Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukufuma 16:1-36

16  Pa numa, bafumine ku Elimu,+ kabili ulukuta lonse ulwa bana ba kwa Israele lwasukile lwafika ku matololo ya Sini,+ ayaba pa kati ka Elimu na Sinai, ubushiku ubwalenga ikumi na shisano (15), mu mweshi wa bubili apo bafumiine mu calo ca Egupti.  Kabili ulukuta lonse ulwa bana ba kwa Israele lwatendeke ukuilishanya kuli Mose na kuli Aarone mu matololo.+  Kabili abana ba kwa Israele baleti kuli bena: “Kanshi Yehova nga atwipaile+ fye mu calo ca Egupti ilyo twaleikala mupepi ne nongo sha nama,+ ilyo twalelya ifya kulya fya kuti twaikuta, nomba mwatuleta mu matololo pa kuti ulukuta lonse ulu lufwe ku nsala.”+  E lyo Yehova atile kuli Mose: “Mona ndemuponesha ifya kulya ukufuma mu muulu;+ kabili abantu balefuma no kutoola cila muntu ifya kulya fya bushiku no bushiku,+ pa kuti mbeeshe imone nga ca kuti bakakonka amafunde yandi nangu iyo.+  Kabili pa bushiku bwalenga mutanda (6)+ e po bakapekanye ifya kulya ifyo bakaleta mu ng’anda, na fyo fikafule imiku ibili ukucila pa fyo batoola cila bushiku.”+  Awe Mose na Aarone basosele ku bana bonse aba kwa Israele abati: “Icungulo e lyo mwalaishiba ukuti Yehova e wamufumishe mu calo ca Egupti.+  Kabili ulucelo mukamona ubukata bwa kwa Yehova,+ pantu naumfwa ukuilishanya kwenu pali Yehova. Kabili ni fwe bani ukuti muilishanye kuli ifwe?”  Kabili Mose akonkenyepo ukusosa ati: “Yehova akamupa mu cungulo inama ya kulya na mu lucelo ifya kulya ifya kuti mwikute, pantu Yehova naumfwa ukuilishanya kwenu uko muleilishanya kuli ena. Kabili ifwe ni fwe bani? Ukuilishanya kwenu te pali ifwe, lelo ni pali Yehova.”+  Kabili Mose atile kuli Aarone: “Sosa ku lukuta lonse ulwa bana ba kwa Israele, auti, ‘Palameni ku cinso ca kwa Yehova, pantu naumfwa ukuilishanya kwenu.’”+ 10  Kabili ilyo fye Aarone apwile ukulanda ku lukuta lonse ulwa bana ba kwa Israele, balipilibwike no kulosha ifinso ku matololo, kabili, moneni! ubukata bwa kwa Yehova bwamoneke mwi kumbi.+ 11  Kabili Yehova akonkenyepo ukulanda kuli Mose, ati: 12  “Ning’umfwa ukuilishanya kwa bana ba kwa Israele.+ Sosa kuli bena, auti, ‘Pa cungulo cinono mwalalya inama kabili ulucelo mukekuta ifya kulya;+ e lyo mukeshiba ukuti nine Yehova Lesa wenu.’”+ 13  Awe mu cungulo inkwale+ shatendeke ukwisa no kukupa inkambi, kabili ulucelo kwali umume ukushinguluka inkambi.+ 14  Wasukile umume wauma kabili pa mushili wa mu matololo pali utupaapaatu,+ utwacepa ngo tukalambya twa mpepo+ pa mushili. 15  Ilyo abana ba kwa Israele batumwene, e lyo balaipushanya abati: “Tunshi utu?” Pantu tabatwishibe. E lyo Mose atile kuli bena: “Fya kulya ifyo Yehova amupeele ukuti mulye.+ 16  Aya e mashiwi Yehova asosele, ‘Toolenipo, cila muntu ukulingana ne miliile yakwe. Mubuule cila muntu ulupe*+ lumo ukulingana ne mpendwa ya bantu abo cila muntu akwata mwi tenti lyakwe.’” 17  Awe e fyo bacitile abana ba kwa Israele; kabili baile baletoola, aba batoolele ifingi bambi na bo batoolele ifinono. 