Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukufuma 4:1-31

4  Lelo Mose ayaswike ati: “Tutile bakaana ukusumina kabili bakaana no kukutika kwi shiwi lyandi,+ pantu bakatila, ‘Yehova tamoneke kuli iwe.’”  E lyo Yehova amwipwishe ati: “Cinshi cili mu minwe yobe?” na o atile: “Ni nkonto.”+  E lyo atile: “Ipoose pa nshi.” Awe apoosele nkonto pa nshi, na yo yasangwike insoka;+ na Mose e pa kufulumukako.  Yehova nomba atile kuli Mose: “Tambaliko kuboko kobe no kuikata ku mucila.” Awe atambalike ukuboko kwakwe no kwikata ku mucila wa nsoka, na yo yasangwike inkonto mu minwe yakwe.  “Pa kuti basumine ukuti Yehova Lesa wa fikolwe fyabo,+ Lesa wa kwa Abrahamu,+ Lesa wa kwa Isaki+ kabili Lesa wa kwa Yakobo,+ namoneka kuli iwe.”+  Kabili Yehova abwekeshepo ukumweba ukuti: “Shi bika ukuboko kobe mu ca kufwala, pa cifuba cobe.” Awe abikile ukuboko kwakwe mu ca kufwala, pa cifuba cakwe. Ilyo akufumishe, moneni, ku kuboko kwakwe kwali ifibashi kabili kwabuutile na tuutu!+  E lyo atile: “Bwesesha ukuboko kobe mu ca kufwala, pa cifuba cobe.” Awe abwekeshe ukuboko kwakwe mu ca kufwala, pa cifuba cakwe. Ilyo akufumishe mu ca kufwala cakwe pa cifuba, moneni, kwalipolele kabili kwali fye ngo mubili onse!+  “Kabili nga ca kuti tabakasumine pa numa ya kumona icipesha amano ca kubalilapo, ninshi bakacetekela icipesha amano cikakonkapo.+  Na lyo line, nga ca kuti, bakaana ukusumina ifi fipesha amano fibili kabili bakaana no kukutika kwi shiwi lyobe,+ e lyo ukatape amenshi mu Mumana wa Naelo no kuyetila pa mushili apauma; kabili amenshi ayo ukatapa mu Mumana wa Naelo, yakasanguka umulopa pa mushili apauma.”+ 10  Mose nomba atile kuli Yehova: “Iye mwe Yehova, ine nshilanda bwino, ukufuma fye ku kale ukufika na nomba, nangu fye ni apa pene mulelanda ku mubomfi wenu, pantu nalifina akanwa no lulimi.”+ 11  E lyo Yehova amwipwishe ati: “Nani wapeele umuntu akanwa kabili nani uulenga umuntu ukuba cibulu nelyo nkomamatwi nelyo ukumona nelyo ukuba impofu? Bushe te ine, ne Yehova?+ 12  E ico nomba kabiye, na ine nkaba na iwe kabili nkakusambilisha ifyo ufwile ukusosa.”+ 13  Lelo atile: “Iye mwe Yehova, shi tumeniko umbi, onse uo mulefwaya mwe bene.” 14  E lyo ubukali bwa kwa Yehova bwaimiine Mose kabili atile: “Bushe Aarone umwina Lebi te munonko?+ Ninjishiba ukuti ena kuti alanda bwino. Kabili mona, ali mu nshila ku kwisakukumanya. Ilyo akakumona, akasekelela mu mutima wakwe.+ 15  Kabili ukasose kuli ena no kumweba ifya kulanda;+ na ine nkaba na kanwa kobe na kanwa kakwe,+ kabili nkamusambilisha ifya kucita.+ 16  Kabili akakusoselako ku bantu; e ukaba nga kanwa kobe,+ na iwe ukaba nga Lesa kuli ena.+ 17  Kabili ukasende iyi nkonto mu minwe yobe pa kuti ukalecitilako ifipesha amano.”+ 18  E ico Mose alile no kubwelelamo kuli Yetro shifyala no kumweba ati:+ “Mukwai ndefwaya ukuya no kubwelelelamo kuli bamunyinane ababa mu Egupti pa kuti nkayemona nga bacili no mweo.”+ Na Yetro atile kuli Mose: “Wende umutende.”+ 19  Pa numa Yehova atile kuli Mose mu Midiani: “Kabiye, bwelela ku Egupti, pantu bonse abalefwaya umweo obe balifwa.”+ 20  Awe Mose asendele umukashi wakwe na bana bakwe abaume no kubaninika pa mpunda, no kubwelela ku calo ca Egupti. Kabili, Mose asendele mu minwe yakwe inkonto ya kwa Lesa wa cine.+ 21  Kabili Yehova atile kuli Mose: “Ilyo waya no kufika ku Egupti ukacite ifipesha amano fyonse kuli Farao+ ifyo nkupeele amaka ya kucita. Lelo, nkaleka umutima wakwe ukutalama;+ kabili takaleke abantu baye.+ 22  Kabili ukatile kuli Farao, ‘E fyo Yehova asosele: “Israele mwana wandi umwaume, libeli lyandi.+ 23  Kabili ndeti kuli iwe: Leka umwana wandi umwaume ese amombele. Lelo nga wakaana ukumulekelako, mona ndeipaya umwana obe umwaume, ibeli lyobe.”’”+ 24  Nomba pa cifulo ca kutubilishapo+ mu musebo e po Yehova akumene nankwe+ kabili alefwaya inshila ya kumwipailamo.+ 25  Asukile Sipora+ abuula ilibwe ilyakosa no kusembulula inkanda ya pa mpela iya ku bwaume+ iya mwana wakwe kabili alengele yakumya ku makasa yakwe e lyo atile: “Pantu uli shibwinga wa mulopa kuli ine.” 26  E lyo amulekele. E lyo Sipora atile: “Uli shibwinga wa mulopa,” pa mulandu wa kusembulula. 27  Yehova nomba aebele Aarone ati: “Kabiye ku kukumanya Mose mu matololo.”+ Awe aile no kumukumanya mu lupili lwa kwa Lesa wa cine+ no kumufyompa. 28  Awe Mose aebele Aarone fyonse ifyo Yehova, uwamutumine amwebele,+ ne fipesha amano fyonse ifyo amwebele ukucita.+ 29  Pa numa Mose na Aarone bailelonganika abakalamba bonse aba mu bana ba kwa Israele.+ 30  Kabili Aarone alandile amashiwi yonse ayo Yehova asosele kuli Mose,+ acitile ne fipesha amano+ mu menso ya bantu. 31  E lyo abantu bacetekele.+ Ilyo baumfwile ukuti Yehova napempula+ abana ba kwa Israele no kuti namona ukucula+ kwabo, e lyo bakonteme no kuwa ubukupeme.+

Amafutunoti