Mateo 26:1-75

26  Nomba ilyo Yesu apwile ukulanda fyonse ifi, aebele abasambi bakwe ati:  “Namwishiba ukuti kwashala fye inshiku shibili ninshi umutebeto wa ca kucilila wafika,+ e lyo Umwana wa muntu bakamutwala ku kumupoopela pa cimuti.”+  Awe intungulushi sha bashimapepo na bakalamba ba bantu balongene mu lubansa lwa kwa shimapepo mukalamba uo baleita ati Kayafa,+  no kumfwana+ ukuti bekate Yesu mu bucenjeshi no kumwipaya.  Kabili basosele abati: “Pa mutebeto te po iyo, epali kwaima icimfulunganya mu bantu.”+  Ilyo Yesu ali ku Betani+ mu ng’anda ya kwa Simone, uwa fibashi,+  umwanakashi aishile kuli ena ne botolo lya mafuta+ ayanunkila kabili aya mutengo nga nshi, kabili atendeke ukumwitila pa mutwe ninshi naikala balelya.  Awe ilyo abasambi bamwene ifi balikalipe, abati: “Bwa nshi ubu bonaushi?+  Pantu aya mafuta nga bayashitishe pa ndalama ishingi no kupeela abapiina.”+ 10  Yesu ena apo alishibe ifyo balelanda,+ abebele ati: “Nga cinshi mulecushisha uyu umwanakashi? Pantu namombela umulimo uusuma.+ 11  Pantu abapiina+ mwaba na bo lyonse, lelo tamwakabe na ine lyonse.+ 12  Pantu ilyo uyu mwanakashi aciitulwila aya mafuta ayanunkila pa mubili wandi, acicita ici ku kumpekanishisha ukushiikwa.+ 13  Ndemweba icine cine nati, Konse uko bakalabila iyi mbila nsuma ku ba pano calo bonse, ifyo uyu mwanakashi acitile na fyo bakalafilandapo ku kumwibukisha.”+ 14  E lyo umo pa basambi ikumi na babili (12) uo baleita ati Yuda Iskariote,+ aile ku ntungulushi sha bashimapepo 15  no kutila: “Cinshi mulempeela nga namufutuka pa kuti mumwikate?”+ Na bo bamwebele ati bali no kumupeela indalama sha silfere amakumi yatatu (30).+ 16  E ico ukutula lilya line, alefwaya inshita iyali no kulinga ukumufutukilapo.+ 17  Pa bushiku bwa ntanshi ubwa mutebeto wa mukate+ uushatutumuka, abasambi baishile kuli Yesu, abati: “Ni kwi mulefwaya ukuti tumupekanishishe ukwa kuliila ica kucilila?”+ 18  Na o atile: “Kabiyeni mu musumba kuli Kantwa+ no kumweba amuti, Kasambilisha atila, ‘Inshita yandi naipalama; ndeliila ica kucilila pamo na basambi bandi ku mobe.’”+ 19  Awe abasambi bacitile ifyo Yesu abebele, kabili bapekenye ica kucilila.+ 20  Nomba ilyo cali icungulo,+ aliikele alelya na basambi ikumi na babili (12).+ 21  Nomba ilyo balelya, atile: “Ndemweba icine cine nati, umo pali imwe alemfutuka.”+ 22  Awe bonse baumfwile ubulanda pali ici, kabili batendeke ukumwipusha cila muntu abati: “Bushe nine mwe Shikulu?”+ 23  Na o ayaswike ati: “Uuletobela pamo na ine mu mbale e ulemfutuka.+ 24  Ca cine ukuti Umwana wa muntu aleya, filya fine calembwa+ pali ena, lelo we bulanda+ ku muntu ulya uulefutuka Umwana wa muntu!+ Cawamapo ulya muntu nga tafyelwe.” 25  Na Yuda, uwali no kumufutuka, atile: “Bushe nine mwe Kasambilisha?”* Na o amwebele ati: “Nausosa we mwine.” 26  Ilyo balelya, Yesu abuulile umukate,+ kabili ilyo apepele, aliumokawile,+ no kupeela abasambi, ati: “Buuleni mulye. Uyu mukate cimpashanya ca mubili wandi.”+ 27  Kabili abuulile kapu,+ kabili ilyo atashishe kuli Lesa, alibapeele, ati: “Nwenimo bonse;+ 28  pantu uyu+ mwangashi cimpashanya ca ‘mulopa+ wandi uwa cipangano,’+ uulesuumina pa mulandu wa bengi+ pa kuti bakabelelwe uluse pa membu.