Ukutendeka 3:1-24

3  Kabili pa nama shonse isha mu mpanga isho Yehova Lesa abumbile,+ insoka+ e yali iyacenjela sana.+ Kabili insoka yaipwishe umwanakashi:+ “Bushe ca cine Lesa amwebele ukuti mwilalyako ku muti onse uwa mwi bala?”+  Na o umwanakashi ayaswike insoka ukuti: “Ku fisabo fya miti yonse iya mwi bala kuti twalyako.+  Lelo ifisabo fya ku muti uwaba pa kati ke bala,+ Lesa atila, ‘Mwilalyako iyo, kabili mwilakumyako epali mwafwa.’”+  Na yo insoka e pa kweba umwanakashi aiti: “Ukufwa tamwakafwe.+  Pantu Lesa alishiba ukuti mu bushiku mukalyako e mo amenso yenu yakashibulwa kabili mukaba nga Lesa, mukeshiba ubusuma no bubi.”+  Awe umwanakashi e pa kumona ukuti uyu muti usuma ukulyako, kabili muti uwawama ukumona, kabili walemoneka bwino.+ Awe e pa kusabako ifisabo fya uko no kulya alya. Pa numa, apeeleko umulume wakwe ilyo aali nankwe, na o e fyo aliile.+  E lyo amenso yabo bonse babili yashibwilwe kabili baishileishiba ukuti bali ubwamba.+ E pa kubilanya amabula ya mukunyu no kupangamo ifya kufwala mu musana.+  Pa numa, baumfwile ishiwi lya kwa Yehova Lesa ilyo ale-enda mwi bala icungulo,+ kabili uyo muntu no mukashi babeleme mu miti ya mwi bala pa kuti bemoneka kuli Yehova Lesa.+  Na o Yehova Lesa alaita umuntu ati: “Ni kwi kanshi uli?”+ 10  Umuntu e pa kusosa ati: “Ng’umfwile ishiwi lyenu mwi bala, e lyo natiina pantu ndi ubwamba, e pa kubelama.”+ 11  Na o atile: “Nani akwebele ati uli ubwamba?+ Bushe naulyako ku muti uo nakwebele ukuti wikalyako?”+ 12  Umuntu na o atile: “Umwanakashi uo mwampeele e umpeele icisabo ca ku muti, na ine e pa kulya.”+ 13  E lyo Yehova Lesa atile ku mwanakashi: “Cinshi ucitile?” Umwanakashi na o ayaswike ati: “Insoka e yacimbepa, na ine e pa kulya.”+ 14  Kabili Yehova Lesa aebele insoka+ ati: “Pa mulandu wa kuti wacita ici, watiipwa pa fitekwa fyonse na pa nama shonse isha mu mpanga. Wakulaendela pe fumo lyobe, kabili wakulalya ulukungu inshiku shonse isha mweo obe.+ 15  Kabili ndebika+ no bulwani+ pali iwe+ no mwanakashi,+ na pa mwana obe+ no mwana wakwe.+ Ena+ akakufwanta+ ku mutwe+ nobe+ ukamusuma+ ku citende.”+ 16  E lyo aebele umwanakashi ukuti: “Ndefusha ukukalipwa kwa kwimita kobe,+ kabili ukalacula pa kufyala abana.+ Kabili ukalafuluka umulume obe, na o akalakuteka.”+ 17  Kabili Adamu na o amwebele ati: “Pa mulandu wa kuti wacumfwa ku mukashi obe no kulyako ku muti uo nakwebele+ ukuti, ‘Wikalyako,’ watiipwa umushili pa mulandu obe.+ Ukalacula pa kusanga ifya kulya inshiku shonse isha mweo obe.+ 18  Kabili mu mushili mwakulamena bacilasa ne myunga ifya kukulasa,+ kabili wakulalya ifimena mu mushili. 19  Wakulapiba pa kusanga ifya kulya mpaka ukabwelele ku mushili, pantu e ko wafumine.+ Pantu uli lukungu, kabili ku lukungu e ko ukabwelela.”+ 20  Kabili Adamu ainike umukashi wakwe ishina lya kuti Efa,+ pantu ali no kuba nyina wa bantu bonse aba mweo.+ 21  Kabili Yehova Lesa apangiile Adamu no mukashi wakwe ifya kufwala ifitali ifya mpapa no kubafwika.+ 22  Kabili Yehova Lesa atile: “Umuntu nomba aba nga ifwe mu kwishiba ubusuma no bubi,+ e ico pa kuti etambalika ukuboko kwakwe no kusaba icisabo ku muti wa mweo+ no kulyako no kuba no mweo wa muyayaya,—” 23  E ico Yehova Lesa amutamfishe mwi bala lya Edeni+ ku kuyalima umushili uo abuulilwemo.+ 24  Awe e pa kutamfyamo umuntu e lyo abika ku kabanga ke bala lya Edeni+ bakerubi,+ no lupanga lwa lubingu lwa mulilo ulwaleshinguluka ku kulinda inshila ya ku muti wa mweo.

Amafutunoti