Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukutendeka 20:1-18

20  Nomba Abrahamu afumine apo apangile inkambi+ kabili aile ku calo ca Negebu no kuyaikala pa kati ka Kadeshe+ na Shuri+ kabili ali umulebeshi mu Gerari.+  Kabili Abrahamu abwekeshepo ukusosa pali Sara umukashi wakwe ati: “Ni nkashi yandi.”+ Pa kumfwa ifyo, Abimeleke imfumu ya Gerari yatumine amashiwi no kubuula Sara.+  Pa numa Lesa aishile kuli Abimeleke mu ciloto ubushiku no kumweba ati: “Mona, walafwa pa mulandu wa mwanakashi uo ubuulile,+ pantu mukashi wa mwine.”+  Lelo, Abimeleke taapaleme kuli ena.+ E ico atile: “Mwe Yehova, bushe muleipaya uluko ulwalungama?+  Bushe tanjebele ati, ‘Ni nkashi yandi’? No mwanakashi na o—bushe tasosele ati, ‘Ni ndume yandi’? Mu bufumacumi bwa mutima wandi kabili muli bukaele bwa minwe yandi e co imubuulile.”+  E lyo Lesa wa cine amwebele mu ciloto ati: “Na ine ninjishiba ukuti ni mu bufumacumi bwa mutima obe e mo umubuulile,+ e co na ine nkuleseshe pa kuti wimembukila.+ E co nshakusuminishishe ukumwikatamo.+  E ico nomba bwesesha umukashi ku mwine, pantu ni kasesema,+ na o alekupapaatilako+ ukuti wifwa. Lelo nga tawamubweshe, ishiba ukuti ukufwa walafwa, pamo na bantu bobe bonse.”+  E ico Abimeleke acelele ulucelocelo no kwita ababomfi bakwe bonse kabili alandile ifi fyonse mu matwi yabo. Na bantu baiketwe umwenso nga nshi.  E lyo Abimeleke aitile Abrahamu no kumweba ati: “Cinshi wacita kuli ifwe, kabili lubembu nshi ncitile kuli iwe, pa kuti ulete ulu lubembu ulukalamba pali ine na pa bufumu bwandi?+ Wacita kuli ine ifishali na kucitwa.”+ 10  Kabili Abimeleke akonkenyepo ukusosa kuli Abrahamu, ati: “Cinshi waletontonkanya pa kucita ici cintu?”+ 11  Abrahamu ayaswike ati: “Ni co naletontonkanya ukuti, ‘Cine cine muli cino cifulo tamwaba ukutiina Lesa,+ kabili nangu cibe shani bakanjipaila pa mukashi wandi.’+ 12  Na kuba, ca cine ni nkashi yandi, umwana wa kwa tata, ni co fye te mwana wa kwa mayo; lelo aishileba umukashi wandi.+ 13  Nomba, ilyo Lesa anengele ukwendauka ukufuma mu ng’anda ya kwa tata,+ e lyo naebele umukashi wandi, nati, ‘Konse uko tukaya nga walasosa ati: “Uyu ni ndume yandi,”+ ninshi wananga icikuuku.’”+ 14  E lyo Abimeleke abuulile impaanga ne ng’ombe na babomfi abaume na babomfi abanakashi no kupeela Abrahamu no kumubwesesha umukashi wakwe Sara.+ 15  Kabili Abimeleke atile: “Mona, nakupeela icalo candi. Kuti waikala konse uko ulefwaya.”+ 16  Na kuli Sara atile: “Mona napeela indume yobe indalama sha silfere ikana limo (1,000).+ Shalaba ca kufimba pa menso+ ya bantu bonse abali na iwe, na ya bonse fye, pa kutila wiseebana.” 17  Kabili Abrahamu atendeke ukupapaata kuli Lesa wa cine;+ na Lesa aposeshe Abimeleke no mukashi wakwe na babomfi bakwe abanakashi, na bo batendeke ukufyala abana. 18  Pantu Yehova acilike ubufyashi bonse ubwa ba mu ng’anda ya kwa Abimeleke pa mulandu wa kwa Sara, umukashi wa kwa Abrahamu.+

Amafutunoti