Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukufuma 34:1-35

34  E lyo Yehova atile kuli Mose: “Basa amabwe yabili ayapaapaatala nga ya ntanshi,+ na ine nkalemba pali aya mabwe amashiwi ayali pa mabwe ya ntanshi,+ ayo watobele.+  Kabili ukaiteyanye ulucelo, pantu ulucelo ukanina ulupili lwa Sinai no kwiminina mupepi na ine pa muulu wa lupili.+  Lelo umuntu nangu umo ekanina pamo na iwe, kabili, wikaleka umuntu uuli onse ukumoneka mu lupili lonse.+ Nangu ni mpaanga nelyo ing’ombe shikaliila apalungatene no lupili ulu.”+  Awe Mose abashile amabwe yapaapaatala nga ya ntanshi kabili acelele ulucelo no kunina ulupili lwa Sinai, nge fyo Yehova amwebele, kabili asendele amabwe yabili ayapaapaatala mu minwe yakwe.  Na Yehova atentemwike+ mwi kumbi no kwiminina nankwe palya no kubila ishina lya kwa Yehova.+  Kabili Yehova apitile ku cinso cakwe uku ninshi alebilisha no kuti: “Yehova, Yehova, Lesa wa luse+ kabili uwa mutembo,+ uukokola ukukalipa+ kabili uwafulisha icikuuku+ ne cine,+  uutwalilila ukulanga icikuuku ku ba makana,+ uwelela ifilubo na bumpulamafunde no lubembu,+ lelo uushilaba ku kukanda abafwile ukukandwa,+ abana, na beshikulu na bana ba beshikulu pa membu sha bashibo.”+  Awe Mose ayangufyenye ukukontamina pa nshi no kuwa ubukupeme.+  E lyo atile: “Nomba mwe Yehova nga mwalintemwa, mukwai, mwende pamo na ifwe,+ pantu aba bantu balitalama imikoshi,+ kabili mutwelele pa filubo fyesu na pa membu shesu,+ no kubuula ifwe ukuba abantu benu.”+ 10  Na o atile: “Mona ndepangana na imwe icipangano: Pa ntanshi ya bantu bobe bonse nkacita ifipesha amano ifishatala aficitwa pano isonde ponse nelyo mu nko shonse;+ na bantu bonse abo uli na bo mu kati bakamona umulimo wa kwa Yehova, pantu ca kutiinya ico ndecita nobe.+ 11  “Lelo iwe sunga ifyo ndekweba buno bushiku.+ Mona ndetamfya abena Amore na bena Kanaani na bena Hiti na bena Perisi na bena Hibi na bena Yebusi, abali ku ntanshi yobe.+ 12  Cenjela, wikacita icipangano na bekashi ba mu calo ico uleyako,+ epali caba iciteyo mu kati kobe.+ 13  Ifiipailo fyabo mukabongolole, ne fyaimikwa fyabo ifya mabwe mukatobaule, mukateme ne fimuti fyabo ifyaimikwa.+ 14  Pantu taufwile ukukontamina lesa umbi,+ pantu Yehova, ni Lesa uufwaya ukumupepa fye eka, ni Lesa wa bufuba;+ 15  epali wacita icipangano na bekashi ba mu calo, pantu bena bakacita bucilende na balesa babo+ no kwipaila balesa babo amalambo,+ na umo akakwita, na iwe ukalyapo ilambo lyakwe.+ 16  Ninshi ukabuulila abana bobe abaume abana babo banakashi,+ kabili abana banakashi babo bakacita bucilende na balesa babo no kulenga abana baume bobe ukucita bucilende na balesa babo.+ 17  “Wikapanga balesa abaengwa.+ 18  “Ukalesefya umutebeto wa mukate uushatutumuka.