Yohane 14:1-31

14  “Mwisakamikwa.+ Tetekeleni Lesa,+ tetekeleni na ine.+  Mu ng’anda ya kwa Tata mwaba apa kwikala apengi.+ Nga tacali ifi, nga nalimwebele, pantu ndeya ku kumupekanishisha apa kwikala.+  Kabili, nga naya no kumupekanishisha apa kwikala, nkesa na kabili,+ no kumupokelela ku mwandi,+ ukuti uko nkaba e ko na imwe mukabe.+  Kabili uko ine ndeya, namwishiba inshila.”  Toma+ atile kuli ena: “Mwe Shikulu, tatwishibe uko muleya.+ Kuti twaishiba shani inshila?”  Yesu amwaswike ati: “Nine nshila+ ne cine+ no mweo.+ Takuli uwisa kuli Tata kano aishila muli ine.+  Nga mwalinjishiba, nga mwalishiba na Tata; ukufuma pali nomba mwamwishiba, kabili mwamumona.”+  Na Filipi atile kuli ena: “Mwe Shikulu, tulangeni Shinwe, pa kuti tupeme.”  Yesu atile kuli ena: “Bushe naba pamo na imwe inshita yalepa ifi, kabili Filipi tawanjishiba na nomba? Uwamona ine, ninshi amona na Tata.+ Nga uleti shani, ‘Tulangeni Shinwe’?+ 10  Bushe taulesumina ukuti naba muli Tata, na Tata aba muli ine?+ Ifyo nsosa kuli imwe, nshilanda ifyandi ne mwine; lelo Tata uwaba muli ine, e ubomba imilimo yakwe.+ 11  Tetekeleni ifyo imwebele ukuti ine naba muli Tata, na Tata aba muli ine; nga te ifyo, tetekeleni pa mulandu wa milimo ndebomba.+ 12  Ndemweba icine cine, nati, Uuntetekela, na o akacita imilimo iyo ine ncita; kabili akacita imilimo iyacila+ pali iyi, pantu ine ndeya kuli Tata.+ 13  Kabili conse ico mwalombela mwi shina lyandi, nkacicita, pa kuti Tata acindamikilwe mu Mwana.+ 14  Nga mwalombela icintu conse mwi shina lyandi, nkacicita. 15  “Nga mwalintemwa, mukomfwila amafunde yandi;+ 16  kabili nkalomba Tata na o akamupeela kaafwa na umbi uukaba na imwe umuyayaya,+ 17  umupashi wa cine,+ uo aba muli ici calo bashingapokelela,+ pantu tabaumona kabili tabawishiba. Imwe mwaliwishiba, pantu waikala na imwe kabili waba muli imwe.+ 18  Nshakamushe nga bafwilwa.+ Nkabwela kuli imwe. 19  Kwashala fye inshita iinono, na ba muli ici calo tabakamone na kabili,+ lelo imwe mukamona,+ pantu ine naba uwa mweo, na imwe mukaba aba mweo.+ 20  Muli bulya bushiku mukeshiba ukuti ine naba muli Tata, na imwe mwaba muli ine, na ine naba muli imwe.+ 21  Uwasumina amafunde yandi no kuyakonka, e wantemwa.+ Kabili uwantemwa, Tata akamutemwa, na ine nkamutemwa no kuisokolola apabuuta kuli ena.” 22  E lyo Yuda,+ lelo te Iskariote iyo, aipwishe ati: “Mwe Shikulu, cinshi calenga ukuti mufwaye ukuilanga apabuuta kuli ifwe, no kukanailanga ku ba muli ici calo?”+ 23  Na o Yesu ayaswike ati: “Umuntu nga antemwa, akomfwila+ amashiwi yandi, na Tata akamutemwa, kabili tukesa kuli ena no kwikala nankwe.+ 24  Uushantemwa, tomfwila amashiwi yandi; kabili amashiwi ayo muleumfwa te yandi, lelo ya kwa Tata uwantumine.+ 25  “Ilyo ncili na imwe, nalanda ifi fintu kuli imwe. 26  Lelo kaafwa, umupashi wa mushilo, uo Tata akatumina mwi shina lyandi, akamusambilisha fyonse no kumwibukisha fyonse ifyo namwebele.+ 27  Namushila umutende, namupeela umutende wandi.+ Nshilemupeela nge fyo aba muli ici calo baupeela. Mwisakamikwa kabili mwitiina. 28  Namumfwa ifyo nandile, nati, ndeya kabili nkabwela kuli imwe. Nga mwalintemwa, nga mwasekelela ukuti ndeya kuli Tata, pantu Tata mukalamba+ pali ine. 29  E ico nomba namweba ilyo cishilacitika,+ pa kuti ilyo cikacitika, mukatetekele. 30  Nshalande na imwe ifingi, pantu kateka+ wa ici calo aleisa. Kabili takwete amaka pali ine,+ 31  lelo pa kuti aba muli ici calo beshibe ukuti nalitemwa Tata, filya fine na Tata ampeela ifunde,+ e fyo na ine ndecita. Imeni, natufume pano.

Amafutunoti