Yohane 1:1-51

1  Pa kutendeka+ kwali Cebo,+ kabili Cebo ali pamo na Lesa,+ kabili Cebo ali ni lesa.+  Ena pa kutendeka+ ali pamo na Lesa.+  Ifintu fyonse fyapangilwe ukupitila muli ena,+ kabili takwali nangu cimo icapangilwe ukwabula ena.  Ubumi+ bwaishilebako ukupitila muli ena, no bo bumi bwali lubuuto+ lwa bantu.  Kabili ulubuuto lulebalika mu mfifi,+ ne mfifi yalifilwa ukulushimya.  Kwaishile umuntu uo Lesa atumine:+ ishina lyakwe ni Yohane.+  Uyu muntu aishile ku kuba inte,+ pa kuti ashimikile abantu pa lubuuto,+ pa kuti abantu abalekanalekana basumine ukupitila muli ena.+  Ena tali e lubuuto,+ lelo aishile ku kushimikila+ abantu pali ulu lubuuto.  Ulubuuto+ lwa cine cine, ulubalikila+ umuntu onse,+ lwali no kwisa mu calo. 10  Ali mu calo,+ ne calo capangilwe ukupitila muli ena,+ lelo icalo tacamwishibe. 11  Aishile ku mwakwe, lelo aba ku mwakwe tabamupokelele iyo.+ 12  Lelo, abo bene abamupokelele,+ abapeele amaka ya kuba abana ba kwa Lesa,+ pantu baletetekela ishina lyakwe;+ 13  kabili tabafyelwe ku mulopa nelyo ku kufwaya kwa mubili nelyo ku kufwaya kwa muntu, lelo bafyelwe nga bana ba kwa Lesa.+ 14  E ico Cebo aishileba umuntunse+ no kwikala na ifwe, kabili twamwene ubukata bwakwe, ubukata akwete bwali ngo bwa mwana uwafyalwa eka+ kuli wishi; kabili lyonse ali ne cikuuku ca kwa Lesa kabili alelanda icine.+ 15  (Yohane ashimike pali ena, kabili alebila. Na kuba, e walandile pali ena ati: “Uulenkonka pa numa, alincila; pantu ilyo ine nshilabako, ninshi ena e ko aba.”)+ 16  Pantu bonse twapokelele sana icikuuku ca kwa Lesa kuli ena,+ pantu alifulisha icikuuku ca kwa Lesa.+ 17  Pantu Amafunde yapeeleelwe muli Mose,+ lelo icikuuku ca kwa Lesa+ ne cine+ fyaishiile muli Yesu Kristu. 18  Takwaba umuntu nangu umo uwatala amona Lesa;+ kano fye lesa uwafyalwa eka,+ uuli pa cifuba+ ca kwa Wishi, e wamulondolwele.+ 19  Kabili ifi e fyo Yohane alandile ilyo abaYuda batumine bashimapepo na bena Lebi ukufuma ku Yerusalemu ukuyamwipusha, abati: “Ni we nani?”+ 20  Na o alyaswike, lelo alikeene ati: “Te ine Kristu.”*+ 21  Na bo bamwipwishe, abati: “Nga ni we nani? Bushe ni we Eliya?”+ Na o atile: “Awe te ine.” “Bushe ni we Kasesema?”+ Ayaswike ati: “Awe iyo!” 22  E ico batile: “Ni we nani? pa kuti tuyelondolwela abatutumine. We mwine uleti ni we nani?”+ 23  Na o atile: “Nine ishiwi lya ulebilikisha mu matololo, aliti, ‘Lungamikeni inshila ya kwa Yehova,’ nge fyo kasesema Esaya asosele.”+ 24  Nomba abaFarise e batumine aba bantu. 25  Na kabili balimwipwishe, abati: “Nga kanshi cinshi ico ulebatishisha+ nga te iwe Kristu nangu Eliya nangu Kasesema?” 26  Yohane abaswike, ati: “Ine imubatisha ku menshi. Pa kati kenu+ peminine umo uo imwe mushishibe,+ 27  uulenkonka pa numa, lelo uo nshalinga ukukakula inshinga sha ndyato shakwe.”+ 28  Ifi fintu fyacitike mu Betani kwi shilya lya Yordani, uko Yohane alebatishisha.+ 29  Ubushiku bwakonkelepo amwene Yesu aleisa uko ali, kabili atile: “Moneni, Umwana wa mpaanga+ uwa kwa Lesa, uulesenda ulubembu+ lwa ba mu calo!