Ukufuma 23:1-33

23  “Wilatandanya ilyashi lya bufi.+ Wilaba ku lubali lwa mbifi pa kuba inte ya lufyengo.+  Wilakonka icinabwingi ku fibi;+ kabili wilapeela ubunte bwa bufi mu mulandu pa kukonkelela fye icinabwingi pa kuti upondamike ubupingushi.+  Kabili wilawila ku mulanda mu kulubulula kwakwe.+  “Nga wasanga ing’ombe ya mulwani obe nelyo impunda yakwe ilelubanta, ukubwesha ukaibweseshe kuli ena.+  Nga wamona impunda ya wakupata ilele mwi samba lya cisendo ca iko, wikamusha. Ukamwafweko ukuikakula icisendo ninshi muli nankwe.+  “Wilafyenga umulanda pa kupingula umulandu wakwe.+  “Uletaluka ku lyashi lya bufi.+ Kabili wilaipaya uwa kaele no mulungami, pantu nshakatile ku mubifi nati mulungami.+  “Wilapoka amafisakanwa, pantu amafisakanwa yafiisha pa menso ya bamona bwino kabili kuti yafulunganya amashiwi ya balungami.+  “Kabili wilatitikisha umulebeshi,+ apo mwalishiba imikalile ya mulebeshi, pantu mwali abalebeshi mu calo ca Egupti.+ 10  “Kabili imyaka mutanda (6) ulebyala imbuto mwi bala lyobe no kulobololamo ifisabo.+ 11  Lelo mu mwaka walenga cinelubali (7) wilalimamo, ulelekamo fye,+ pa kuti ababusu ba mu bantu bobe balelyamo; ne co bashamo inama sha mu mpanga kuti shalyamo.+ E fyo wakulacita kwi bala lyobe ilya myangashi na kwi bala lyobe ilya miolife. 12  “Ulebomba umulimo obe inshiku mutanda (6);+ lelo mu bushiku bwalenga cinelubali (7) wilabombamo, pa kutila ing’ombe yobe ne mpunda yobe fituushe e lyo no mwana mwaume wa musha mwanakashi obe no mulebeshi batuushe.+ 13  “Kabili mulekonka fyonse ifyo mwebele;+ kabili mwilalumbula amashina ya tulesa tumbi. Wileka yaleumfwika mu kanwa kobe.+ 14  “Mu mwaka ulesefyamo umutebeto imiku itatu kuli ine.+ 15  Mu mweshi wa Abibu,+ ilyo fye inshita yafika, ukalesefya umutebeto wa mukate uushatutumuka.+ Ukalelya umukate uushatutumuka+ inshiku cinelubali (7), ukulingana fye ne fyo nkwebele, pantu e mweshi wafumine mu Egupti. Kabili kwikaba uwa kwisa minwe nkutwa ku cinso candi.+ 16  Kabili ukalesefya umutebeto wa kuseepa, uwa fisabo+ fya kubalilapo ukupya ifya milimo yobe, ifyo watandile mwi bala;+ no mutebeto wa kulonganika pa kwaluka kwa mwaka, ilyo walonganika ifyo walimine mwi bala.+ 17  Imiku itatu mu mwaka umwaume obe onse akalemonekela ku cinso ca kwa Yehova, Shikulu wa cine.+ 18  “Wilatuula umulopa we lambo lyandi pamo ne fya kulya ifyatutumuka. Na mafuta mutuula pa mutebeto wandi yelaikala ubushiku bonse ukufika ulucelo.+ 19  “Ifisabo ifisuma ifyabalilapo ukupya ifya mu mushili uleleta ku ng’anda ya kwa Yehova Lesa obe.+ “Wilaipika akana ka mbushi mu mukaka wa kwa nyina.+ 20  “Mona ndetuma malaika+ ukukutangilila ku kukulenga ube mu musebo no kukuleta ku cifulo nateyanya.+ 21  E ico ukaicindike pa mulandu wakwe kabili ukomfwile ishiwi lyakwe. Wikamupondokela, pantu takamwelele pa membu shenu;+ pantu aleishila mwi shina lyandi. 22  Lelo, nga ca kuti waumfwila ishiwi lyakwe no kucita fyonse ifyo nkasosa,+ e lyo nkaba umulwani ku balwani bobe kabili nkacusha abakucusha.+ 23  Pantu malaika wandi akakutangilila kabili akakutwala ku bena Amore na ku bena Hiti na ku bena Perisi na ku bena Kanaani, ku bena Hibi na ku bena Yebusi, kabili nkabalofya.+ 24  Wilakontamina balesa babo nelyo ukutunkwa ukubabombela, kabili wilapanga icili conse icapala ifilubi fyabo,+ lelo tawakafilwe ukuwisha abo balesa kabili tawakafilwe ukutobaula ifyaimikwa fyabo ifya mabwe.+ 25  Kabili mukalebombela Yehova Lesa wenu,+ na o akapaala ifya kulya fyenu na menshi yenu;+ kabili nkafumya muli imwe ubulwele.+ 26  Mu calo cobe tamwakabe ukuponya amafumo kabili tamwakabe ing’umba.+ Nkafishapo impendwa ya nshiku shobe.+ 27  “Ilyo ushilafika bakomfwa ulwa ine no kuba no mwenso,+ kabili nkalenga bantu bonse abo wakumanya ukuba mu cimfulumfulu, kabili nkalenga abalwani bobe bonse bafulumuke ku cinso cobe.+ 28  Kabili nkalenga abantu ukumfwa umwenso uko uli no kuya,+ na o ukalenga abena Hibi, abena Kanaani, na bena Hiti, ukufuma ku cinso cobe.+ 29  Nshakabafumye ku cinso cobe mu mwaka umo, epali icalo casanguka amatololo ne finama fya mu mpanga fyakufulila.+ 30  Nkalabafumya ku cinso cobe panono panono, ukasuke aufula no kukwata icalo.+ 31  “Kabili nkabika umupaka obe ukufuma kuli Bemba Wakashika ukufika kuli bemba wa baPelishiti kabili ukufuma ku matololo ukufika ku Mumana;*+ pantu nkapeela mu minwe yobe abekashi ba mu calo, na iwe ukabatamfya bakafume ku cinso cobe.+ 32  Wikapangana na bo icipangano nelyo na balesa babo.+ 33  Tabafwile ukwikala mu calo cobe, pa kuti bekulenga ukubembukila ine. Nga ca kutila wabombela balesa babo, cikaba citeyo kuli iwe.”+

Amafutunoti

Uyu “mumana” e Yufrate.