Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Mateo 1:1-25

1  Ibuuku ililanda+ pali Yesu Kristu, mwana Davidi,+ mwana Abrahamu:+  Abrahamu afyele Isaki;+Isaki afyele Yakobo;+Yakobo na o afyele Yuda+ na bana bambi;   Yuda afyele Peresi+ na Sera muli Tamari;Peresi afyele Hesrone;+Hesrone na o afyele Ramu;+   Ramu afyele Aminadabu;Aminadabu afyele Naashone;+Naashone na o afyele Salumoni;+   Salumoni afyele Boasi muli Rahabu;+Boasi afyele Obedi muli Ruti;+Obedi na o afyele Yese;+   Yese afyele Davidi+ imfumu.+  Davidi afyele Solomone+ mu mukashi wa kwa Uria;   Solomone afyele Rehoboamu;+Rehoboamu afyele Abiya;Abiya+ na o afyele Asa;+   Asa afyele Yehoshafati;+Yehoshafati afyele Yehoramu;+Yehoramu na o afyele Usia;   Usia afyele Yotamu;Yotamu+ afyele Ahasi;+Ahasi na o afyele Hisekia;+ 10  Hisekia afyele Manase;+Manase+ afyele Amone;+Amone+ na o afyele Yoshia; 11  Yoshia+ afyele Yekonia+ na bana bambi, pa nshita balesendwa muli bunkole ku Babiloni.+ 12  Pa numa ya kusendwa muli bunkole ku Babiloni, Yekonia afyele Shealetieli;+Shealetieli na o afyele Serubabele;+ 13  Serubabele afyele Abiudi;Abiudi afyele Eliakimu;Eliakimu na o afyele Asore; 14  Asore afyele Sadoki;Sadoki afyele Akimu;Akimu na o afyele Eliudi; 15  Eliudi afyele Eleasari;Eleasari afyele Matani;Matani na o afyele Yakobo; 16  Yakobo afyele Yosefe, umulume wa kwa Maria, kabili muli Maria e mwafyelwe Yesu,+ no yu e Kristu.+ 17  E ico inkulo shonse ukufuma pali Abrahamu ukufika pali Davidi shali ikumi na shine (14), kabili ukufuma pali Davidi ukufika pa nshita balesendwa muli bunkole ku Babiloni shali ikumi na shine, kabili ukufuma pa nshita balesendwa muli bunkole ku Babiloni ukufika pali Kristu shali ikumi na shine. 18  Nomba ukufyalwa kwa kwa Yesu Kristu kwali ifi. Pa nshita ilyo nyina Maria akobekelwe+ kuli Yosefe, asangilwe ne fumo ilyafumine ku mupashi+ wa mushilo ilyo bashilaupana. 19  Nomba Yosefe umulume wakwe, apo ali umulungami kabili talefwaya ukumuseebanya ku bantu,+ apangile ukumuleka+ mu bumfisolo. 20  Lelo pa numa ya kutontonkanya pali ifi fyonse, moneni! malaika wa kwa Yehova amoneke kuli ena mu cilooto, no kusosa ati: “Yosefe, mwana Davidi, witiina ukusenda umukashi obe Maria ku mobe, pantu ifumo emiite lifumine ku mupashi wa mushilo.+ 21  Akafyala umwana umwaume, kabili ukamwinike ati Yesu,+ pantu akapususha+ abantu+ bakwe ku membu shabo.”+ 22  Na kuba fyonse ifi fyacitike pa kuti cifikilishiwe ico Yehova+ asoseele muli kasesema+ wakwe ati: 23  “Moneni! nacisungu+ akemita no kufyala umwana umwaume, kabili bakamwinika ati Imanuele,”+ ishina ilyalola mu kuti “Lesa Aba na Ifwe.”+ 24  Ilyo Yosefe ashibwike mu tulo acitile ifyo malaika wa kwa Yehova amwebele, na o asendele umukashi ku mwakwe. 25  Lelo taleele+ nankwe ukufikila afyala umwana umwaume,+ kabili amwinike ati Yesu.+

Amafutunoti