Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Mateo 18:1-35

18  Muli ilya nshita abasambi baile kuli Yesu no kutila: “Nani kanshi umukalamba mu bufumu bwa muulu?”+  Awe aitile umwana umunono ukwisa kuli ena, amwiminike pa kati kabo+  no kutila: “Ndemweba icine cine nati, Nga tamwalwike no kuba nga bana abanono,+ tamwakengile mu bufumu bwa mu muulu.+  E ico onse uuleicefya+ ngo yu mwana umunono, e ukaba umukalamba mu bufumu bwa mu muulu;+  kabili onse uwapokelela umwana umunono umo ngo yu pa mulandu we shina lyandi, ninshi na ine nampokelela.+  Lelo onse uwafumya ku citetekelo* umo pali aba abanono abantetekela, kuti cawama bamukulika mu mukoshi icilibwe cafina ica kupelelako+ nga cilya impunda ipindulula, no kumupoosa muli bemba uwapabuka.+  “We bulanda ku ba pano calo pa kulenga abantu ukulufyanya!* Kwena, ifya kulenga abantu ukulufyanya fifwile ukwisa nangu cibe shani,+ lelo we bulanda ku muntu uwalenga bambi ukulufyanya!+  E ico kanshi ngo kuboko kobe nelyo ulukasa lobe filekulenga ukulufyanya, fiputuleko no kufipoosa;+ cawamapo wapusuka uwa makunkutu nelyo uwalemana ukucila ukupooswa na maboko yabili nelyo amakasa yabili mu mulilo wa muyayaya.+  Kabili ilinso lyobe nga lilekulenga ukulufyanya, lilobole, no kulipoosa; cawamapo wapusuka ne linso limo ukucila ukupooswa na menso yabili muli Gehena* wa mulilo.+ 10  Cenjeleni ukuti mwisuula umo pali aba abanono; pantu ndemweba nati bamalaika wabo+ mu muulu balamona lyonse icinso ca kwa Tata uwaba mu muulu.+ 11  *—— 12  “Muletipo shani? Umuntu nga akwete impaanga umwanda umo (100) kabili paluba imo,+ bushe takashe amakumi pabula na pabula (99) mu mpili no kuya alefwaya imo iilubile?+ 13  Kabili nga aisanga, ndemweba icine cine nati, alasekelela nga nshi pali imo ukucila pa mpaanga amakumi pabula na pabula (99) ishishaluba.+ 14  Ifyo fine na Tata uwaba mu muulu tafwaya ukuti umo pali aba abanono alobe.+ 15  “Kabili nga munonko acita ulubembu, kabiye no kumweba icilubo cakwe ninshi muli fye babili.+ Nga akuumfwa, ninshi wabwesesha munonko mu nshila.+ 16  Lelo nga tomfwile, senda umuntu na umbi nelyo babili pamo nobe, pantu inte shibili nelyo shitatu e shingashininkisha umulandu.+ 17  Nga tomfwile kuli bena, eba icilonganino. Nga tomfwile na ku cilonganino, leka abe kuli iwe ngo mwina fyalo+ kabili nga kasonkesha wa misonko.+ 18  “Ndemweba icine cine nati, Fyonse ifyo mwakaka pano isonde ninshi na mu muulu nabafikaka kale, na fyonse ifyo mwakakula pano isonde ninshi na mu muulu nabafikakula kale.+ 19  Kabili ndemweba icine cine nati, Nga babili pali imwe basuminishanya pa cintu cimo icacindama ico bafwile ukulomba, Tata wa mu muulu akabacitila.+ 20  Pantu ukuli babili nelyo batatu abalonganina mwi shina lyandi,+ ninshi na ine ndi pa kati kabo.”+ 21  E lyo Petro aishile no kumweba ati: “Mwe Shikulu, miku inga ningabelela munyinane uluse nga andufyanya?+ Bushe miku cinelubali (7)?”+ 22  Yesu atile kuli ena: “Nshilekweba nati, imiku cinelubali (7), lelo imiku amakumi cinelubali na cinelubali (77).+ 23  “E mulandu wine ubufumu bwa mu muulu bwabela kwati ni mfumu,+ iyalefwaya abasha ba iko ukubwesha inkongole.+ 24  Ilyo yatendeke ukubalubulwisha, bailetele umuntu uwaikwatile inkongole amatalanti amakana ikumi (10,000) [e kutila amadenari* 60,000,000]. 25  Lelo pa mulandu wa kuti takwete umwa kubwesesha inkongole, shikulu wakwe asosele ukuti bamushitishe no mukashi wakwe na bana bakwe na fyonse ifyo akwete no kubwesha inkongole.+ 26  Awe umusha awile pa nshi, alapapaata ati, ‘Mukwai bandoleleko, nkamubwesesha fyonse.’ 27  Awe shikulu wakwe amumfwilile uluse, amuleka+ no kusuulako ku nkongole shakwe.+ 28  Lelo ulya musha alifumine no kuyasanga umo pa basha banankwe uwamukwatile inkongole amadenari umwanda umo (100);+ kabili alimufyambete, atendeke ukumukama pa mukoshi, ati, ‘Bwesha inkongole shandi shonse.’ 29  Awe umusha munankwe awile pa nshi, alamupapaata, ati, ‘Undoleleko,+ nkakubwesesha.’ 30  Lelo alikeene, kabili ailemukakisha mu cifungo mpaka akabweshe inkongole akwete. 31  E ico ilyo abasha banankwe bamwene ifyacitike, baumfwile ubulanda nga nshi, kabili baileshimikila shikulwibo fyonse ifyacitike.+ 32  Awe shikulu wakwe e pa kumwita no kumweba ati, ‘We musha mubi we, nacisuulako ku nkongole shobe shonse ilyo wacimpapaata. 33  Bushe na iwe taufwile ukubelela umusha munobe uluse,+ ifyo na ine nkubelele uluse?’+ 34  E ico shikulu wakwe pa mulandu wa kuti alifulilwe,+ amupeele ku balinshi ba cifungo, mpaka akabwesha inkongole shonse isho akwete. 35  E fyo+ na Tata wa mu muulu akamucita nga tamubelela bamunyinenwe uluse ne mitima yenu yonse.”+

Amafutunoti

Mu ciGriki paba ati, “uwapunwisha.”
Mu ciGriki pano paba ati, “ifya kupunwisha.”
Moneni futunoti pali Mateo 5:22 pe shiwi lya kuti Gehena.
Amashiwi ya pali ici cikomo e mo yaba mu maBaibolo yamo, lelo mu mamanyuskripti yamo aya kale sana aya ciGriki tayabamo. Yatila: “Pantu umwana wa muntu aishile mu kupususha abaluba.”
Denari ni ndalama ya silfere iyo abena Roma balebomfya.