Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Mateo 2:1-23

2  Pa numa ya kufyalwa kwa kwa Yesu mu Betelehemu+ wa mu Yudea mu nshiku sha mfumu Herode,*+ moneni! ababukila ku ntanda+ bafumine ku kabanga no kuya ku Yerusalemu,  no kusosa abati: “Ili kwi imfumu+ ya baYuda iyafyalwa? Pantu twamwene ulutanda+ lwakwe ilyo twali ku kabanga, kabili twishile ku kumufukamina.”  Ilyo Imfumu Herode yaumfwile ifi, yalisakamikwe, pamo na bonse mu Yerusalemu;  kabili ilyo yalonganike intungulushi sha bashimapepo shonse na bakalemba ba bantu, yatendeke ukubepusha ukwali no kufyalilwa Kristu.  Bayebele abati: “Mu Betelehemu+ wa mu Yudea; pantu ifi e fyo calembwa ukupitila muli kasesema ati:  ‘Na iwe, we Betelehemu+ uwa mu calo ca Yuda, tauli musumba uushacindama pa balashi ba calo ca Yuda; pantu muli iwe e mukafuma kateka,+ uukacema+ abantu bandi, abena Israele.’”  E lyo Herode mu bumfisolo aitile ababukila ku ntanda no kubepukisha inshita ulutanda lwamoneke;  kabili, pa kubatuma ku Betelehemu, atile: “Kabiyeni kafwayeni bwino bwino uyo umwana, kabili nga mwamusanga, mukesenjeba, pa kuti na ine nkayemufukamina.”+  Ilyo baumfwile ifyalandile imfumu, balimine balaya; kabili, moneni! ulutanda ulo bamwene ilyo bali ku kabanga+ lwalibatangilile, mpaka lwaisaiminina mu muulu apali umwana. 10  Ilyo bamwene ulutanda, balisekelele nga nshi. 11  Kabili ilyo baingile mu ng’anda, bamwene umwana na Maria nyina, kabili, ilyo bawile pa nshi, balimutootele. Awe baiswile umwali ifyuma fyabo no kumupeela ifya bupe ifi: golde ne fyanunkila na muri.* 12  Lelo, pa mulandu wa kuti balisokelwe+ kuli Lesa mu cilooto ukuti bebwelela kuli Herode, bapitile inshila imbi pa kubwelela ku calo ca ku mwabo. 13  Ilyo bafumineko, moneni! malaika+ wa kwa Yehova amoneke mu cilooto kuli Yosefe, no kusosa ati: “Ima, senda umwana na nyina no kufulumukila ku Egupti, kabili ukekale kulya mpaka nkakwebe ukufumako; pantu Herode alatendeka ukufwaya umwana pa kuti amwipaye.” 14  Awe alimine no kusenda umwana na nyina ubushiku no kuya ku Egupti, 15  kabili aikele kulya mpaka ne mfwa ya kwa Herode, pa kuti cifikilishiwe+ ico Yehova alandiile muli kasesema wakwe ati: “Naitile umwana wandi ukufuma ku Egupti.”+ 16  Awe Herode, pa kumona ukuti ababukila ku ntanda bamupita pa mano, alifulilwe nga nshi, kabili atumine aba kuyaipaya abana baume bonse mu Betelehemu na mu fitungu fya uko fyonse, aba myaka ibili no kucepako, ukulingana ne nshiku afwailishe bwino bwino ku babukila ku ntanda.+ 17  Awe califikilishiwe icalandilwe ukupitila muli kasesema Yeremia ati: 18  “Ishiwi nalyumfwika mu Rama,+ ukulila no kuloosha nga nshi; ni Rakele+ e ulelila abana bakwe, kabili talefwaya no kumusansamusha, pantu nabafwa.” 19  Ilyo Herode afwile, moneni! malaika wa kwa Yehova amoneke mu cilooto+ kuli Yosefe mu Egupti 20  no kutila: “Ima, senda umwana na nyina no kuya ku calo ca Israele, pantu abalefwaya ukwipaya umwana balifwa.” 21  Awe alimine no kusenda umwana na nyina no kwingila mu calo ca Israele. 22  Lelo ilyo aumfwile ukuti Arkelao e wapyene Herode wishi pa bufumu mu Yudea, alitiinine ukuyako. Kabili ilyo asokelwe kuli Lesa mu cilooto,+ aile ku citungu ca Galili,+ 23  no kuyaikala mu musumba wa Nasarete,+ pa kuti cifikilishiwe icalandiilwe muli bakasesema ati: “Aketwa umwina Nasarete.”+

Amafutunoti

E kutila, Herode Mukalamba.
Muri mafuta yanunkila ayo balefumya ku finyamuti fya fimuti fimo.