Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukutendeka 22:1-24

22  Nomba pa numa ya ifi fintu Lesa wa cine aeseshe Abrahamu.+ E ico alimwitile ati: “Abrahamu!” Na o ayaswike ati: “Mukwai!”+  Awe akonkenyepo ukusosa ati: “Buula umwana obe umwaume, umwana obe umo fye mpo uo watemwisha,+ Isaki,+ uye na ku calo ca Moria+ kabili kulya umutuule ngo mutuulo wa koca pa lupili lumo ulo ndekweba.”+  Awe Abrahamu acelele ulucelo no kunina pa mpunda yakwe kabili asendele na babomfi bakwe babili na Isaki umwana wakwe;+ kabili alepawile inkuni sha kupeelelapo umutuulo wa koca. E lyo aimine no kuya ku cifulo ico Lesa wa cine amwebele.  Ni pa bushiku bwalenga shitatu e po Abrahamu ainwine amenso yakwe no kumona cilya cifulo akatalamukila.  Nomba Abrahamu aebele ababomfi bakwe ati:+ “Shaleni pano ne mpunda, lelo ine no mulumendo tuleya kulya ku kupepa+ kabili twalamusanga pano pene.”  E lyo Abrahamu abuulile inkuni sha kutuulilapo umutuulo wa koca no kutwika Isaki umwana wakwe+ kabili asendele umulilo no mwele wa kwipailako mu minwe yakwe, na bonse babili balaya.+  Awe Isaki aitile Abrahamu wishi ati: “Tata!”+ Na o ayaswike ati: “Sosa mwana wandi!”+ Kabili akonkenyepo ati: “Umulilo wena ne nkuni e po fili, nge mpaanga ya kutuula umutuulo wa koca ili kwi?”+  Abrahamu atile: “Lesa umwine alapekanya impaanga ya kutuula umutuulo wa koca,+ mwana wandi.” Awe bakonkenyepo ulwendo bonse babili.  Cilya bafika ku cifulo ico Lesa wa cine amwebele, Abrahamu akuulile iciipailo+ no kutantikapo inkuni kabili akakile Isaki umwana wakwe umwaume ku maboko na ku molu no kumubika pa ciipailo pa muulu wa nkuni.+ 10  E lyo Abrahamu atambike ukuboko kwakwe no kubuula umwele ukuti epaye umwana wakwe.+ 11  Lelo malaika wa kwa Yehova abilikishe kuli ena ukufuma mu muulu ati:+ “Abrahamu, Abrahamu!” na o ayaswike ati: “Mukwai!” 12  Kabili malaika atile: “Wibika ukuboko kobe pa mulumendo kabili wicita nangu cimo kuli ena,+ pantu nomba naishiba ukuti ulatiina Lesa pantu taukene ukumpeela umwana obe, umo fye mpo.”+ 13  E lyo Abrahamu ainwine amenso yakwe no kulolesha, kabili moneni, impaanga naikatwa insengo sha iko mu fimpusa. Awe Abrahamu aileko no kubuula impaanga ilya e yo atuula umutuulo wa koca ukucila ukutuula umwana wakwe.+ 14  Kabili Abrahamu ainike palya pantu Yehova-yaire. E co basosela ukufika no bwa lelo abati: “Mu lupili lwa kwa Yehova e mo akapekanya ifilekabilwa.”+ 15  Kabili malaika wa kwa Yehova abilikishe kuli Abrahamu umuku walenga bubili ukufuma mu muulu 16  no kutila: “‘Nailapa,’ e fyasosa Yehova,+ ‘ukutila pa mulandu wa kuti wacita ici cintu kabili taukene ukumpeela umwana obe umwaume, umo fye mpo,+ 17  ukupaala nkakupaala kabili ukufusha nkafusha abakafuma mu mwana obe nge ntanda sha mu muulu kabili ngo mucanga wa mu lulamba lwa bemba;+ kabili abakafuma mu mwana obe bakapoka impongolo sha balwani babo.+ 18  Kabili mu mwana+ obe e mo inko shonse isha pe sonde shikaimwena amapaalo pa mulandu wa kuti naumfwa kwi shiwi lyandi.’”+ 19  E lyo Abrahamu abwelele ku babomfi bakwe, kabili baliimine pamo balaya ku Beere-sheba;+ na Abrahamu aikele mu Beere-sheba. 20  Nomba pa numa ya ifi fintu kwaishile ubukombe kuli Abrahamu ukuti: “Milika+ na o nafyala abana baume kuli Nahore+ munonko: 21  Usi ibeli lyakwe e lyo na Busi+ munyina na Kemuele wishi wa kwa Aramu, 22  na Kesede na Haso na Piludashi na Yidilafu na Betuele.”+ 23  Kabili Betuele afyele Rebeka.+ Aba cinekonsekonse (8) Milika abafyele kuli Nahore munyina Abrahamu. 24  Pali no mukashi munono, ishina lyakwe ni Reuma. Na o mu kuya kwa nshita afyele Teba na Gahamu na Tahashi na Maaka.+

Amafutunoti