+ 30  Uyu e o nalelandapo ilyo natile, Ku numa yandi kuleisa umuntu uwancila, pantu ilyo ine nshilabako, ninshi ena eko aba.+ 31  Na ine wine nshamwishibe, lelo naishile mu kubatisha mu menshi pa kuti abena Israele bamwishibe.”+ 32  Kabili Yohane ashimikile abantu, ati: “Namwene umupashi uleika mu muulu nge nkunda, kabili waikele pali ena.+ 33  Na ine wine nshamwishibe, lelo ulya Wine uwantumine+ ku kubatisha mu menshi anjebele ati, ‘Nga wamona umupashi waikila no kwikala pa muntu umo, ninshi uyo wine muntu e ukalabatishisha ku mupashi wa mushilo.’+ 34  Kabili nalimwene, no kushininkisha ukuti uyu e Mwana wa kwa Lesa.”+ 35  No bushiku bwakonkelepo Yohane aiminine na basambi bakwe babili, 36  kabili ilyo aloleshe no kumona Yesu ale-enda, atile: “Moneni, Umwana wa mpaanga+ uwa kwa Lesa!” 37  Na ba basambi babili balyumfwile uko alelanda, e ico bakonkele Yesu. 38  Awe Yesu alipilibwike, kabili ilyo abamwene balemukonka, abepwishe ati: “Cinshi mulefwaya?” Na bo bamwaswike ati: “Rabi, (icalola mu kuti, Kasambilisha,) ni kwi mwikala?” 39  Abebele ati: “Iseni mumone.”+ Awe baile nankwe bayamona uko aleikala, kabili baikele nankwe bulya bushiku; inshita yali nalimo iawala lyalenga ikumi (10).* 40  Andrea+ munyina wa kwa Simone Petro ali pali balya babili abaumfwile ifyo Yohane alandile no kukonka Yesu. 41  Ica kubalilapo acitile kuyafwaya munyina Simone, no kumweba ati: “Natusanga Mesia”+ (icalola mu kuti, Kristu).*+ 42  Kabili amutwele kuli Yesu. Ilyo Yesu amumwene,+ atile: “Ni we Simone+ mwana Yohane;+ nomba wakulaitwa Kefasi” (ishina ilyalola mu kuti, Petro).+ 43  Ubushiku bwakonkelepo alefwaya ukuya ku Galili. Awe Yesu asangile Filipi,+ no kumweba ati: “Nkonka, ube umusambi wandi.”+ 44  Na Filipi afumine ku Betsaida,+ ku musumba ukwafumine Andrea na Petro. 45  Filipi asangile Natanaele,+ no kumweba ati: “Natusanga uo Mose alembelepo mu Mafunde,+ uo na Bakasesema+ balembelepo, ni Yesu, uwa ku Nasarete, umwana wa kwa Yosefe.”+ 46  Lelo Natanaele amwipwishe ati: “Bushe mu Nasarete kuti mwafuma icisuma?”+ Na o Filipi amwebele ati: “Isa umone.” 47  Ilyo Yesu amwene Natanaele aleisa uko ali, alandile pali ena, ati: “Moneni, umwina Israele wine wine, uushaba na bucenjeshi.”+ 48  Natanaele atile: “Nga mwanjishiba shani?” Na o Yesu amwaswike ati: “Ilyo Filipi ashilakwita, ilyo waciba mwi samba lya mukunyu, nacikumona.” 49  Natanaele amwaswike ati: “Rabi, ni mwe Mwana wa kwa Lesa,+ muli Mfumu+ ya kwa Israele.” 50  Yesu na o amwaswike ati: “Pantu nakweba ati nacikumona mwi samba lya mukunyu e co wasuminina? Ukamona ifyacila pali ifi.” 51  Kabili amwebele ati: “Ndemweba icine cine, nati, mukamona umuulu naucenama, na bamalaika+ ba kwa Lesa balenina ukuya ku muulu no kwikila ukwisa ku Mwana wa muntu.”+

Amafutunoti

Ishiwi lya kuti “Kristu” ilyo balibomfya ukulanda pali Yesu mu Amalembo ya ciGriki lyaba lilumbo fye ilipilibula “Uwasubwa, Mesia,” te shina lya cine cine.
E kutila 4 koloko ya cungulo, ukutendeka ukupenda pa 6 koloko ya lucelo.
Nelyo “Uwasubwa.”