Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukutendeka 16:1-16

16  Nomba Sarai, umukashi wa kwa Abramu, tamufyalile abana;+ lelo ali no mubomfi umukashana ne shina lyakwe ni Hagari.+  E ico Sarai aebele Abramu ati: “Moneni! Yehova alintana ubufyashi.+ Sendameni no mubomfi wandi umukashana. Napamo kuti amfyalilako abana.”+ Awe Abramu akutike kwi shiwi lya kwa Sarai.+  E lyo Sarai, umukashi wa kwa Abramu, abuulile Hagari, umubomfi wakwe umukashana umwina Egupti, amupeele kuli Abramu umulume wakwe ku kuba umukashi wakwe.+ Ici cacitike ilyo Abramu aikele mu calo ca Kanaani pa myaka ikumi (10).  Na o akumene na Hagari, kabili alimite. Nomba ilyo aishibe ukuti naimita, atampile ukusuula nakulu.+  Na pali ci Sarai atile kuli Abramu: “Ni we walenga ukuti ncule fi. Ine napeele umubomfi wandi umukashana ukuti umufukatile, nomba ena cilya aishiba ukuti naimita, ansuula no kunsuula. Yehova napingule, pa kuti tumone uuli ne cilubo pali ine na iwe.”+  E ico Abramu atile kuli Sarai:+ “Mona! Umubomfi obe umukashana ali mu minwe yobe. Umucite ico ulemona ukuti e ciweme.”+ Awe Sarai atampile ukulamucusha ica kuti Hagari alimubutwike.+  Pa numa malaika wa kwa Yehova+ amusangile pa kamfukumfuku ka menshi mu matololo, akabela mu musebo waya ku Shuri.+  Kabili amwipwishe ati: “Hagari, we mukashana umubomfi wa kwa Sarai, ni kwi wafuma kabili ni kwi uleya?” Na o ayaswike ati: “Ni mama Sarai ndefulumuka.”  E lyo malaika wa kwa Yehova amwebele ukuti: “Bwelelamo kuli nokokulu no kuipetamika mwi samba lya kuboko kwakwe.”+ 10  E lyo malaika wa kwa Yehova amwebele ati: “Nkafusha abana bobe icine cine,+ ica kuti tabakapendwe ku bwingi.”+ 11  Malaika wa kwa Yehova amwebele no kuti: “Mona nawimita, ukafyala umwana umwaume kabili ukamwinike ati Ishmaele;+ pantu Yehova naumfwa ukuilishanya kobe.+ 12  Na o akaba uwa maka kwati ni colwa. Ukuboko kwakwe kukalalwisha umuntu onse, no kuboko kwa muntu onse kukalamulwisha;+ kabili akekala mupepi na bamunyina bonse.”+ 13  Awe ainike Yehova uwalelanda nankwe ishina lya kuti: “Ni mwe Lesa uumona,”+ ne co amwinikiile fi ni co umwine atile: “Bushe ca cine uyu namona kuno e ulya wine uumona ine?” 14  E mulandu wine icishima cilya cainikilwe ati Beere-lahai-roi,+ kabili cabela pa kati ka Kadeshe-barnea na Berede. 15  Pa numa, Hagari afyalile Abramu umwana mwaume na o Abramu ainike umwana wakwe uo Hagari amufyalile ati Ishmaele.+ 16  Kabili Abramu ali ne myaka amakumi cinekonsekonse na mutanda (86) ilyo Hagari amufyalile Ishmaele.

Amafutunoti