Mateo 19:1-30

19  Nomba ilyo Yesu apwishishe ukulanda aya mashiwi, afumine ku Galili no kuya ku mipaka ya Yudea kwi shilya lya Yordani.+  Na mabumba ayakalamba yalimukonkele, na o abondapiile kulya kwine.+  E lyo abaFarise baishile kuli ena, balefwaya ukumwesha, kabili batile: “Bushe calisuminishiwa umuntu ukuleka umukashi wakwe pa mulandu fye onse?”+  Na o abaswike ati: “Bushe tamwabelenga ukuti uwababumbile pa kutendeka ababumbile umwaume no mwanakashi,+  kabili atile, ‘E mulandu wine umwaume akashiila wishi na nyina+ no kulambatila ku mukashi wakwe, kabili aba babili bakaba umubili umo’?+  E ico tabali babili na kabili iyo, lelo bali umubili umo. Kanshi, ico Lesa alundenye, umuntu e cilekanya.”+  Na bo bamwebele abati: “Nga kanshi cinshi Mose alandile ukuti umulume kuti apeela umukashi kalata wa kumutamfya no kumuleka?”+  Atile kuli bena: “Ni pa mulandu wa kukosa kwa mitima yenu,+ e co Mose amusuminishishe ukuleka abakashi benu, lelo te fyo cali pa kutendeka.+  Ndemweba nati, onse uwaleka umukashi wakwe, apashili umulandu wa bulalelale, aupa na umbi, ninshi acita ubucende.”+ 10  Abasambi batile kuli ena: “Kanshi nga e fyo caba ifi ku mwaume no mukashi wakwe, cawamapo ukukanaupa.”+ 11  Na o abebele ati: “Te bantu bonse abengekala ukwabula ukuupa, kano fye abakwata ici cine ica bupe.+ 12  Pantu kwaba abantu abashaba na maka ya kuupa ukufuma fye pa kufyalwa,+ kabili kwaba bamo abatungulwa fye ku bantu, e lyo kwaba na basalapo ukukanaupa pa mulandu wa bufumu bwa mu muulu. Uwingekala ukwabula ukuupa, naekale ifyo fine.”+ 13  Awe kwali abaletele abana abanono kuli Yesu, pa kuti abike iminwe yakwe pali bena no kubapepelako; lelo abasambi balibakalipile.+ 14  Lelo, Yesu atile: “Lekeni abana abanono, mwilabalesha ukwisa kuli ine, pantu ubufumu bwa mu muulu bwa bantu ababa kwati ni aba bana.”+ 15  Awe ilyo abikile iminwe yakwe pali bena, alifumineko.+ 16  Kabili moneni! umuntu umo aishile kuli ena no kutila: “Mwe Kasambilisha, fintu nshi ifisuma ifyo mfwile ukucita pa kuti nkakwate umweo wa muyayaya?”+ 17  Na o atile kuli ena: “Mulandu nshi ulenjipushisha pa fisuma? Kwaba fye umusuma Umo.+ Lelo nga ulefwaya ukupusuka, ulekonka amafunde.”+ 18  Na o amwipwishe ati: “Mafunde nshi?”+ Yesu atile: “Wilaipaya,+ Wilacita ubucende,+ Wilaiba,+ Wilaba inte ya bufi,+ 19  Ulecindika wiso na noko,+ kabili, Uletemwa umunobe nge fyo waitemwa we mwine.”+ 20  Umulumendo atile kuli ena: “Ndakonka ifi fyonse. Bushe finshi fimbi mfwile ukucita?” 21  Yesu atile kuli ena: “Nga ulefwaya ukuba uwapwililika, kashitishe ifyuma fyobe no kupeela abapiina indalama, kabili ukakwata icuma mu muulu,+ e lyo wise ube umusambi wandi.”+ 22  Ilyo umulumendo aumfwile aya mashiwi, alifuminepo ninshi naikatwa ubulanda, pantu alikwete ifyuma ifingi.+ 23  Lelo Yesu atile ku basambi bakwe: “Ndemweba icine cine nati, cikaba icayafya ku wa fyuma ukwingila mu bufumu bwa mu muulu.+ 24  Kabili ndemweba nati, Cayangukapo ku ngamila ukupula mu linso lya nshindano ukucila uwa fyuma ukwingila mu bufumu bwa kwa Lesa.”+ 25  Ilyo abasambi baumfwile ici, balipapile nga nshi abati: “Nga kanshi nani engapusuka?”+ 26  Ilyo Yesu abaloleshe pa menso, abebele ati: “Abantu bena teti bacite ici, lelo Lesa kuti acita ifintu fyonse.”+ 27  E lyo Petro amwipwishe ati: “Moneni! Twalisha fyonse no kumukonka; finshi ifwe tukakwata?”+ 28  Yesu atile kuli bena: “Ndemweba icine cine nati, Ilyo ifintu fikabumbwa cipya cipya, ilyo Umwana wa muntu akekala pa cipuna cakwe ica bufumu ica bukata, na imwe bene mwe bankonka mukekala pa fipuna fya bufumu ikumi na fibili (12), no kupingula imikowa ikumi na ibili iya kwa Israele.+ 29  Na onse uwasha amayanda nelyo bamunyina nelyo inkashi nelyo wishi nelyo nyina nelyo abana nelyo amabala pa mulandu we shina lyandi, akapokelela ifingi nga nshi e lyo no mweo wa muyayaya.+ 30  “Lelo abengi aba ntanshi bakaba aba kulekelesha, na ba kulekelesha bakaba aba ntanshi.+

Amafutunoti