+ 29  Lelo ndemweba nati, Nshakanwe umwangashi na kabili mpaka ubushiku bulya ilyo nkanwa uupya pamo na imwe mu bufumu bwa kwa Tata.”+ 30  Na pa kulekelesha, ilyo baimbile inyimbo sha malumbo,+ baile ku Lupili lwa Miolife.+ 31  E lyo Yesu abebele ukuti: “Bonse mulembutuka buno bushiku, pantu calilembwa ati, ‘Nkepaya kacema, ne mpaanga sha mu mukuni shikasalangana.’+ 32  Lelo ilyo nkabuuka, nkamutangilila ku Galili.”+ 33  Lelo Petro amwaswike ati: “Nangu aba bambi bonse bamubutuke, ine nshamubutuke nakalya!”+ 34  Yesu amwebele ati: “Ndekweba icine cine, nati, Buno bwine ubushiku, ilyo mukolwe talati alile, ulenkaana imiku itatu.”+ 35  Petro amwebele ati: “Nangu ndi no kufwila pamo na imwe, nshamukaane nakalya.” Abasambi bambi na bo basosele cimo cine.+ 36  E lyo Yesu aile na bo ku cifulo+ ico beta ati Getsemane, kabili aebele abasambi ati: “Mwikale pano ilyo nalaya palya mu kupepa.”+ 37  Kabili ilyo asendele Petro na bana babili+ aba kwa Sebede, atendeke ukumfwa ubulanda no kusakamikwa nga nshi.+ 38  E lyo abebele ati: “Naumfwa ubulanda nga nshi, ni cikanga fye mfwe.+ Ikaleni pano no kulola pamo na ine.”+ 39  Awe cilya aya akatalamukila, awa ubukupeme, alapepa+ ati: “Tata, nga kuti cacitika, fumyeni pali ine uyu kapu.+ Lelo te fyo ine ndefwaya,+ kano ifyo imwe mulefwaya.”+ 40  Kabili aishile ku basambi no kusanga nabalaala, kabili aebele Petro ati: “Bushe kuti mwafilwa ukulola pamo na ine iawala fye limo?+ 41  Loleni+ kabili akupepeni,+ pa kuti mwi-ingila mu matunko.+ Umutima wena ulefwaisha, lelo umubili naunaka.”+ 42  Kabili umuku wa cibili,+ alibwelelemo mu kupepa, ati: “Tata, nga te kuti cicitike ukuti uyu kapu afumepo, kano fye nwemo, lekeni ukufwaya kwenu kucitwe.”+ 43  Na kabili alishile no kubasanga nabalaala, pantu amenso yabo yalifinine ku tulo.+ 44  E ico ilyo abashile, na kabili aliile no kupepa umuku wa citatu,+ abwekeshepo ukulanda fimo fine. 45  E lyo aile ku basambi no kubeba ati: “Pa nshita ya musango uyu, namulaala kabili muletuusha! Moneni! Inshita naipalama iya kuti Umwana wa muntu bamufutuke no kumupeela mu minwe ya babembu.+ 46  Imeni, tuleyeni. Moneni! Uulemfutuka apalama.”+ 47  Awe ilyo acili alelanda, moneni! Yuda,+ uwali pa basambi ikumi na babili (12), aliishile kabili ali pamo ne bumba ilyakwete impanga+ ne nkonto ilyafumine ku ntungulushi sha bashimapepo na bakalamba ba bantu.+ 48  Awe uwalemufutuka alibapeele icishibilo ca kuti: “Uo ndetomona, ninshi e o; mumwikate.”+ 49  Kabili alungeme kuli Yesu no kutila “Mwapoleni, mwe Kasambilisha!”+ no kumutomona.+ 50  Lelo Yesu+ amwebele ati: “Mune, cinshi ulefwaya kuno?” Awe baliishile kuli Yesu, bamwikata no kumwikata.+ 51  Lelo moneni! umo pa bali na Yesu afumishe ulupanga lwakwe no kukoma umusha wa kwa shimapepo mukalamba, amuputula no kutwi.+ 52  E lyo Yesu amwebele ati: “Bwesesha ulupanga umo lwikala,+ pantu bonse ababomfya ulupanga bakafwa ku lupanga.+ 53  Bushe nalimo uleti te kuti nombe Tata ukuti ampeele nomba line amabumba* ayacila ikumi na yabili (12) aya bamalaika?