1 Yohane 4:1-21

4  Mwe batemwikwa, mwilasumina amashiwi yonse ayamoneka kwati yafuma kuli Lesa,+ lelo muletala mwaesha ayo mashiwi ukumona nga yafuma kuli Lesa,+ pantu bakasesema ba bufi abengi nabafumina muli ici calo.+  Ica kwishibilako amashiwi ayafuma kuli Lesa+ ni ci: Amashiwi yonse ayatila Yesu Kristu alishile pano calo no kuba umuntunse e yafuma kuli Lesa,+  lelo amashiwi yonse ayatila Yesu taishile pano calo no kuba umuntunse tayafuma kuli Lesa.+ Kabili, aya e mashiwi ya kwa mukaanya Kristu ayo mwaumfwile ukuti yakesa,+ na nomba e mo yali muli ici calo.+  Mwe twana, imwe muli ba kwa Lesa, kabili mwalicimfya abo bantu,+ pantu uuli kuli+ imwe mukalamba+ ukucila uuli ku ba muli ici calo.+  Bena ba muli ici calo;+ e co balandila ne fifuma ku ba muli ici calo, na ba muli ici calo balabomfwa.+  Ifwe tuli ba kwa Lesa.+ Uwaishiba Lesa alatumfwa;+ uushili wa kwa Lesa tatumfwa.+ Ni kuli ici e ko twishibila amashiwi ya cine ayafuma kuli Lesa, na mashiwi ya bufi ayashafuma kuli Lesa.+  Mwe batemwikwa, natuletemwana,+ pantu ukutemwa+ kwafuma kuli Lesa, na onse uwakwata ukutemwa ninshi afyalwa kuli Lesa+ kabili ninshi alishiba Lesa.+  Uushakwata ukutemwa taishiba Lesa, pantu Lesa kutemwa.+  Kuli ici e ko ukutemwa kwa kwa Lesa kwamonekele muli ifwe,+ pantu Lesa atumine Umwana+ wakwe uwafyalwa eka ukwisa muli ici calo ukuti tukwatile umweo muli ena.+ 10  Uku e kutemwa, te mu kuti ni fwe twatemenwe Lesa, lelo ni mu kuti ena e watutemenwe no kutuma Umwana wakwe ku kuba ilambo+ lya kufuta+ pa membu shesu.+ 11  Mwe batemwikwa, nga ifi e fyo Lesa atutemenwe, kanshi na ifwe tufwile ukutemwana.+ 12  Takwaba nangu umo uwamonapo Lesa.+ Nga tuletemwana, Lesa akekalilila muli ifwe na o akatutemwa sana.+ 13  Kuli ici e ko twishibila ukuti twaikalilila muli ena,+ na o muli ifwe,+ pantu alitupeela umupashi wakwe.+ 14  Kabili, na ifwe bene twalimona+ kabili tuli nte+ ukuti Wishi alitumine Umwana wakwe ku kuba Umupusushi wa ba muli ici calo.+ 15  Onse uusumina ukuti Yesu Kristu Mwana wa kwa Lesa,+ Lesa alekalilila muli uyu muntu, na o ekalilila muli Lesa.+ 16  Na ifwe bene twalishiba kabili twalisumina ukutemwa+ uko Lesa atutemwa. Lesa kutemwa,+ kabili uwaikalilila mu kutemwa+ ekalilila muli Lesa, na Lesa ekalilila muli+ ena. 17  Ifi e fyo atutemwa icine cine, pa kuti tube no buntungwa bwa kulanda+ mu bushiku bwa bupingushi,+ pantu, ifyo aba, e fyo na ifwe twaba pano calo.+ 18  Mu kutemwa tamwaba umwenso,+ lelo ukutemwa kwapwililika kupoosa umwenso ku nse,+ pantu umwenso ulacilikila. Cine cine, uuli no mwenso taba uwapwililika mu kutemwa.+ 19  Lelo ifwe, tulatemwa, pantu Lesa e wabalilepo ukututemwa.+ 20  Ngo muntu asosa ati: “Nalitemwa Lesa,” lelo alipata munyina, ninshi wa bufi.+ Pantu uushatemwa munyina,+ uo amona, te kuti atemwe Lesa, uo ashamona.+ 21  Kabili ili e funde twakwata ukufuma kuli ena,+ ukuti uwatemwa Lesa alingile ukutemwa na munyina.+

Amafutunoti