ku bantu pantu e bo Lesa alebomfya ukumulandilako. (Amalumbo 103:20) Ku ca kumwenako, ilyo Lesa alandile na Mose mu cimpusa icalepya, Baibolo itila: ‘Mose alifishile icinso cakwe, pantu atiinine ukulolesha Lesa wa cine.’ (Ukufuma 3:4, 6) Te Lesa uo Mose amwene pantu amashiwi mu fikomo fimbi yalanga ukuti amwene “malaika wa kwa Yehova.”—Ukufuma 3:2.

Na lintu Baibolo ilanda ukuti Lesa “alandile na Mose nabaloshanya ifinso,” ilosha mu kuti Lesa alandile na Mose nga cibusa wakwe uwa pa mutima. (Ukufuma 4:10, 11; 33:11) Mose tamwene icinso ca kwa Lesa pantu amafunde yonse ayo Lesa amupeele “yapeelelwe muli bamalaika.” (Abena Galatia 3:19; Imilimo 7:53) Na lyo line, Mose alitetekele sana Lesa ica kuti Baibolo ilondolola ukuti aali kwati “alemona Uushimoneka.”—AbaHebere 11:27.

Nga filya fine cali kuli Mose, Lesa alelanshanya na Abrahamu ukupitila muli bamalaika. Lelo nga twabelenga fye Baibolo ukwabula ukutontonkanya sana pa fyebo, kuti twamona kwati Abrahamu alimwene Lesa. (Ukutendeka 18:1, 33) Na lyo line, amashiwi mu fikomo fimbi yalanga ukuti “abantu batatu” abaile kuli Abrahamu, bali ni bamalaika abo Lesa atumine. Abrahamu alishibe ukuti bali ni nkombe sha kwa Lesa kabili alandile nabo kwati alelanda na Yehova.Ukutendeka 18:2, 3, 22, 32; 19:1.

Ifimonwa.

Lesa alemonekela ku bantu na mu fimonwa. Ku ca kumwenako, ilyo Baibolo ilanda pali Mose na bena Israele ukuti ‘balimwene Lesa wa kwa Israele,’ ico “bamwene cimonwa ca kwa Lesa wa cine.” (Ukufuma 24:9-11) Baibolo limo yalilanda na pali bakasesema ukuti ‘balimwene Yehova.’ (Esaya 6:1; Daniele 7:9; Amose 9:1) Nga twakonka fye bwino amalyashi ayalanda pali bakasesema, kuti twamona ukutila tabamwene Lesa, ifyo bamwene fimonwa fya kwa Lesa.—Esaya 1:1; Daniele 7:2; Amose 1:1.