18  Ilyo bafipimine mu lupe, uwatoolele ifingi takwete ifyapulilepo no watoolele ifinono taabulishe.+ Batoolele ukulingana ne miliile ya muntu no muntu. 19  E lyo Mose atile kuli bena: “Umuntu eshako ifya kulya ukufika ulucelo.”+ 20  Lelo tabakutike kuli Mose. Abantu bamo balishileko ifya kulya ukufika ulucelo, na fyo fyawilemo imititi no kupimpinuka;+ ica kuti Mose alibakalipile.+ 21  Awe baletoola ifya kulya ulucelo+ no lucelo, cila muntu ukulingana ne miliile yakwe. Kabili ilyo akasuba kakaba, fyalesunguluka. 22  Kabili pa bushiku bwalenga mutanda (6) e po batoolele ifya kulya ifya miku ibili,+ indupe shibili ku muntu umo. Awe intungulushi shonse isha lukuta shaishile kuli Mose no kumweba pali uyu mulandu. 23  E lyo na o atile kuli bena: “E fyo Yehova asosele. Mailo kukaba ukusunga isabata, isabata lya mushilo kuli Yehova.+ Nga mulefwaya ukupangamo utumikate pangeni, kabili nga mulefya ukwipika ipikeni,+ kabili fyonse ifyashalapo mufisunge ukufika ulucelo.” 24  Awe bafisungile ukufika ulucelo, nga mulya mwine Mose abebeele; kabili tafyapimpinwike nelyo ukubamo imititi.+ 25  E lyo Mose atile: “Lyeni ifi lelo, pantu lelo lisabata+ kuli Yehova. Ubwa lelo tamwafisange mu mpanga. 26  Mwakulatoola mu nshiku mutanda (6), lelo pa bushiku bwalenga cinelubali (7) lisabata.+ Tafyakulapangwa pali ubu bushiku.” 27  Lelo, ilyo ubushiku bwalenga cinelubali (7) bwafikile abantu bamo bafumine ku kutoola, lelo tabafisangile. 28  E lyo Yehova atile kuli Mose: “Ni lilali mukaleka ukupula mu fipope fyandi na mu mafunde yandi?+ 29  Ishibeni ukuti Yehova namupeela isabata.+ E co alemupeelela ifya kulya fya nshiku shibili pa bushiku bwalenga mutanda (6). Cila muntu aleikala mu mwakwe.+ Umuntu nangu umo elafuma pa mwakwe pa bushiku bwalenga cinelubali (7).” 30  Awe abantu batendeke ukusunga isabata pa bushiku bwalenga cinelubali (7).+ 31  Kabili abena Israele batendeke ukufiita ati “mana.” Kabili yali iyabuuta nge mbuto sha koriandere, kabili yaleumfwika mu kanwa ngo mukate wapaapaatala uwa buci.+ 32  E lyo Mose atile: “Aya e mashiwi Yehova asosele, ‘Isusheni mana mu lupe lumo no kuisunga, pa kuti aba mu nkulo shenu shonse,+ bakamone ifya kulya ifyo namuliishishe mu matololo ilyo nalemufumya mu calo ca Egupti.’”+ 33  Awe Mose atile kuli Aarone: “Buula umutondo kabili bikamo mana iingesula ulupe lumo no kuibika ku cinso ca kwa Yehova pa kuti isungilwe aba mu nkulo shenu shonse.”+ 34  Aarone aibikile ku cinso ca cipao ca Cipangano+ pa kuti isungwe nga filya fine fye Yehova aebele Mose. 35  Kabili abana ba kwa Israele baliile mana pa myaka amakumi yane (40),+ mpaka na lintu bafikile mu calo icaikalamo abantu.+ Balelya mana mpaka na lintu bafikile ku mupaka wa calo ca Kanaani.+ 36  Nomba mwi tepe* limo mwaleingila indupe ikumi (10).

Amafutunoti

Ulu lupe ulo baleita ati “omere” lwali lwa malita mupepi na yabili.
“Itepe” lyali lya malita 22.