+ 54  Nga kanshi Amalembo kuti yafikilishiwa shani ayatila cili no kube fi?” 55  Muli ilya nshita Yesu aebele amabumba ati: “Bushe mwishile ne mpanga ne nkonto ku kunjikata kwati ndi cipondo?+ Cila bushiku naleikala mwi tempele+ ndesambilisha, lelo tamwanjikete. 56  Lelo fyonse ifi fyacitika pa kuti amalembo bakasesema balembele yafikilishiwe.”+ E lyo abasambi bonse bamushiile no kufulumuka.+ 57  Awe abaikete Yesu bamutwele kuli Kayafa+ shimapepo mukalamba, uko bakalemba ne ntungulushi balongene pamo.+ 58  Lelo Petro alemukonka akatalamukila, ukufika fye na mu lubansa+ lwa kwa shimapepo mukalamba, kabili ilyo aingile mu kati, aikele na babomfi ba mu ng’anda pa kuti amone ifyali no kucitika.+ 59  Pa nshita ilya, intungulushi sha bashimapepo ne cilye ca Sanhedrini conse balefwaya abantu aba kushinina Yesu ifya bufi pa kuti bamwipaye,+ 60  lelo tabasangile nangu umo, nangu ca kuti kwaleisa inte sha bufi ishingi.+ Pa numa kwaishile shibili 61  ashiti, “Uyu muntu aleti, ‘Kuti nabongolola itempele lya kwa Lesa no kulikuula mu nshiku shitatu.’”+ 62  Awe shimapepo mukalamba e pa kwima no kwipusha ati: “Bushe tauleasukapo nangu cimo pa fyo aba balekushinina?”+ 63  Lelo Yesu aikele fye tondolo.+ E ico shimapepo mukalamba atile kuli ena: “Ndekweba nati ulape+ Lesa wa mweo ukuti utwebe nga ni we Kristu+ Umwana wa kwa Lesa!” 64  Yesu amwebele+ ati: “Nausosa we mwine.+ Lelo ndemweba nati, Ukutula pali nomba+ mukamona Umwana wa muntu+ naikala ku kulyo+ kwa Wa Maka Yonse* kabili aleisa pa makumbi ya mu muulu.”+ 65  E lyo shimapepo mukalamba alepwile ifya kufwala fyakwe no kutila: “Aponta!+ Bushe tulekabila inte na shimbi?+ Moneni! Nomba mwayumfwila ifyo aleponta.+ 66  Muletipo shani?” Na bo ba-aswike abati: “Afwile ukufwa.”+ 67  Awe bamufwishile amate pa menso+ no kumuuma+ amakofi. Bambi bamutobele amapi ku menso,+ 68  abati: “Iwe Kristu,+ nga ni we kasesema, twebe, nani uwakuuma?”+ 69  Awe Petro aikele pa nse mu lubansa. E lyo umubomfi umukashana aishile kuli ena ati: “Na iwe wine wali pamo na Yesu umwina Galili!”+ 70  Lelo alikeene pa menso ya bonse ati: “Nshishibe ifyo ulelandapo.” 71  Nomba ilyo aile ku nse ku kayanda ka pa mpongolo, umukashana na umbi alimumwene no kweba abalipo ati: “Uyu muntu ali na Yesu umwina Nasarete.”+ 72  Na kabili alikeene, no kulapa ukuti: “Nshimwishibe uyo muntu!”+ 73  Ilyo papitile inshita iinono, abaiminine palya baishile no kweba Petro abati: “Ca cine na iwe wine wali na bo, pantu imilandile yobe e yakushinina.”+ 74  Awe atendeke ukuitiipwila no kulapa ati: “Nshimwishibe uyo muntu!” Kabili ilyo line mukolwe alililile.+ 75  E lyo Petro aibukishe ifyalandile Yesu, ati: “Ilyo mukolwe talalila, ulenkaana imiku itatu.”+ Kabili afumiine pa nse no kulila nga nshi.+

Amafutunoti

Moneni futunoti pali Mateo 23:7 pe shiwi lya kuti kasambilisha.
Yesu abomfeshe ishiwi ‘ibumba’ ukulingana ne fyo abena Roma balependa. Ku bena Roma mwi ‘bumba’ limo mwaleba abashilika ukucila pali 6,000. Pano pena lilepilibula ibumba ilikalamba.
Mu ciGriki paba ati, “ku kuboko kwa ku kulyo ukwa maka.”