Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Mateo 3:1-17

3  Mu nshiku shilya Yohane Kabatisha+ aishile alebila mu matololo+ ya mu Yudea,  ati: “Lapileni,+ pantu ubufumu bwa mu muulu nabupalama.”+  Na kuba, uyu e o balandapo kuli kasesema Esaya+ mu mashiwi ayatila: “Umfweni! Umuntu alebilikisha mu matololo aleti, ‘Pekanyeni+ inshila ya kwa Yehova! Lungamikeni inshila shakwe.’”  Kabili uyu wine Yohane alefwala ica kufwala ca masako+ ya ngamila no mushipi+ wa mpapa mu musana; ne fya kulya alelya ni makanta+ no buci+ bwa mu mpanga.  E lyo aba mu Yerusalemu na bonse aba mu Yudea na ba mu mpanga yonse iyashingulwike Yordani baile kuli ena,  na o alebatisha abantu mu Mumana wa Yordani+ kabili baleyebelela imembu shabo apabuuta.  Ilyo fye amwene abaFarise abengi na baSaduke+ baleisa uko alebatishisha, abebele ati: “Mwe bana ba nsoka mwe,+ nani amusokele ukufulumuka ubukali ubuleisa?+  E ico citeni ifintu ifilelanga ukuti namulapila;*+  kabili mwilatila, ‘Twalikwata shifwe Abrahamu.’+ Pantu ndemweba, nati, Lesa ali na maka ya kwalula aya amabwe ukuba abana ba kwa Abrahamu.+ 10  Kale kale isembe+ lili kwi shinte lya muti; e ico umuti onse uushitwala ifisabo ifisuma bakautema+ no ku-upoosa mu mulilo.+ 11  Ine ndemubatisha mu menshi+ pa mulandu wa kulapila kwenu;+ lelo uuleisa+ pa numa alincila amaka, kabili nshalinga ukumufuula indyato.+ Ulya ena akamubatishisha ku mupashi+ wa mushilo na ku mulilo.+ 12  Ica kwelelako cakwe cili mu minwe yakwe kabili akawamya bwino bwino apa kupumina ingano, no kulonganya ingano no kushibika mu butala,+ lelo imisungu akayoca+ mu mulilo uushingashima.” 13  E lyo Yesu afumine ku Galili+ no kwisa ku Yordani kuli Yohane, pa kuti amubatishe.+ 14  Lelo Yohane aeseshe ukumulesha ati: “Ni we ufwile ukumbatisha, kabili ni we wise kuli ine?” 15  Yesu ayaswike ati: “Leka cibe ifi fine pali ino nshita, pantu nacilinga ifwe ukucita fyonse ifyalungama.”+ E lyo Yohane asumine. 16  Ilyo Yesu abatishiwe, apo pene afumine mu menshi; kabili, moneni! umuulu waliswike,+ kabili amwene umupashi wa kwa Lesa uleika kwati ni nkunda,+ uleisa pali ena.+ 17  Moneni! kabili, kwali ne shiwi+ ukufuma mu muulu aliti: “Uyu e Mwana wandi,+ uwatemwikwa,+ uo nsekelamo.”+

Amafutunoti

Mu ciGriki paba ati, “Twaleni ifisabo ifya kulanga ukuti namulapila.”