Ukutendeka 2:1-25

2  E fyo umuulu ne sonde pamo na fyonse ifyabamo fyapwile ukupangwa.+  Na mu bushiku bwalenga cinelubali (7) e mo Lesa apwile imilimo yakwe iyo abombele, kabili mu bushiku bwalenga cinelubali e lyo atuushishe ku milimo yakwe yonse.+  E lyo Lesa apaalile ubushiku bwalenga cinelubali (7) no kubulenga ukuba ubwa mushilo, pantu e bushiku alekele ukubomba imilimo yakwe yonse, ilyo apangile fyonse ifyo alefwaya ukupanga.+  E fyo umuulu na pano isonde fyapangilwe, mu bushiku Yehova Lesa apangilemo isonde no muulu.+  Nomba paali tapalaba ifimpusa fya mu mpanga pano isonde, ne fimenwa fya mu mpanga fyali tafilamena, pantu Yehova Lesa ninshi talalosha+ imfula pano isonde kabili tapaali umuntu uwa kulima umushili.  Lelo fubefube+ aleima pano isonde no kutapilila umushili onse.+  E lyo Yehova Lesa abumbile umuntu ku lukungu+ lwa mu mushili+ kabili apuutile mu myona yakwe umupu wa bumi,+ no yo muntu aishileba uwa mweo.+  Awe Yehova Lesa alimine ibala mu Edeni+ ku kabanga, abikilemo no muntu uo abumbile.+  Kabili Yehova Lesa ameseshe umuti onse uwawama ukumona no wawama ukulyako e lyo no muti wa mweo+ pa kati ke bala; no muti wa kulenga ukwishibo ubusuma no bubi.+ 10  Kabili mu Edeni mwafumine umumana uwa kutapilila ibala, kabili muli ulya mumana mwafumine ne mimana ine. 11  Ishina lya mumana wa kubalilapo ni Pishone, uwashinguluka incende yonse iya Habila,+ ukwaba golde. 12  Kabili golde ya muli ilya ncende isuma.+ Mwaliba ne finyamuti ifitwa bedola+ ne libwe lya shohamu.+ 13  Ne shina lya mumana walenga bubili ni Gihone; uwashinguluka incende yonse iya Kushi. 14  E lyo ishina lya mumana walenga butatu ni Hidekele,+ uwalola ku kabanga ka Asiria.+ No mumana walenga bune ni Yufrate.+ 15  E lyo Yehova Lesa abuulile umuntu no kumubika mwi bala lya Edeni+ ku kulilima no kulisakamana.+ 16  Kabili Yehova Lesa apeele ili funde ku muntu, ati: “Ku muti onse uwa mwi bala ukulya ulelyako no kwikuta.+ 17  Lelo ku muti wa kulenga ukwishiba ubusuma no bubi kwena wilalyako, pantu mu bushiku ukalyako ukufwa ukafwa.”+ 18  Kabili Yehova Lesa atile: “Te cisuma umuntu ukulaikala fye eka. Nalabumba uwa kumwafwa, kabili umunankwe.”+ 19  Kabili Yehova Lesa abumbile ukufuma ku mushili inama shonse isha mu mpanga ne fipupuka fyonse ifya mu lwelele. Afiletele na ku muntu ukuti afiinike amashina; awe ishina lyonse ilyo umuntu ainike ica mweo+ conse, e lyali ishina lya ciko.+ 20  E ico umuntu ainike amashina ya fitekwa fyonse ne fyuni fyonse ifya mu lwelele ne nama shonse isha mu mpanga, lelo ena takwete umunankwe uwa kumwafwa. 21  E ico Yehova Lesa aponeshe umuntu mu tulo+ tukalamba, kabili ilyo aali mu tulo, abuulileko ulubafu lumo, no kucilika umunofu palya lwafumine. 22  Kabili mu lubafu ulo Yehova Lesa abuulile ku muntu, apangilemo umwanakashi no kumuleta ku muntu.+ 23  E lyo umuntu atile:“Nomba uyu e fupa lya mu mafupa yandiKabili e munofu wa mu munofu wandi.+Akulaitwa ati Umwanakashi,Pantu mu mwaume e mo abuulilwe.”+ 24  Ni pali ici umwaume akashiila wishi na nyina+ no kulambatila ku mukashi wakwe, na bo bakaba umubili umo.+ 25  Kabili aba babili, e kutila umuntu no mukashi wakwe, baleikala fye ubwamba,+ lelo nangu cali ifi tabaleumfwa insoni.+

Amafutunoti