Mateo 22:1-46

22  Yesu na kabili alandile kuli bena mu filangililo ati:+  “Ubufumu bwa kwa Lesa bwaba kwati ni mfumu, iyapekanishishe umwana wa iko umwaume umutebeto+ wa bwinga.  Kabili yatumine abasha ba iko ku kuyaeba abaitilwe ku mutebeto+ wa bwinga ukuti bese, lelo balikeene ukwisa.+  Atumine na kabili abasha+ bambi ati, ‘Kebeni abo naita amuti: “Moneni! Nimpekanya umutebeto+ wandi, ninjipaya ing’ombe shandi ne nama ishaina, na fyonse nabapekanya. Iseni ku mutebeto wa bwinga.”’+  Lelo tababikileko amano kabili balifuminepo, umo aile kwi bala lyakwe, umbi na o ku bukwebo bwakwe;+  lelo abashala, baikete abasha bakwe, babacusha no kubepaya.+  “Lelo imfumu yalikalipe, kabili yatumine abashilika ba iko na bo baipeye balya bakepaya no koca umusumba wabo.+  E lyo yaebele abasha ba iko aiti, ‘Umutebeto wa bwinga wena naupekanishiwa, lelo abetilwe tabalingile.+  E ico kabiyeni mu misebo iyafuma mu musumba, na bonse abo mulesanga mubete bese ku mutebeto wa bwinga.’+ 10  Awe balya basha baile mu misebo no kulonganika bonse abo basangile, ababifi pamo na basuma;+ no muputule wa kusefeshamo ubwinga waiswilemo abaikele+ pe tebulo. 11  “Ilyo imfumu yaingile pa kuti imone abaishile, yamwene umuntu uushafwele ica kufwala ca ku bwinga.+ 12  E ico yamwebele aiti, ‘Mune, bushe wingile shani muno, ukwabula ica kufwala ca ku bwinga?’+ Na o akutumene fye. 13  E lyo imfumu yaebele ababomfi ba iko aiti, ‘Mukakeni amolu na maboko no kumupoosa pa nse mu mfifi. Kulya e kwalaba ukulila no kusumanya ameno.’+ 14  “Pantu abaitwa bengi, lelo abasalwa banono.”+ 15  E lyo abaFarise baile no kumfwana ukuti bamwikatile mu milandile yakwe.+ 16  E ico batumine abasambi babo kuli Yesu, pamo na ba mu kabungwe ka kwa Herode,+ abati: “Mwe Kasambilisha, twalishiba ukuti mulanda icishinka kabili musambilisha inshila ya kwa Lesa mu cine, kabili tamutiina umuntu nangu umo, pantu tamulolesha pa mimonekele ya bantu.+ 17  Nomba twebeni, Muletipo shani? Bushe calisuminishiwa ukusonka umusonko kuli Kaisare nelyo iyo?”+ 18  Nomba pa mulandu wa kuti alishibe ukuti bali ni mbifi, atile: “Mulandu nshi mulenjesesha, mwe ba bumbimunda?+ 19  Nangeni indalama musonkela umusonko.” Awe bamutwaliile denari imo. 20  Na o abepwishe ati: “Bushe uyu mutwe uuli apa ne fi balembapo fya kwa nani?”+ 21  Batile: “Fya kwa Kaisare.” E lyo abebele ati: “E ico peeleni ifya kwa Kaisare kuli Kaisare, ne fya kwa Lesa kuli Lesa.”+ 22  Awe ilyo baumfwile ifi, balipapile, kabili balimushile no kuya.+ 23  Pa bushiku bulya, abaSaduke, abatila takwaba ukubuuka ku bafwa, baishile kuli ena no kumwipusha abati:+ 24  “Mwe Kasambilisha, Mose atile, ‘Umuntu nga afwa ukwabula ukufyala abana, munyina afwile ukuupa umukashi wakwe no kufyalila munyina abana.’+ 25  Nomba kwali aba bwananyina cinelubali (7) abali na ifwe; kabili uwa ntanshi alyupile no kufwa, kabili apo takwete abana, ashilile munyina umukashi wakwe.+ 26  E fyo cali na ku wa bubili e lyo no wa butatu, kabili ifi fine e fyo cali na kuli bonse cinelubali (7).+ 27  Pa kulekelesha, umwanakashi alifwile. 28  Nomba mu kubuuka kwa bafwa, akaba umukashi wa kwa nani pali balya cinelubali (7)? Pantu bonse balimuupilepo.”+ 29  Na o Yesu abaswike ati: “Mwaliluba, pantu tamwaishiba Amalembo nelyo amaka ya kwa Lesa;+ 30  pantu mu kubuuka kwa bafwa, abaume taboopa nangu abanakashi ukuupwa,+ lelo baba nga bamalaika mu muulu. 31  Kabili pa mulandu wa kubuuka ku bafwa, bushe tamwabelenga ifyo Lesa alandile kuli imwe ati,+ 32  ‘Nine Lesa wa kwa Abrahamu kabili Lesa wa kwa Isaki kabili Lesa wa kwa Yakobo’?+ Te Lesa wa bafwa iyo, lelo ni Lesa wa ba mweo.”+ 33  Awe ilyo amabumba yaumfwile ifi, yalipapile nga nshi pa misambilishishe yakwe.+ 34  Ilyo abaFarise baumfwile ukuti atalalika abaSaduke, baishile capamo ibumba limo. 35  Awe umunabo umo, uwaishibishe Amafunde,+ aipwishe Yesu pa kuti amweshe ati: 36  “Mwe Kasambilisha, lifunde nshi ilikalamba mu Mafunde yonse?”+ 37  Na o amwebele ati: “‘Uletemwa Yehova Lesa obe no mutima obe onse, no mweo obe onse, no kutontonkanya kobe konse.’+ 38  Ili e funde ilikalamba kabili e lya ntanshi. 39  Ilya cibili, ilyapalana ne li, litila, ‘Uletemwa umunobe nge fyo waitemwa we mwine.’+ 40  Pali aya amafunde yabili e pashintilila Amafunde yonse ne fyebo fya Bakasesema.”+ 41  Nomba ilyo abaFarise balongene pamo, Yesu abepwishe ati:+ 42  “Muletipo shani pali Kristu? Bushe Mwana wa kwa nani?” Bamwebele abati: “Wa kwa Davidi.”+ 43  Na o abepwishe ati: “Nga cinshi Davidi, ilyo apokelele umupashi wa mushilo+ amwitile ati ‘Shikulu,’ ilyo asosele ati, 44  ‘Yehova aebele Shikulu ati: “Ikala ku kwa kulyo kwandi mpaka nkabike abalwani bobe pe samba lya makasa yobe”’?+ 45  E ico nga Davidi amwitile ati ‘Shikulu,’ kuti aba shani umwana wakwe?”+ 46  Awe tapali nangu umo uwali na maka ya kumwasuka, nangu uwapamine ukumwipusha na kabili ukufuma pali bulya bushiku.+

Amafutunoti