Ukufuma 15:1-27

15  Pali ilya ine nshita Mose na bana ba kwa Israele baimbiile Yehova ulu lwimbo no kutila:+“Kanyimbile Yehova, pantu nacindikwa.+Kabalwe no waninapo abapoosa muli bemba.+   Amaka yandi no kukosa kwandi ni Jah,+ pantu e wampususha.+Uyu e Lesa wandi, na ine nkamulumbanya;+ e Lesa wa kwa tata,+ kabili nkasabankanya ululumbi lwakwe.+   Yehova ni mpalume ku bulwi.+ Yehova e shina lyakwe.+   Apoosa muli bemba amaceleta ya kwa Farao na mabumba ya bashilika bakwe,+Na bashilika bakwe abacenjela nga nshi baibila muli Bemba Wakashika.+   Amenshi ayashika yabafimba,+ baibila mu menshi ayengi kwati libwe.+   Ukuboko kwenu ukwa ku kulyo, mwe Yehova, kwa maka nga nshi,+Ukuboko kwenu ukwa ku kulyo, mwe Yehova, kuti kwafwantaula umulwani.+   Kabili ku maka yenu ayengi kuti mwawisha abamwimina;+Mutuma ubukali bwenu ubupya ngo mulilo, na bo buboca nge mpimbili.+   Kabili ku mupu wa mu myona+ yenu amenshi yacituntumikwa ngo mwina;yaciminina nga ya mu cishiba;Amenshi yacikosa mu kati ka bemba.   Umulwani acitila, ‘Ndebakonka!+ Ndebasanga!+Ndeakanya ifyo nalapokolola+ mpaka ng’umfwe bwino!Ndesomona ulupanga lwandi! Ukuboko kwandi kwalabalofya!’+ 10  Ilyo mwacipuuta umupu wenu,+ bemba acibafimba;+Baciibila ngo mutofwe mu menshi ayengi.+ 11  Ni lesa nshi pali balesa uwaba nga imwe, mwe Yehova?+Nani uwaba nga imwe, mwe ba mushilo nga nshi?+Mwe balinga ukutiina+ no kulumbanya,+ mwe bacita ifipesha amano.+ 12  Mwatambulula ukuboko kwenu ukwa ku kulyo,+ isonde lyabamina.+ 13  Ku cikuuku cenu mwatungulula abantu abo mwalubula;+Mukabatwala ku bwikalo bwenu ubwa mushilo ukubomfya amaka yenu.+ 14  Abantu na bantu bakomfwa,+ bakatutuma;+Abekashi ba ku Pelishiti bakalipwa nga nshi.+ 15  Pali iyo nshita ishamfumu sha Edomu shikasakamana;Kumfwa bakateka ba ku Moabu, bakatutuma.+Abekashi bonse aba mu Kanaani bakafuupuka.+ 16  Bakekatwa umwenso kabili bakatiina.+Pa mulandu wa bukulu bwa kuboko kwenu bakaba shilili nge libwe,Mpaka abantu benu+ bakapite, mwe Yehova,Mpaka bakapite+ abantu abo mwapangile.+ 17  Mukabaleta no kubalimba pa lupili lwenu,+Pa cifulo ca muyayaya ico mwaiteyanishisha ukwikalamo,+ mwe Yehova,Apa mushilo,+ mwe Yehova, apo mwashimpile ku minwe yenu. 18  Yehova akaba imfumu umuyayaya, umuyayaya.+ 19  Ilyo bakabalwe ba kwa Farao+ na maceleta yakwe aya nkondo fyacingila muli bemba,+E lyo Yehova acibwesha amenshi ya muli bemba pali bena,+Uku ninshi abana ba kwa Israele bale-enda pa mushili uwauma mu kati ka bemba.”+ 20  Kabili Miriamu kasesema mwanakashi, nkashi ya kwa Aarone,+ aikete akaoma ka nyenjele mu minwe yakwe;+ na banakashi bonse balifumine balamukonka bali no tuoma twa nyenjele uku ninshi balecinda.+ 21  Kabili Miriamu aleyankula ku baume ati:+ “Imbileni Yehova,+ pantu nacindikwa.+Kabalwe no waninapo abapoosa muli bemba.”+ 22  Pa numa Mose alengele Israele ukufuma kuli Bemba Wakashika kabili baile mu matololo ya Shuri+ no kwenda inshiku shitatu mu mpanga, lelo tabasangile amenshi.+ 23  Awe basukile bafika ku Mara,+ lelo balifililwe ukunwa amenshi ya mu Mara pantu yali ayalula. E co akwinikile ati Mara.+ 24  Kabili abantu batendeke ukuilishanya kuli Mose,+ abati: “Tulenwa nshi?” 25  E lyo Mose aliliile kuli Yehova.+ Na o Yehova amutungulwile ku kamuti, na o akapoosele mu menshi na menshi yasangwike ayasuma.+ Palya e po abebeele ifunde ne nshila ya kupingwilamo kabili e po abeseshe.+ 26  Kabili akonkenyepo ukusosa ati: “Nga ca kutila ukumfwa mwakulaumfwa kwi shiwi lya kwa Yehova Lesa wenu kabili nga mwakulacita ne cisuma mu menso yakwe kabili mwakulaumfwa ku mafunde yakwe no kukonka ifipope fyakwe fyonse,+ nshakamuletele ubulwele ubuli bonse ubo naletele pa bena Egupti;+ pantu nine Yehova uulemucingilila.”+ 27  Pa numa baile ku Elimu, ukwali utumfukumfuku twa menshi ikumi na tubili (12) no tuncindu amakumi cinelubali (70).+ Awe bapangile inkambi kulya mupepi na menshi.

Amafutunoti