Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukutendeka 18:1-33

18  Kabili Yehova amoneke+ kuli Abrahamu mu miti iikalamba iya mu Mamre,+ ninshi naikala pa mwinshi we tenti pa nshita akasuba kabalikishe.+  Ilyo ainwine amenso,+ amwene abantu batatu nabeminina akatalamukila. Ilyo abamwene afumine ulubilo pa mwinshi we tenti ku kubasengela e lyo ainama ukufika pa nshi.+  Kabili atile: “Mwe Yehova, nga ca kuti namusanga ubusuma muli ine, mwipitilila pa mubomfi wenu.+  Mukwai lekeni bamuletele utumenshi twa kusamba ku makasa.+ E lyo mutuushe mwi samba lya muti.+  Na ine nalamuletela umukate, uwalamutekako umutima.+ Pa numa, e lyo mwingapitilila, pantu e cilengele ukuti mwise mupite pa mubomfi wenu.” Na bo batile: “Cisuma. Cita ifyo fine wasosa.”  Awe Abrahamu ayangufyenye ukuya mwi tenti umwali Sara no kumweba ati: “Angufyanya! Buula amagaloni* yatatu aya buunga bwapeleka, ukase no kupangamo imikate.”+  Kabili Abrahamu abutukile ku mukuni no kusalapo umwana wa ng’ombe uwanakilila kabili umusuma no kupeela umubomfi, na o alyangufyenye ukupekanya.+  E lyo abuulile umukaka watikama no mukaka no mwana wa ng’ombe uo apekenye no kufiteka apo baali.+ Nomba ena aiminine mupepi na bo mwi samba lya muti ilyo balelya.+  E lyo bamwipwishe ati: “Ali kwi Sara umukashi obe?”+ Na o atile: “Ali pano pene mwi tenti!”+ 10  E ico akonkenyepo ati: “Ukubwela nkabwela kuli iwe uyu mwaka uleisa pa nshita nga ino ine, kabili mona! Sara umukashi obe akakwata umwana mwaume.”+ Sara ninshi na o alekutika pa mwinshi we tenti, ilyali ku numa ya mwaume wine uyu. 11  Nomba Abrahamu na Sara bali bakote, abaikele imyaka iingi nga nshi.+ Ninshi Sara alileka umusango wa banakashi.+ 12  E ico Sara atendeke ukusekela mu mutima,+ ati: “Bushe cine cine nkaba ne nsansa, apo nomba amaka nayapwa, e lyo shikulu na o alikota?”+ 13  E lyo Yehova atile kuli Abrahamu: “Nga cinshi ico Sara asekela, ati, ‘Bushe cine cine ine ne mukote nine ningafyala umwana?’+ 14  Bushe kuli icingapesha Yehova amano?+ Pa nshita iyalingwa nkesa na kabili kuli iwe, uyu mwaka uleisa pa nshita nga ino ine, e lyo Sara akakwata umwana mwaume.” 15  Lelo Sara alakaana, ati: “Awe nshisekele!” Pantu ali no mwenso. Na o atile: “Iyo! Ukuseka nauseka.”+ 16  Pa numa, aba bantu balimine, balungama na ku Sodomu,+ na Abrahamu ali pamo na bo alebashindika.+ 17  E lyo Yehova atile: “Bushe mfise ico ndecita kuli Abrahamu?+ 18  Kabili cine cine, Abrahamu akaba uluko ulukalamba kabili ulwa maka, ne nko shonse isha pe sonde shikaimwena ipaalo muli ena.+ 19  Ine nalimwishiba ukutila akafunda abana bakwe abaume na ba mu ng’anda yakwe abakafyalwa ku ntanshi pa kuti bakalekonka imibele ya kwa Yehova ku kucita ubulungami no bupingushi;+ pa kuti Yehova akacitile Abrahamu ifyo alandile pali ena.”+ 20  E lyo Yehova atile: “Ukuilishanya pali Sodomu na Gomora,+ kwena nakumfwika, no lubembu lwabo, kwena, nalubipisha.+ 21  Nalayako pa kuti nkamone nga ca kuti ifyo balecita e filya fine naumfwile, kabili nga te fyo ndeyaishiba.”+ 22  Nomba balya baume balyalwike balola na mu nshila ya ku Sodomu; lelo Yehova ena,+ ashele naiminina mupepi na Abrahamu.+ 23  E lyo Abrahamu apalamineko no kusosa ati: “Bushe cine cine umulungami na o mukamonawila kumo no mubifi?+ 24  Tutile mu musumba muli abalungami amakumi yasano (50), bushe na lyo line, mukabonaula no kukanabelela ulya musumba uluse pa mulandu wa balungami amakumi yasano abalimo?+ 25  Te kuti mucite ica musango uyu, ukwipaila umulungami kumo no mubifi ica kuti umulungami abe ngo mubifi!+ Te kuti mucite ica musango uyu.+ Bushe Kapingula wa pano isonde ponse takacite icalungama?”+ 26  E lyo Yehova atile: “Nga nasanga mu musumba wa Sodomu muli abalungami amakumi yasano (50) nkabelela ulya musumba onse uluse pa mulandu wabo.”+ 27  Lelo Abrahamu ayaswike no kutila: “Moneni, napama fye ukulanda na Yehova, nangu ca kutila ndi lukungu fye kabili imito.+ 28  Tutile pa balungami amakumi yasano (50) pabulila basano, bushe mukonaula umusumba onse pa mulandu wa abo basano?” Na o atile: “Nshakaonaule nga nasangamo abalungami amakumi yane na basano (45).”+ 29  Na kabili alibwekeshepo ukumwipusha ati: “Tutile mwasangwa amakumi yane (40)?” Na o atile: “Nshakacite co pa mulandu wa abo amakumi yane.” 30  Lelo atwalilile ati: “Shi mwifulwa,+ mwe Yehova, lekeni nande:+ Nga mwasangwa amakumi yatatu (30)?” Na o atile: “Nshakacite co nga nasangamo amakumi yatatu.” 31  Na o abikilepo fye ukwipusha ati: “Moneni, napama fye ukulanda na Yehova:+ Tutile mwasangwa amakumi yabili (20)?” Na o atile: “Nshakaonaule pa mulandu wa abo amakumi yabili.”+ 32  Pa kulekelesha atile: “Mukwai kwena mwibubuka mu bukali,+ mwe Yehova, lekeni njipushe fye uno wine umuku umo:+ Tutile mwasangwa ikumi limo (10)?” Na o atile: “Nshakaonaule pa mulandu wa abo ikumi limo.”+ 33  Awe Yehova+ aliile ilyo apwile ukulanda na Abrahamu, Abrahamu na o abwelele ku mwakwe.

Amafutunoti

Muli galoni imo mwaleingila amalita ukucilako panono pali 7.