Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ISAMBILILO 4

Bushe Yesu Kristu Mwamwishiba Shani?

Bushe Yesu Kristu Mwamwishiba Shani?

1. Bushe Yesu aishilebako shani?

Mibele nshi Yesu akwete iyalengele bambi ukulamupalama?—MATEO 11:29; MARKO 10:13-16.

Yesu alipusanako na bantu bonse pantu ilyo ashilafyalwa pano calo, ali ku muulu. (Yohane 8:23) Yesu e o Lesa abalilepo ukupanga e lyo alyafwileko Lesa ukupanga ifintu fyonse. Baibolo ita Yesu ati Umwana wa kwa Lesa “uwafyalwa eka” pantu e o Yehova aipangiile umwine. (Yohane 1:14) Kabili Baibolo ita Yesu ati “Cebo” pantu e o Lesa alelandilamo.—Belengeni Amapinda 8:22, 23, 30; Abena Kolose 1:15, 16.

2. Mulandu nshi Yesu aishile pano calo?

Lesa atumine Umwana wakwe pa calo uwaishilefyalilwa muli nacisungu umuYuda, Maria. Kanshi Yesu takwete wishi umuntunse. (Luka 1:30-35) Yesu aishile pa calo (1) mu kusambilisha abantu icine pali Lesa, (2) mu kutulanga ifya kucita ukufwaya kwa kwa Lesa na lintu tuli na mafya, na (3) mu kupeela umweo wakwe uwapwililika pa kuti ube “icilubula.”—Belengeni Mateo 20:28.

3. Mulandu nshi tufwaila icilubula?

Icilubula cintu ico balipila pa kulubula umuntu uo balefwaya ukwipaya. (Ukufuma 21:29, 30) Ilyo Lesa apangile abantu, talefwaya ukuti balekota no kufwa. Twaishiba shani? Lesa aebele umuntu wa kubalilapo, Adamu, ukuti nga acita ico Baibolo ita ati “ulubembu,” ali no kufwa. Adamu nga tabembwike, nga tafwile. (Ukutendeka 2:16, 17; 5:5) Baibolo itila imfwa “yaingilile” muli Adamu pano calo. Ifi e fyo  Adamu ayambukishe abana bakwe bonse ulubembu ne mfwa. E co tufwaila icilubula pa kuti twingalubulwa ku mfwa iyo twapyana kuli Adamu.—Belengeni Abena Roma 5:12; 6:23.

Ni nani ali no kulipila icilubula pa kutulubula ku mfwa? Nga twafwa, tulipila fye pa membu shesu epela. Takwaba umuntu umubembu uwingalipililako abanankwe pa membu shabo.—Belengeni Amalumbo 49:7-9.

4. Mulandu nshi Yesu afwilile?

Yesu tali umubembu nga ifwe. E co talingile ukufwa pantu tatalile acitapo ulubembu. Lelo afwilile pa membu shesu. Lesa alilangile ifyo atutemwa ilyo atumine Umwana wakwe ukwisatufwila. Yesu na o alilangile ifyo atutemwa lintu aumfwilile Wishi no kutuula umweo wakwe pa membu shesu.—Belengeni Yohane 3:16; Abena Roma 5:18, 19.

Tambeni vidio ileti: Mulandu Nshi Yesu Afwilile?

5. Finshi Yesu acita pali ino nshita?

Ilyo Yesu ali pano calo, aleposha abalwele, ukubuusha abafwa, no kwafwa abantu abali na mafya. Ifi fyonse fyalelanga ifyo akacitila abantu bonse abacumfwila. (Mateo 15:30, 31; Yohane 5:28) Ilyo Yesu afwile, Lesa alimubuushishe no mubili wa ku muulu. (1 Petro 3:18) Kabili Yesu aileikala ku kwa kulyo kwa kwa Yehova alelolela mpaka Yehova amupeela amaka ya kuba Imfumu pa calo conse. (AbaHebere 10:12, 13) Pali ino nshita Yesu ni Mfumu mu muulu, kabili abasambi bakwe balebila iyi mbila nsuma mu calo conse.—Belengeni Daniele 7:13, 14; Mateo 24:14.

Nomba line, Yesu ali no kubomfya amaka Lesa amupeela ukufumyapo ukucula no konaula bonse abacita ifyabipa. Bonse abatetekela Yesu kabili abamumfwila bakekala bwino muli paradaise pe sonde.—Belengeni Amalumbo 37:9-11.