+ Inshiku cinelubali (7) ukalye umukate uushatutumuka, ukulingana ne fyo nakwebele, pa nshita yalingwa mu mweshi wa Abibu,+ pantu mu mweshi wa Abibu e mo wafumine mu Egupti. 19  “Ibeli lyonse lyandi,+ ne fitekwa fyobe fyonse ifilume e kutila amabeli ya ng’ombe na ya mpaanga.+ 20  Kabili ibeli lya mpunda ukalilubwile ku mpaanga.+ Lelo nga taulilubwile, ninshi ukalifune umukoshi. Ibeli lyonse ilya bana bobe ukalilubule.+ Kabili bekamoneka kuli ine minwe nkutwa.+ 21  “Inshiku mutanda (6) ukalebomba, lelo ubushiku bwalenga cinelubali (7) ukalesunga isabata.+ Mu nshita ya kulima na mu nshita ya kulobolola ukalesunga isabata.+ 22  “Kabili ukalecita umutebeto obe uwa milungu ukubomfya ifisabo fyabalilapo ukupya ifya kulobolola kwa ngano,+ no mutebeto wa kulonganya pa kwaluka kwa mwaka.+ 23  “Imiku itatu mu mwaka abaume bobe bonse bakalemoneka+ ku cinso ca kwa Shikulu wa cine, Yehova, Lesa wa kwa Israele. 24  Pantu nkatamfya inko ku ntanshi yobe,+ kabili nkakusha imipaka yobe;+ kabili umuntu nangu umo takakumbwe icalo cobe ilyo waya ku kumona icinso ca kwa Yehova Lesa obe imiku itatu mu mwaka.+ 25  “Wikapeelela umulopa we lambo lyandi pamo ne catutumuka.+ Kabili ilambo lya mutebeto wa ca kucilila liikekala ubushiku bonse ukufika ku lucelo.+ 26  “Ifyawamisha pa fisabo fyabalilapo ukupya+ ifya mu mushili ukalete ku ng’anda ya kwa Yehova Lesa obe.+ “Wikepika akana ka mbushi mu mukaka wa kwa nyina.”+ 27  Kabili Yehova atile kuli Mose: “Lemba aya mashiwi,+ pantu ndecita icipangano na iwe na bana ba kwa Israele ukulingana na mashiwi aya.”+ 28  Kabili akonkenyepo ukuba na Yehova kulya kuntu inshiku amakumi yane (40) akasuba no bushiku. Talelya ifya kulya nangu ukunwa amenshi.+ Kabili alembele* amashiwi ya cipangano pa mabwe yapaapaatala, e kutila Ifyebo Ikumi (10).+ 29  Nomba ilyo Mose aletentemuka ulupili lwa Sinai ninshi nasenda na mabwe yabili ayapaapaatala aya Cipangano mu minwe yakwe,+ taishibe ukuti inkanda ya cinso cakwe yalebengeshima pa mulandu wa kulanda na Lesa.+ 30  Ilyo Aarone na bana bonse aba kwa Israele bamwene Mose, moneni! inkanda ya cinso cakwe yalebengeshima na bo balitiinine ukupalama kuli ena.+ 31  Kabili Mose alibetile. Awe Aarone na bacilolo bonse aba mu lukuta babwelele kuli ena, na Mose alalanda na bo. 32  Pa numa abana ba kwa Israele bonse bapaleme kuli Mose, na o alabeba fyonse ifyo Yehova amwebele mu lupili lwa Sinai.+ 33  Lyonse ilyo Mose apwisha ukulanda na bo, aleifimba icifimbo ku menso.+ 34  Lelo ilyo Mose alemonekela kuli Yehova ku kulanda nankwe, alefuula icifimbo mpaka afuma.+ Awe e fyo alefuma no kulanda ku bana ba kwa Israele ifyo aebwa.+ 35  Kabili abana ba kwa Israele bamwene icinso ca kwa Mose, ukuti inkanda ya cinso ca kwa Mose yalebengeshima;+ na Mose abweseshe icifimbo pa menso mpaka ilyo aingile na kabili ku kulanda nankwe.+

Amafutunoti

Uwalembele ni Lesa.